Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budynki energooszczędne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>BE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budynki energooszczędne
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy: Przedmioty 6 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zapoznanie się z zagadnieniami wpływającymi na zużycie energii obiektu budowlanego. Poznanie innowacyjnych technologii w zakresie realizacji i modernizacji obiektów energooszczędnych i pasywnych. Umiejętność dokonania oceny energetycznej budynku i możliwości jego termomodernizacji zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne: źródła energii i ich zużycie, rozwój zrównoważony. Wybrane zagadnienia z Dyrektyw Europejskich, Ustaw Krajowych oraz Warunków Technicznych (jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), dotyczące oszczędności energii zużywanej w budynkach.

- Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku. Obliczanie zapotrzebowania energii do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kształtowanie bilansu ciepła budynku. Struktura strat ciepła.

Zasady projektowania budynków o niskim zużyciu energii.

- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Aktywne i bierne systemy heliogrzewcze, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła. Energooszczędne urządzenia i instalacje stosowane w budynkach. Technologie wznoszenia budynków energooszczędnych. Energooszczędne materiały konstrukcyjne, izolacyjne i wykończeniowe.

- Projekt termorenowacji budynku jednorodzinnego. Przygotowanie danych do obliczeń, stan istniejący przegród budowlanych. Obliczenia współczynników przenikania ciepła przegród budynku wyznaczających strefę ogrzewaną oraz współczynników strat ciepła przez przenikanie i wentylację. Obliczanie zysków i strat ciepła dla budynku. Obliczanie zapotrzebowania budynku na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji. Obliczanie zapotrzebowania na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody. Obliczanie rocznego zapotrzebowania budynku na energię użytkową, końcową i pierwotną.

- Opis wariantu termorenowacji budynku. Wykonanie obliczeń jw. po termorenowacji budynku. Porównanie wskaźników EU, EK i EP przed i po termorenowacji. Analiza energetyczna przedsięwzięć termorenowacyjnych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Sowa J.,Praca zbiorowa: - Budyni o niemal zerowymzużyciu enegii - Politechnika Warszawska. - 2017

Kaliszuk-Wietecka A. - Budownictwo zrównoważone - PWN, Warszawa. - 2017

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. - 2016

Chwieduk D. - Energetyka słoneczna budynku - Arkady. - 2011

Lewandowski W. - Proekologiczne odnawialne źródła energii. - WNT Warszawa .. - 2010

Wnuk R. - Budowa domu pasywnego w praktyce. - Przewodnik budowlany.. - 2006

Feist W. - Podstawy budownictwa pasywnego. - Polski Instytut Budownictwa Państwowego Gdańsk .. -

Pluta Z. - Słoneczne instalacje energetyczne. - Politechnika Warszawska, Warszawa. - 2003

Smolec W. - Fototermiczna konwersja energii słonecznej. - PWN, Warszawa. - 2000.

Lichołai L., Praca zbiorowa: - Budownictwo ogólne, tom 3, Elementy budynków, podstawy projektowania. - Arkady, Warszawa . - 2008.

Kurtz K., Gawin D. - Ochrona cieplna budynków w polskich przepisach normalizacyjnych i prawnych - PWSBiA, Warszawa. - 2007.

Starakiewicz A., Szyszka J.: - Fizyka budowli w zadaniach. - Ofic.Wydaw. PRz., Rzeszów . - 2009.

Dyrektywa Europejska 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. - z dnia 16 grudnia 2002 r.,. -

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r., - w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części ... - Dz. U. poz.376, z dnia 18 marca 2015 r.. - 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

PN – EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obl - . -

PN – EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. - . -

PN – EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości - . -

PN-EN ISO 10077-1 - Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda u - . -

PN-EN ISO 13370 - Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania. - . -

PN – 83/B 03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. - . -

PN-EN ISO 13790 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania - . -

Publikacje naukowe

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - The Influence of Glazing on the Functioning of a Trombe Wall Containing a Phase Change Material - . - 2021

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Methods for Determining Mold Development and Condensation on the Surface of Building Barriers - . - 2020

