Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika teoretyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>MechT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika teoretyczna
Jednostka: Katedra Mechaniki Konstrukcji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Mechanika teoretyczna zajmuje się ustalaniem praw ruchu lub spoczynku ciał materialnych, posługując się przy tym uproszczonymi (wyidealizowanymi) modelami ciał rzeczywistych, takimi jak punkt materialny i ciało doskonale sztywne. Jest przedmiotem z grupy podstawowych.

Treści kształcenia

- Elementy rachunku wektorowego. Podstawowe pojęcia i określenia w mechanice. Aksjomaty statyki. Moment siły względem punktu i względem osi. Twierdzenia o parach sił.

- Redukcja układu sił do dowolnego bieguna i do najprostszej postaci. Elementy statyki wykreślnej.

- Warunki równowagi układu sił. Równania równowagi w poszczególnych przypadkach układów sił. Modele więzów i ich reakcje. Obliczanie reakcji w układach statycznie wyznaczalnych.

- Stopnie swobody układu mechanicznego ciał sztywnych. Warunki geometrycznej niezmienności i statycznej wyznaczalności. Obliczanie reakcji w płaskich układach prętowych statycznie wyznaczalnych.

- Kratownice. Analiza budowy kratownicy. Obliczanie sił w prętach kratownic metodą równoważenia węzłów. Pręty zerowe. Obliczanie sił w prętach kratownic płaskich metodą Rittera. Metoda Cremony.

- Zagadnienie tarcia. Opis matematyczny ruchu punktu. Ruch postępowy, obrotowy i płaski bryły. Obliczanie prędkości i przyspieszeń chwilowych w ruchu płaskim ciała sztywnego i mechanizmu. Ruch złożony.

- Prawa Newtona. Zasada d'Alemberta i metoda kinetostatyki. Drgania swobodne, wymuszone i tłumione układów o jednym stopniu swobody.

- Dynamika układu punktów materialnych. Dynamika ruchu postępowego, obrotowego i płaskiego bryły. Energia kinetyczna bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. Pole sił. Energia potencjalna. Zasada zachowania energii mechanicznej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Filip Teresa, Nazarko Piotr - Mechanika teoretyczna. Statyka - OW PRZ.. - 2013

Leyko Jerzy - Mechanika ogólna T.1 i 2 - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2012

Misiak Jan - Mechanika ogólna T.1 i 2 - WNT. - 2009

Klasztorny Marian - Mechanika - Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Teresa Filip, Piotr Nazarko - Mechanika teoretyczna. Statyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2013

Misiak Jan - Zadania z mechaniki ogólnej - WNT. - 2005

Leyko Jerzy, Szmelter Jan - Zbiór zadań z mechaniki ogólnej - PWN. - 1983

Literatura do samodzielnego studiowania

Nizioł Józef - Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki - WNT. - 2006

Osiński Zbigniew - Mechanika ogólna - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 1994

Literatura uzupełniająca

Piotr Nazarko, Teresa Filip - Mechanics for civil engineers - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2015

Publikacje naukowe

P. Nazarko; A. Prokop; L. Ziemiański - Digitalization of historic buildings using modern technologies and tools - . - 2021

P. Nazarko; D. Ziaja - SHM system for anomaly detection of bolted joints in engineering structures - . - 2021

P. Nazarko; L. Ziemiański - Application of Elastic Waves and Neural Networks for the Prediction of Forces in Bolts of Flange Connections Subjected to Static Tension Tests - . - 2020

P. Nazarko; S. Rachwał; D. Ziaja - Analiza statyczno-wytrzymałościowa modelu MES istniejącej hali z wykorzystaniem skaningu laserowego - . - 2020

A. Borowiec; L. Folta; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; A. Kulon; P. Nazarko; G. Piątkowski; T. Siwowski; D. Szynal; Ł. Szyszka; B. Wójcik ; D. Ziaja; L. Ziemiański - Przegląd specjalny mostu stalowego w km. 108.404 oraz kładek dla pieszych w km. 166.188; 174.410; 184.875; 223.194 lini nr 91 Kraków Główny - Medyka - . - 2019

