Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przeciwpożarowe projektowanie budowli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB/K-DU>PPB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przeciwpożarowe projektowanie budowli
Jednostka: Katedra Konstrukcji Budowlanych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - budownictwo-konstrukcje budowlane i inż., st. II-go st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiane są zagadnienia wymienione poniżej.

- oddziaływanie temperatury na konstrukcje w sytuacji pożarowej

- właściwości materiałów w podwyższonej temperaturze: stal, beton, drewno, aluminium

- wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

- badania doświadczalne konstrukcji w zakresie oddziaływań pożarowych

- modele teoretyczne przenoszenia energii cieplnej, modele obliczeniowe konstrukcji w warunkach pożaru

- projektowanie konstrukcji stalowych w warunkach pożarowych

- projektowanie konstrukcji betonowych w warunkach pożarowych

- projektowanie konstrukcji drewnianych w warunkach pożarowych

- projektowanie konstrukcji zespolonych w warunkach pożarowych.

Treści kształcenia

- Charakterystyka oddziaływań termicznych.

- Właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych w podwyŜszonych temperaturach: stal, beton, drewno i materiały drewnopochodne, aluminium.

- Wymagania prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

- Eksperymentalne badanie wpływu wysokiej temperatury i pożaru na elementy konstrukcyjne

i budynki.

- Teoretyczne modele przepływu ciepła stosowane do analizy wpływu pożaru na elementy konstrukcyjne i budynki.

- Projektowanie konstrukcji stalowych na wypadek pożaru: kształtowanie, obliczanie.

- Zabezpieczenia elementów przed wpływem podwyższonej temperatury.

- Projektowanie konstrukcji betonowych na warunki pożarowe.

- Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych na warunki pożarowe.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Franssen J.M., Kodur V., Zaharia R. - Steel Structures for Fire Safety - CRC Press. - 2009

Kosiorek M., Pogorzelski J.A., Laskowska Z., Pilich K - Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych - Arkady. - 1988

Praca zbiorowa - Budownictwo ogólne tom 2 - Arkady. - 2009

Praca zbiorowa - Budownictwo ogólne tom 5 - Arkady. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bródka J., Broniewicz M. - Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów - Polskie Wydawnictwo Techniczne. - 2010

Starosolski W. - Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264 i Eurokodu 2, tom 1 - PWN. - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

Giżejowski M. - PN-EN 1993-1: PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH – REGUŁY OGÓLNE. CZĘŚĆ 1.2: OBLICZANIE KONSTRUKCJI Z UWAGI NA WARUNKI POśAROWE – PN-N 993-1-2:2007 - XXIII Ogólnopolska Konferencja WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI, sZCZYRK. - 2008

Kosiorek M. - Kształtowanie obiektów halowych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. - XVIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI. - 2003

Kosiorek M. - Kształtowanie obiektów halowych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe - XIX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI. - 2004

Skowroński W., ADAMSKI R., Tuzimek Z. - Zabezpieczenia przed pożarem konstrukcji metalowych. - XIX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI . - 2004

Akr prawny - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, j - Sejm RP. - 2002

Skowroński W., Tuzimek Z. - ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE KONSTRUKCJI STALOWYCH - XXIII Ogólnopolska Konferencja WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI, sZCZYRK. - 2008

Literatura uzupełniająca

Franssen J.M. Paulo Vila Real - Fire design of steel structures. Eurocode 1 : actions on structures. Part 1-2 : actions on structures exposed to fire. Eurocode 3 : design of steel structures. Part 1-2 : general rules - ECCS - European Convention for Constructional Steelwork, Berlin : Ernst & Sohn Verlag. - 2010

Buchanan A.H. - Structural design for fire safety - John Wiley & Sons. - 2003

Gwóźdź M., Suchodoła M. - Bezpieczeństwo pożarowe budowlanych konstrukcji metalowych - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. - 2016

