Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje betonowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>KB1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje betonowe
Jednostka: Katedra Konstrukcji Budowlanych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot „Konstrukcje betonowe” zawiera informacje dotyczące koncepcji i charakterystyki konstrukcji żelbetowych i sprężonych, projektowania i wykonawstwa elementów i prostych konstrukcji żelbetowych oraz oceny nośności i użytkowalności elementów i konstrukcji istniejących.

Treści kształcenia

- WYKŁADY:

1. Koncepcja, historia i klasyfikacja konstrukcji z betonu.

2. Beton jako materiał konstrukcyjny: wytrzymałość, odkształcenia sprężyste, skurcz i pełzanie, właściwości fizyczne.

3. Właściwości stali zbrojeniowej: wytrzymałość, charakterystyki ciągliwości, spajanie, zmęczenie.

4. Podstawy projektowania konstrukcji z betonu: wymagania podstawowe, sytuacje obliczeniowe, stany graniczne, metoda współczynników częściowych, oddziaływania, zasady kombinacji obciążeń.

5. Współdziałanie betonu i zbrojenia: przyczepność, zakotwienie zbrojenia.

6. Trwałość: warunki środowiskowe, przyczepność, otulenie zbrojenia betonem.

7. Analiza konstrukcji: wymagania ogólne, idealizacja odpowiedzi konstrukcji, imperfekcje geometryczne, efekty drugiego rzędu, idealizacja konstrukcji obejmująca dane geometryczne i metody analizy.

8. Stany graniczne nośności: przekroje obciążone momentem zginającym i siłą podłużną, ścinanie, skręcanie, przebicie. Ogólne zasady sprawdzania, procedury i algorytmy, przykłady obliczeń.

9. Stany graniczne użytkowalności: postanowienia ogólne, ograniczenie naprężeń, sprawdzanie rys, sprawdzanie ugięć.

10. Zasady konstruowania zbrojenia: rozstaw prętów, średnice zagięć, kotwienie zbrojenia podłużnego, strzemion i zbrojenia na ścinanie, połączenia prętów, szczegóły zbrojenia.

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:

1. Przykłady wymiarowania, obliczania nośności i weryfikacji stanów granicznych użytkowalności elementów żelbetowych.

PROJEKTY:

1. Projekt monolitycznego, żelbetowego stropu płytowo-żebrowego w budynku przemysłowym.

LABORATORIUM:

1. Podstawy teorii eksperymentu, metody i zasady badań doświadczalnych elementów z betonu.

2. Badania nieniszczące betonu, lokalizacja i identyfikacja zbrojenia w elementach żelbetowych.

3. Badania niszczące belki żelbetowej

- WYKŁADY: 1. Projektowanie i konstruowanie zbrojenia elementów żelbetowych: belki, płyty jednokierunkowo i dwukierunkowo zginane, słupy, belki-ściany, krótkie wsporniki, fundamenty bezpośrednie.

2. Zasady obliczania, kształtowania, wymiarowania i zbrojenia: stropów, schodów, konstrukcji budynków oraz hal przemysłowych i magazynowych.

3. Podstawy kształtowania, obliczania i konstruowania wybranych konstrukcji przemysłowych (zbiorniki, silosy)

4. Klasyfikacja i charakterystyka konstrukcji wstępnie sprężonych: stal sprężająca, systemy sprężania (strunobeton, kablobeton), uwzględnienie sprężania w obliczeniach, wybrane przykłady.

PROJEKTY:

Projekt hali produkcyjnej o słupowo-ryglowej konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej.

-

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Starosolski W.: - Konstrukcje żelbetowe T. 1, 2, ...., 6. - PWN, Warszawa. - 2018,

Łapko A., Jensen B. - Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych - Arkady, Warszawa. - 2006

PN-EN 1990 Eurokod: - Podstawy projektowania konstrukcji - PKN Warszawa. - 2004

PN-EN 1991 Eurokod 1: - Oddziaływania na konstrukcje. Części 1-1,..., 1-7 - PKN Warszawa, 2004,.... - 2008

PN-EN 1992 Eurokod 2: - Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1, 1-2, 2, 3 - PKN Warszawa. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Nagrodzka-Godycka K. - Badanie właściwości betonu i żelbetu w warunkach laboratoryjnych - Arkady, Warszawa. - 1999

Knauff M. - Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2018

Literatura do samodzielnego studiowania

Praca zbiorowa - Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2 - Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław. - 2006

Literatura uzupełniająca

Kobiak J., Stachurski W. - Konstrukcje żelbetowe - T.1 - 4. Arkady, Warszawa 1984,.... - 1989

Ajdukiewicz A., Mames J. - Konstrukcje z betonu sprężonego - Polski Cement, Kraków . - 2004

Lewicki B. (edytor) - Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - T I i II, ITB, Warszawa. - 2004

Publikacje naukowe

S. Woliński - Multi-faced assessment of structural safety - . - 2021

S. Woliński - Ocena wpływu błędów w projektowaniu na niezawodność elementów konstrukcyjnych. - . - 2020

S. Woliński - Risk, robustness, vulnerability − properties that determine the safety of concrete structures - Politechnika Lubelska. - 2020

S. Woliński - Surface Reinforcement in Concrete Beams to Ensure Controlled Cracking - Springer. - 2020

T. Pytlowany; S. Woliński - Analysis of the state of prestressed structure using data collection simulation technique - . - 2019

