Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DD>SD2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Katedra Konstrukcji Budowlanych
Grupy: Przedmioty 8 sem. - budownictwo, st. III-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera informacje związane z wymaganiami merytorycznymi i formalnymi dotyczącymi prac doktorskich na kierunku budownictwo oraz sposobów ich opracowania, prezentacji i dyskusji.

Treści kształcenia

- 1. Wymagania merytoryczne i formalne dotyczące pracy doktorskiej na kierunku budownictwo.

2. Charakterystyka podstawowych rodzajów prac dyplomowych: projektowe, badawcze, studialne.

3. Przegląd tematyki prac dyplomowych wykonywanych przez studentów danej grupy seminaryjnej.

4. Standardowe części pracy o charakterze: projektowym, badawczym i studialnym.

5. Sposób doboru i wykorzystania źródeł związanych z tematyką pracy doktorskiej.

6. Podstawowe metody i narzędzia obliczeniowe lub badawcze wykorzystywane w trakcie realizacji pracy.

7. Metodyka opracowania i prezentacji wyników prac projektowych, badawczych i studialnych.

8. Zasady przygotowania części tekstowej, graficznej i poprawnej edycji pracy.

9. Omówienie przygotowania do prezentacji, dyskusji i egzaminu doktorskiego.

10. Prezentacja prac własnych doktorantów. Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami, metodami, wynikami i wnioskami prezentowanych prac.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Literatura, normy, akty prawne i informacje dostępne - - w Internecie określone przez prowadzącego grupę seminaryjną. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna normy i wytyczne projektowania elementów i obiektów budowlanych oraz wytwarzania i badania materiałów i wyrobów. seminariumreferat ustny
Zna zasady analizy, obliczania i konstruowania elementów i obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego, a także potrafi wykorzystać tę wiedzę do praktycznego rozwiązywania zadań inżynierskich i badawczych. seminariumreferat pisemny, referat ustny
Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu i innych źródeł do wyszukiwania informacji. seminariumreferat pisemny, referat ustny
Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Przekazuje informacje w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.Ma głęboką świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.seminariumreferat ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)