Turkowski P. - Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3 - Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej . - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Poznał zasad projektowania konstrukcji w sytuacjach projektowych wyjątkowych, porównanie z zasadami projektowania w sytuacji trwałejwykładtest pisemny
Zna właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych w podwyższonych temperaturachwykład, projekt zespołowytest pisemny
Zna podstawy prowadzenia analizy termicznej nośnych konstrukcji budowlanychwykład, projekt zespołowytest pisemny, sprawozdanie z projektu
Zna właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnychwykładtest pisemny
Umie wykonać analizę pożarową konstrukcji stalowych przy użyciu prostych modeli obliczeniowychwykład, projekt zespołowytest pisemny, prezentacja projektu
Umie wykonać analizę pożarową konstrukcji betonowych metodą tablicowąwykład, projekt zespołowytest pisemny, sprawozdanie z projektu, prezentacja projektu
Potrafi kształtować konstrukcje budowlane z uwzględnieniem wymogów nośności w warunkach pożarowych (materiał, kształt geometryczny, zabezpieczenia bierne i czynne)wykład, projekt zespołowytest pisemny, sprawozdanie z projektu
Potrafi dobrać zabezpieczenie pożarowe w zakresie materiałowym i technologicznymwykład, projekt zespołowytest pisemny, referat pisemny, sprawozdanie z projektu
Jest w stanie wykorzystać dostępne na Uczelni oprogramowanie komputerowe do wykonania analizy pożarowejwykład, projekt zespołowysprawozdanie z projektu
Potrafi efektywnie pracować w zespoleprojekt zespołowyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Poznał zasad projektowania konstrukcji w sytuacjach projektowych wyjątkowych, porównanie z zasadami projektowania w sytuacji trwałejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi praktycznie stosować wytyczne norm EC-2 i EC-3nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi praktycznie stosować zalecenia norm EC-0 i EC-1
Zna właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych w podwyższonych temperaturachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna fizykalne podstawy zjawiska zmian właściwości materiałów przy zmianach temperaturynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna fizykalne podstawy zjawiska zmian właściwości materiałów przy zmianach temperatury i potrafi je zastosować w obliczeniach
Zna podstawy prowadzenia analizy termicznej nośnych konstrukcji budowlanychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przeprowadzić analizę przy użyciu prostych modelinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przeprowadzić analizę przy użyciu złożonych modeli
Zna właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna sposób ich określania na podstawie prostych badań doświadczalnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna sposób ich określania na podstawie złożonych badań doświadczalnych
Umie wykonać analizę pożarową konstrukcji stalowych przy użyciu prostych modeli obliczeniowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna zasady zaawansowanych metod normowych analizy pożarowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna algorytmy komputerowej analizy pożarowej
Umie wykonać analizę pożarową konstrukcji betonowych metodą tablicowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawy teoretyczne metody tablicowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przeprowadzić analizę przy użyciu złożonych modeli
Potrafi kształtować konstrukcje budowlane z uwzględnieniem wymogów nośności w warunkach pożarowych (materiał, kształt geometryczny, zabezpieczenia bierne i czynne)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi to zrobić wykorzystując własne doświadczania w zakresie projektowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi to zrobić wykorzystując przybliżone, szybkie metody obliczeniowe
Potrafi dobrać zabezpieczenie pożarowe w zakresie materiałowym i technologicznymCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Jest w stanie wykorzystać dostępne na Uczelni oprogramowanie komputerowe do wykonania analizy pożarowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Jest w stanie wykorzystać dostępne na Uczelni proste oprogramowanie komputerowe do wykonania analizy pożarowej w zakresie zaawansowanymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Jest w stanie kompleksowo wykorzystać dostępne na Uczelni oprogramowanie komputerowe do wykonania zaawansowanej analizy pożarowej w zakresie zaawansowanym
Potrafi efektywnie pracować w zespoleCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Stankiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Pisarek, Bogdan Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Pisarek
Prowadzący grup: Agnieszka Głuszko, Zdzisław Pisarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Pisarek
Prowadzący grup: Zdzisław Pisarek, Andrzej Wojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Pisarek
Prowadzący grup: Zdzisław Pisarek, Andrzej Wojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Pisarek
Prowadzący grup: Zdzisław Pisarek, Andrzej Wojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)