T. Pytlowany; S. Woliński - Parametric Analysis of the Sensitivity of a Prestressed Concrete Beam Using the DOE Simulation Technique - . - 2019

L. Buda-Ożóg; J. Kujda; S. Woliński - Ocena bezpieczeństwa płytowego stropu żelbetowego - WYDAWNICTWO UCZELNIANE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE. - 2017

S. Woliński - Robustness and vulnerability of flat slab structures - . - 2017

S. Woliński - Systemowe podejście do trwałości i niezawodności konstrukcji jako współczesny kierunek rozwoju metod projektowania - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ W WARSZAWIE. - 2017

K. Szylak; S. Woliński - Wpływ normowych modeli betonu na niezawodność zginanych elementów żelbetowych - . - 2016

T. Pytlowany; S. Woliński - Wybór rozkładu oddziaływań klimatycznych z wykorzystaniem metody Bayes'a - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna normy oraz wytyczne projektowania żelbetowych konstrukcji obiektów budowlanych i ich elementów.wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu, raport pisemny
Zna zasady wymiarowania i konstruowania elementów i prostych konstrukcji z betonu.wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Zna wybrane programy komputerowe wspomagające obliczanie i projektowanie elementów i konstrukcji z betonu.ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnykolokwium, prezentacja projektu
Potrafi oceniać i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane.wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu
Potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe w budownictwie. Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji budowlanych.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Umie zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje żelbetowe.wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, kolokwium, obrona projektu
Potrafi wykonać analizę stateczności i nośności granicznej prostych układów prętowych w zakresie oceny stanów granicznych konstrukcji z betonu.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Umie odczytać rysunki konstrukcyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną elementów i prostych konstrukcji z betonu w środowisku wybranych programów CAD.projekt indywidualnyobrona indywidualnego projektu
Jest odpowiedzialny za rzetelność i jakość uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretację.ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny, laboratoriumkolokwium, sprawozdanie z projektu, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna normy oraz wytyczne projektowania żelbetowych konstrukcji obiektów budowlanych i ich elementów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat merytorycznych podstaw wytycznych zawartych w aktualnych normach nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna założenia i modele, na których oparte są zasady i reguły normowe
Zna zasady wymiarowania i konstruowania elementów i prostych konstrukcji z betonu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat modeli nośności i zasad obliczania sztywności elementów i prostych konstrukcji z betonu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna teoretyczne i doświadczalne usasadnienie zasad wymiarowania i konstruowania elementów i prostych konstrukcji z betonu
Zna wybrane programy komputerowe wspomagające obliczanie i projektowanie elementów i konstrukcji z betonu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna założenia stosowane w wybranych programach komputerowych wspomagajacych obliczanie i projektowanie elementów i prostych konstrukcji z betonunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna mocne i słabe strony programów komputerowych wspomagajacych obliczanie i projektowanie elementów i prostych konstrukcji z betonu
Potrafi oceniać i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uzasadnić zastosowany sposób zestawienia oddziaływań na konstrukcje nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi sformułować modele teoretyczne zastosowanego sposobu kombinacji oddziaływań na konstrukcje
Potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe w budownictwie. Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji budowlanych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobrać programy komputerowe i modele do poprawnej analizy i wymiarowania elementów i prostych konstrukcji z betonu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zweryfikować poprawaność wyników analizy numerycznej i nośności żelbetowych konstrukcji szkieletowych i płyt wielopolowych
Umie zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje żelbetowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie uzasadnić zastosowane procedury wymiarowania i zbrojenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi ocenić poprawność zastosowanych procedur wymiarowania i zaproponować alternatywne sposoby kształtowania zbrojenia
Potrafi wykonać analizę stateczności i nośności granicznej prostych układów prętowych w zakresie oceny stanów granicznych konstrukcji z betonu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uzasadnić wybór zastosowanej uproszczonej metody analizynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie sformułować założenia i procedury metod analizy dopuszczonych w normach projektowania konstrukcji z betonu
Umie odczytać rysunki konstrukcyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną elementów i prostych konstrukcji z betonu w środowisku wybranych programów CAD.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozpoznaje składniki rysunkowe projektów budowlanych konstrukcji z betonu i potrafi znaleźć ewentualne błędy w zapisienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wspomagać opracowania graficzne rozwiązaniami zaczerpniętymi z Internetu
Jest odpowiedzialny za rzetelność i jakość uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretację.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szczepan Woliński
Prowadzący grup: Zakarya Kamel, Jerzy Łukaszyński, Zbigniew Plewako, Szczepan Woliński, Krystyna Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szczepan Woliński
Prowadzący grup: Zakarya Kamel, Jerzy Łukaszyński, Kamil Szylak, Szczepan Woliński, Krystyna Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szczepan Woliński
Prowadzący grup: Grzegorz Bajorek, Lidia Buda-Ożóg, Damian Nykiel, Zbigniew Plewako, Kamil Szylak, Szczepan Woliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Buda-Ożóg
Prowadzący grup: Grzegorz Bajorek, Lidia Buda-Ożóg, Zakarya Kamel, Damian Nykiel, Kamil Szylak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Buda-Ożóg
Prowadzący grup: Grzegorz Bajorek, Lidia Buda-Ożóg, Agnieszka Głuszko, Zakarya Kamel, Damian Nykiel, Zbigniew Plewako, Kamil Szylak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)