Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika budowli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>MechBud
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika budowli
Jednostka: Katedra Mechaniki Konstrukcji
Grupy: Przedmioty 4 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

"mechanika budowli" wprowadza w konstruowanie modeli obliczeniowych, które dają rozkłady pól mechanicznych niezbędne do projektowania prostych układów konstrukcyjnych

Treści kształcenia

- Wprowadzenie: założenia płaskich Układów Prętowych (UP)

- Podstawy teoretyczne sprężystych, płaskich UP: zasada superpozycji, wielkości uogólnione, praca sił zewnętrznych i przekrojowych, zasada prac wirtualnych i twierdzenia o wzajemności

- Obliczanie przemieszczeń w statycznie wyznaczalnych, płaskich UP: wzór Maxwella-Mohra i całkowanie graficzne, przemieszczenia od działań mechanicznych i niemechanicznych (zmiany temperatury, imperfekcje prętów i osiadanie podpór)

- Metoda sił (MS) na tle właściwości układów statycznie niewyznaczalnych (USN). Układy podstawowe i kanoniczny układ równań MS. Proste przykłady (belka ciągła, ramy o niskim stopniu statycznej niewyznaczalności). Ułatwienia wynikające z symetrii układu. Obliczanie przemieszczeń USN za pomocą wzoru Maxwella-Mohra.

- Metoda przemieszczeń (MP), wzory transformacyjne, wstępne reakcje, równania kanoniczne MP. Proste przykłady (belka ciągła i ramy nieprzesuwne, ramy przesuwne prostokątne, plany przemieszczeń dla ram ukośnokątnych). Symetria układu i schematy połówkowe, porównanie MS i MP.

- Dynamika płaskich UP. Obciążenia przykładane dynamicznie, macierze sztywności, podatności, mas i tłumienia, drgania własne i wymuszone, rezonans i wpływ tarcia na przykładzie oscylatora o jednym stopniu swobody (1SS). Dynamika płaskich UP o masach skupionych. Drgania swobodne i wymuszone układów o wielu stopniach swobody. Obliczanie sił bezwładności dla wymuszeń harmonicznych. Przybliżone obliczanie podstawowej częstości drgań własnych. Drgania własne belki swobodnie podpartej o masie równomiernie rozłożonej, ocena dokładności rozwiązań dla skupionych mas.

- Wyboczenie słupów i ram płaskich. Wprowadzenie do teorii stateczności konstrukcji prętowych. MP i wzory transformacyjne dla wyboczenia prętów. Analiza liniowego, algebraicznego zagadnienia własnego. Wyboczenie ram prostokątnych i korzystanie z symetrii układu dla obliczania obciążeń i postaci krytycznych wyboczenia.

- Algorytmy obliczania linii wpływu w układach statycznie wyznaczalnych. Przykłady konstruowania linii wpływu reakcji i sił przekrojowych w prostych belkach.

- Rozszerzenie i uogólnienie poznanych metod rozwiązywania układów statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych. Przykłady rozwiązywania złożony zagadnień ze statyki i dynamiki konstrukcji budowlanych.

- Zależności pomiędzy siłami przekrojowymi. Złożone, statycznie wyznaczalne układy prętowe (łuki kołowy i paraboliczny, układy ramowo-łukowe).

- Obliczanie przemieszczeń w płaskich UP, konstruowanie obrazu deformacji układu wywołanej zadanym obciążeniem

- Rozwiązywanie układów statycznie niewyznaczalnych metodą sił. Interpretacja fizyczna układu równań MS

- Rozwiązywanie układów statycznie niewyznaczalnych metoda przemieszczeń. Interpretacja fizyczna układu równań MP

- Obliczanie częstości drgań własnych płaskich UP. Obliczanie i rysowanie postaci drgań, sprawdzanie warunku ortogonalności.

- Obliczanie wartości siły krytycznej w płaskich UP, obliczanie i rysowanie postaci wyboczenia

- Linie wpływu w kratownicach statycznie wyznaczalnych - konstruowanie, interpretacja, wykorzystanie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Z. Dyląg. E. Krzemińska-Niemiec, F. Filip - Mechanika budowli - PWN. - 1989

B. Olszowski, M. Radwańska - Mechanika budowli - Politechnika Krakowska. - 2003

B. Olszowski, Z. Stojek, Z. Waszczyszyn - Zarys mechaniki budowli - Politechnika Krakowska. - 1978

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. Paluch - Mechanika budowli, teoria i przykłady - Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie 2. - 2018

J. Ledziński - Mechanika budowli - Politechnika Rzeszowska. - 1999

M. Paluch - Podstawy mechaniki budowli - Akademia Górniczo-Hutnicza. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