P. Nazarko - Axial force prediction based on signals of the elastic wave propagation and artificial neural networks - . - 2019

P. Nazarko - Diagnostyka konstrukcji z wykorzystaniem fal sprężystych i sztucznych sieci neuronowych - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2019

P. Nazarko; D. Ziaja - Anomaly detection in the concrete arc girder subjected to fatigue test - . - 2019

P. Nazarko; L. Ziemiański - Anomaly detection in composite elements using Lamb waves and soft computing methods - . - 2017

P. Nazarko; L. Ziemiański - Force identification in bolts of flange connections for structural health monitoring and failure prevention - . - 2017

P. Nazarko; L. Ziemiański - Force identification in bolts of flange connections – preliminary results - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2017

P. Nazarko; L. Ziemiański - Force prediction in bolts of flange connections – elastic waves and soft computing approach - Department of Structural Mechanics, Lublin University of Technology. - 2017

P. Nazarko; M. Szarata - Analiza możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do kalibracji modeli mikrosymulacyjnych - . - 2017

P. Nazarko; L. Ziemiański - Damage detection in aluminum and composite elements using neural networks for Lamb waves signal processing - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia i zasady statyki. Potrafi wyznaczyć wypadkową dwóch dowolnych sił na płaszczyźnie. Potrafi obliczyć moment siły względem dowolnego bieguna i względem dowolnej osi. Umie zredukować dowolny układ sił do dowolnego bieguna.wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
Potrafi przeprowadzić analizę budowy układu, aby sprawdzić, czy jest on statycznie wyznaczalny i geometrycznie niezmienny. Potrafi obliczać reakcje w płaskich układach prętowych statycznie wyznaczalnych. Potrafi obliczać siły w prętach płaskich kratownic statycznie wyznaczalnych, stosując metodę równoważenia węzłów i metodę Rittera.wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
Zna podstawowe prawa kinematyki i dynamiki punktu oraz bryły. Identyfikuje ruch postępowy, obrotowy i płaski ciała sztywnego. Potrafi obliczać prędkości chwilowe punktów, w ruchu płaskim ciała sztywnego i mechanizmu.wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, egzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia i zasady statyki. Potrafi wyznaczyć wypadkową dwóch dowolnych sił na płaszczyźnie. Potrafi obliczyć moment siły względem dowolnego bieguna i względem dowolnej osi. Umie zredukować dowolny układ sił do dowolnego bieguna.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi zredukować dowolny płaski układ sił oraz dowolny przestrzenny układ sil do najprostszej postaci.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna podstawy teoretyczne stosowanych metod obliczeniowych
Potrafi przeprowadzić analizę budowy układu, aby sprawdzić, czy jest on statycznie wyznaczalny i geometrycznie niezmienny. Potrafi obliczać reakcje w płaskich układach prętowych statycznie wyznaczalnych. Potrafi obliczać siły w prętach płaskich kratownic statycznie wyznaczalnych, stosując metodę równoważenia węzłów i metodę Ritteranie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi weryfikować poprawność otrzymanych rozwiązańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi obliczać reakcje w układach przestrzennych
Zna podstawowe prawa kinematyki i dynamiki punktu oraz bryły. Identyfikuje ruch postępowy, obrotowy i płaski ciała sztywnego. Potrafi obliczać prędkości chwilowe punktów, w ruchu płaskim ciała sztywnego i mechanizmu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania prostych zadań z dynamiki ciała sztywnego. Umie obliczyć energię kinetyczną bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim .nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zapisać dynamiczne równania ruchu bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim, a także równania więzów w układach mechanicznych ciał sztywnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Filip, Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Marek Kolczuga, Barbara Markiewicz, Piotr Nazarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Michał Jurek, Marek Kolczuga, Piotr Nazarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Marek Kolczuga, Barbara Markiewicz, Piotr Nazarko, Agnieszka Wiater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Celina Jagiełowicz-Ryznar, Piotr Nazarko, Agnieszka Wiater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Natalia Bróż, Celina Jagiełowicz-Ryznar, Bartosz Miller, Piotr Nazarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Natalia Bróż, Celina Jagiełowicz-Ryznar, Michał Jurek, Piotr Nazarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)