M. Kaczmarzyk; A. Starakiewicz; A. Waśniowski - Internal Heat Gains in a Lunar Base—A Contemporary Case Study - . - 2020

B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Analysis of the Thermal Characteristics of a Composite Ceramic Product Filled with Phase Change Material - . - 2019

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Analysis of the thermal characteristics of anti-icing driveway plates - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Całoroczny Mobilny Dom na Kołach". - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Uruchomienie produkcji innowacyjnych bram dla małych hangarów lotniczych i obiektów przemysłowych" . - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz; J. Szyszka - Opinia o innowacyjności projektu "Pustak izolowany pianką poliuretanową" - . - 2019

L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Drzwi aluminiowe zewnętrzne PASSIV ZERO+" - . - 2019

A. Starakiewicz - Coverage of energy for the preparation of hot tap water by installing solar collectors in a singlefamily building - . - 2018

A. Starakiewicz; J. Szyszka - A quasi-box window concept to improve the thermal-insulation property of old windows - case study - . - 2018

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Wpływ konfiguracyjnych rozwiązań warstwy przeszklenia na energetyczne funkcjonowanie zmodyfikowanej przegrody kolektorowo – akumulacyjnej - . - 2018

J. Kogut; W. Kokoszka; P. Ochab; I. Skrzypczak; A. Starakiewicz; J. Szyszka - Passive Residential Houses with the Accumulation Properties of Ground as a Heat Storage Medium - . - 2017

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Udział materiału zmienno-fazowego w pracy energetycznej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej w przejściowych warunkach klimatycznych - . - 2017

L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego oparta na faktycznym zużyciu energii - . - 2017

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Zużycie nośników energii w budynku jednorodzinnym na cele ogrzewania ciepłej wody użytkowej i potrzeb bytowych - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe akty prawne dotyczące energooszczędności w budownictwie. wykłady, projektytest pisemny, obserwacja wykonawstwa projektu
Zna podstawowe zasady projektowania budynków energooszczędnych oraz możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie. wykłady, projektytest pisemny,
Potrafi zaprojektować budynek energooszczędny z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii. projektyoddanie prawidłowo wykonanego projektu według indywidualnych założeń
Potrafi przeprowadzić analizę charakterystyki energetycznej budynku oraz obliczyć efektywność zrealizowanych usprawnień energooszczędnych budynku. projektyoddanie prawidłowo wykonanego projektu według indywidualnych założeń
Potrafi samodzielnie formułować opinie, ma świadomość konieczności samokształceniaProjektyoddanie prawidłowo wykonanego projektu według indywidualnych założeń

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe akty prawne dotyczące energooszczędności w budownictwie. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał ocenę 4,0 ze sprawdzianu pisemnegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna powiązania między aktami prawnymi oraz uzyskał ocenę 5,0 ze sprawdzianu pisemnego
Zna podstawowe zasady projektowania budynków energooszczędnych oraz możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał ocenę 4,0 ze sprawdzianu pisemnego oraz potrafi stosować zasady zaprojektowania budynków energooszczędnych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał ocenę 5,0 ze sprawdzianu pisemnego oraz potrafi w sposób przemyślany stosować zasady zaprojektowania budynków energooszczędnych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii.
Potrafi zaprojektować budynek energooszczędny z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał ocenę 4,0 z projektu oraz potrafi zaprojektować budynek energooszczędny z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał ocenę 5,0 z projektu oraz potrafi zaprojektować budynek energooszczędny w sposób kompleksowy z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii.
Potrafi przeprowadzić analizę charakterystyki energetycznej budynku oraz obliczyć efektywność zrealizowanych usprawnień energooszczędnych budynku. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie przeprowadzić dowolną analizę budynku w zakresie jego charakterystyki cieplnej oraz obliczyć efektywność stosowanych rozwiązań.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie przeprowadzić dowolną analizę budynku w bardziej zaawansowanej formie w zakresie jego charakterystyki cieplnej oraz obliczyć efektywność stosowanych rozwiązań.
Potrafi samodzielnie formułować opinie, ma świadomość konieczności samokształceniaCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.