G. Rakowski, Z. Waszczyszyn (praca zbiorowa) - Mechanika budowli w ujęciu komputerowym - Arkady. - 1995

Z. Cywiński - Mechanika budowli w zadaniach - PWN. - 2008

J. Rakowski - Mechanika budowli. Zadania, część I - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna warunki geometrycznej niezmienności (konieczny i wystarczający) na płaszczyźnie. Ma podstawową wiedzę dotyczącą linii wpływu w płaskich Układach Prętowych (UP). Zna zasady obliczania przemieszczeń w płaskich UPwykładegzamin cz. pisemna
Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania statycznie niewyznaczalnych płaskich UP (metoda sił MS i metoda przemieszczeń MP), zna zasady weryfikacji otrzymanych wyników. Ma podstawową wiedzę z zakresu dynamiki oraz stateczności płaskich UP.wykładegzamin cz. pisemna
Umie zbadać geometryczną niezmienność prostych układów prętowych na płaszczyźnie. Potrafi skonstruować linie wpływu reakcji podporowych i sił przekrojowych w statycznie wyznaczalnych belkach prostych i przegubowych oraz w statycznie wyznaczalnych kratownicach. Potrafi obliczyć przemieszczenia liniowe oraz kąty obrotu w płaskich UP.wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna, kolokwium, sprawozdanie z projektu
Potrafi obliczyć wartości sił przekrojowych oraz przemieszczeń w prostych układach statycznie niewyznaczalnych oraz zweryfikować otrzymane wyniki. Potrafi obliczyć częstości drgań własnych prostych, płaskich układów prętowych oraz odpowiadające im postacie drgań. Potrafi obliczyć wartość siły krytycznej dla prostych przypadków płaskich UP.wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna, kolokwium, sprawozdanie z projektu
Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania własnej wiedzy. Potrafi odpowiednio zarządzać czasem i powierzone zadania wykonuje terminowo. Jest odpowiedzialny za własną pracę. Szanuje pracę innych ludzi oraz powierzony sprzęt.wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny, laboratoriumegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu, kolokwium, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna warunki geometrycznej niezmienności (konieczny i wystarczający) na płaszczyźnie. Ma podstawową wiedzę dotyczącą linii wpływu w płaskich Układach Prętowych (UP). Zna zasady obliczania przemieszczeń w płaskich UPnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawowe twierdzenia mechaniki budowlinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również rozumie podstawowe twierdzenia mechaniki budowli
Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania statycznie niewyznaczalnych płaskich UP (metoda sił MS i metoda przemieszczeń MP), zna zasady weryfikacji otrzymanych wyników. Ma podstawową wiedzę z zakresu dynamiki oraz stateczności płaskich UP.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zasady wykorzystania symetrii układunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna fizyczną interpretację układów równań MS, MP oraz stateczności
Umie zbadać geometryczną niezmienność prostych układów prętowych na płaszczyźnie. Potrafi skonstruować linie wpływu reakcji podporowych i sił przekrojowych w statycznie wyznaczalnych belkach prostych i przegubowych oraz w statycznie wyznaczalnych kratownicach. Potrafi obliczyć przemieszczenia liniowe oraz kąty obrotu w płaskich UP.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykorzystać linie wpływu do obliczania wartości reakcji i sił przekrojowych, potrafi przedstawić deformację prostego UP wywołaną zadanym obciążeniem (także pozastatycznym)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zbadań geometryczną niezmienność układów złożonych z wielu tarcz, potrafi obliczyć przemieszczenia w układach statycznie niewyznaczalnych
Potrafi obliczyć wartości sił przekrojowych oraz przemieszczeń w prostych układach statycznie niewyznaczalnych oraz zweryfikować otrzymane wyniki. Potrafi obliczyć częstości drgań własnych prostych, płaskich układów prętowych oraz odpowiadające im postacie drgań. Potrafi obliczyć wartość siły krytycznej dla prostych przypadków płaskich UP.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wybrać metodę odpowiednią do rozwiązania konkretnego układu statycznie niewyznaczalnego, potrafi obliczyć wartość siły krytycznej w układach z prętami ściskanymi o różnej długości, sztywności i wartości siły osiowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozwiązać układy statycznie niewyznaczalne z prętami ukośnymi, potrafi obliczyć częstotliwości drgań własnych prostych UP statycznie niewyznaczalnych
Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania własnej wiedzy. Potrafi odpowiednio zarządzać czasem i powierzone zadania wykonuje terminowo. Jest odpowiedzialny za własną pracę. Szanuje pracę innych ludzi oraz powierzony sprzęt.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Miller
Prowadzący grup: Michał Jurek, Marzena Kłos, Artur Kurpiel, Barbara Markiewicz, Bartosz Miller, Filip Puch, Daniel Szynal, Łukasz Szyszka, Barbara Turoń, Agnieszka Wiater, Dominika Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Miller
Prowadzący grup: Aleksander Duda, Michał Jurek, Marzena Kłos, Bartosz Miller, Grzegorz Piątkowski, Daniel Szynal, Łukasz Szyszka, Dominika Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Miller
Prowadzący grup: Michał Jurek, Maciej Kulpa, Barbara Markiewicz, Bartosz Miller, Grzegorz Piątkowski, Daniel Szynal, Łukasz Szyszka, Dominika Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Miller
Prowadzący grup: Michał Jurek, Barbara Markiewicz, Bartosz Miller, Grzegorz Piątkowski, Daniel Szynal, Łukasz Szyszka, Dominika Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Miller
Prowadzący grup: Aleksander Duda, Michał Jurek, Maciej Kulpa, Bartosz Miller, Grzegorz Piątkowski, Przemysław Smela, Łukasz Szyszka, Agnieszka Wiater, Dominika Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Miller
Prowadzący grup: Wiesław Bielak, Michał Jurek, Bartosz Miller, Grzegorz Piątkowski, Anna Rzepka, Przemysław Smela, Łukasz Szyszka, Dominika Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)