Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>Che
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska
Grupy: Przedmioty 1 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot przekazuje informacje o właściwościach materii, podstawach kinetyki i statyki chemicznej oraz elektrochemii. Przekazywane są informacje o metalach, mineralnych i organicznych materiałach budowlanych, ich procesach korozji oraz badaniach chemicznych.

Treści kształcenia

- Budowa atomu. Wiązania chemiczne. Systematyka związków nieorganicznych: kwasy, zasady, sole. Układy wieloskładnikowe: stan koloidalny materii, roztwory rzeczywiste. Elektrolity i dysocjacja elektrolityczna, pH, hydroliza, hydratacja. Woda w budownictwie: korozyjność, twardość, agresywny dwutlenek węgla. Podstawy kinetyki i statyki chemicznej. Surowce mineralne. Skład chemiczny i mineralogiczny cementu, hydratacja cementu. Podstawy elektrochemii. Korozja materiałów budowlanych (metalowych i mineralnych).

- Organizacja pracy w laboratorium. Przepisy BHP, wyposażenie pracowni chemicznej. Kinetyka chemiczna - badanie wpływu stężenia substratów na szybkość reakcji chemicznej. Statyka chemiczna - badanie wpływu stężenia reagentów na stan równowagi chemicznej. Elektrolity - pomiar pH i wyznaczanie stałej dysocjacji. Badania techniczne wody - ocena przydatności wody do zarabiania betonów. Badania techniczne wody - oznaczanie agresywnego dwutlenku węgla. Badania techniczne wody - oznaczanie twardości. Analiza chemiczna cementu - oznaczanie zawartości tlenku wapnia i obliczanie modułów. Analiza chemiczna cementu - kolorymetryczne oznaczanie żelaza. Korozja - badanie odporności korozyjnej metali. Korozja - badanie korozji kwasowej betonu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Czarniecki L., Broniewski T., Henning O. - Chemia w budownictwie - Arkady, Warszawa. - 1996

Barycka I., Skudlarski K. - Podstawy chemii - Oficyna Wyd. Pol. Wroc.. - 2001

Bentkowska H., Grzędzicki K. - Chemia budowlana - Skrypt Pol.Gd.. - 1983

Czerwieniec E. - Chemia. Materiały pomocnicze - Oficyna Wyd. PRz. - 2010

Wojtaś R. - Chemia ogólna i budowlana - Skrypt Politechniki Świętokrzyskiej. - 1988

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Gruca-Rokosz R., Bartoszek L. - Chemia w budownictwie. Laboratorium. Materiały pomocnicze - Oficyna Wyd. PRz.. - 2021

Ujma J, Banaszkiewicz A., Mazanek A. - Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej - Skrypt Pol. Częst.. - 1990

Literatura do samodzielnego studiowania

Liwski J - Chemia budowlana - PWN Warszawa . - 1978

- Czasopisma branżowe - . -

Literatura uzupełniająca

Pauling L. - Chemia - PWN Warszawa. - 1998

Bielański A. - Podstawy chemii nieorganicznej - PWN Warszawa. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna podstawowe pojęcia i prawa chemiczne oraz wielkości chemiczne stosowane w obliczeniach składu materiałów, zna właściwości materii w różnych stanach skupienia, posiada wiedzę dot. fizykochemii wody i układów koloidalnych, zna podstawy statyki i kinetyki chemicznej, zna podstawy chemii materiałów stosowanych w budownictwie oraz procesy korozji metali i materiałów niemetalicznych.wykład, laboratoriumkolokwium
potrafi wykonać proste analizy chemiczne, zna podstawowe techniki analityczne, umie obsługiwać podstawową aparaturę chemicznąlaboratoriumobserwacja wykonawstwa, sprawozdzania, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna podstawowe pojęcia i prawa chemiczne oraz wielkości chemiczne stosowane w obliczeniach składu materiałów, zna właściwości materii w różnych stanach skupienia, posiada wiedzę dot. fizykochemii wody i układów koloidalnych, zna podstawy statyki i kinetyki chemicznej, zna podstawy chemii materiałów stosowanych w budownictwie oraz procesy korozji metali i materiałów niemetalicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również student musi opanować minimum 80% materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również student musi opanować co najmniej 90% materiału
potrafi wykonać proste analizy chemiczne, zna podstawowe techniki analityczne, umie obsługiwać podstawową aparaturę chemicznąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również student musi opanować minimum 80% materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również student musi opanować co najmniej 90% materiału

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gruca-Rokosz
Prowadzący grup: Lilianna Bartoszek, Ewa Czerwieniec, Renata Gruca-Rokosz, Piotr Koszelnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gruca-Rokosz
Prowadzący grup: Piotr Antos, Lilianna Bartoszek, Ewa Bujak, Ewa Czerwieniec, Renata Gruca-Rokosz, Sylwia Gubernat, Małgorzata Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gruca-Rokosz
Prowadzący grup: Ewa Czerwieniec, Renata Gruca-Rokosz, Sylwia Gubernat, Małgorzata Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gruca-Rokosz
Prowadzący grup: Lilianna Bartoszek, Renata Gruca-Rokosz, Piotr Koszelnik, Małgorzata Miąsik, Sabina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gruca-Rokosz
Prowadzący grup: Lilianna Bartoszek, Renata Gruca-Rokosz, Sabina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)