Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BN0-DI>Mat2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - energetyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje 60 godzin wykładów (po 30 godzin w każdym z dwóch semestrów) i 60 godzin ćwiczeń rachunkowych (po 30 godzin w każdym z dwóch semestrów). Kończy się egzaminem (po każdym semestrze).

Treści kształcenia

- Zbiór liczb zespolonych: działania na liczbach zespolonych, postać algebraiczna i trygonometryczna liczby zespolonej, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych. Wielomiany zespolone: pierwiastki wielomianów, zasadnicze twierdzenie algebry.

- Podstawowe własności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Ciągi liczbowe: monotoniczność i ograniczoność ciągów, granica ciągu, twierdzenia o istnieniu granicy. Granica i ciągłość funkcji zmiennej rzeczywistej: definicja i własności rachunkowe granic, pojęcie ciągłości funkcji. Asymptoty funkcji.

- Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: definicja i własności pochodnej, pochodne wyższych rzędów, zastosowania pochodnej do badania monotoniczności funkcji i wyznaczania ekstremów lokalnych funkcji, wypukłość, wklęsłość i punkty przegięcia funkcji, reguła de l'Hospitala.

- Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: definicja i własności całki nieoznaczonej, całkowanie przez podstawianie i przez części, całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych, pojęcie całki oznaczonej, zastosowania geometryczne całek oznaczonych.

- Kolokwia z materiału zrealizowanego na wykładach i ćwiczeniach

- Całki funkcji wymiernych i niewymiernych.

- Macierze i układy równań liniowych: działania na macierzach i ich własności, wyznacznik macierzy i jego własności, pojęcie rzędu macierzy oraz pojęcie macierzy odwrotnej, układy Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capelliego, metoda eliminacji Gaussa.

- Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych: pochodne cząstkowe funkcji dwóch zmiennych, pochodna kierunkowa i gradient funkcji, ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych.

- Rachunek całkowy funkcji dwóch zmiennych: definicja i własności całki podwójnej, zamiana zmiennych w całkach podwójnych, zastosowania geometryczne całek podwójnych.

- Równania różniczkowe zwyczajne: równania o zmiennych rozdzielonych, równania jednorodne, równania liniowe pierwszego rzędu, równania liniowe drugiego rzędu o stałych współczynnikach.

- Kolokwia z materiału zrealizowanego na wykładach i ćwiczeniach

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Gewert, Z. Skoczylas - Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory - Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. - 2012.

M. Gewert, Z. Skoczylas - Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory - Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. - 2005.

M. Gewret, Z. Skoczylas - Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania - Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. - 2008.

T. Jurlewicz, Z. Skoczylas - Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory - Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. - 2004.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M.Gewert, Z. Skoczylas - Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania - Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. - 2012.

M.Gewert, Z. Skoczylas - Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania - Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. - 2005.

T. Jurlewicz, Z. Skoczylas - Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania - Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. - 2004.

W. Krysicki, L. Włodarski - Analiza matematyczna w zadaniach cz.1, cz.2 - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2008.

R. Leitner, W. Matuszewski, Z. Rojek - Zadania z matematyki wyższej, cz. 1, cz 2 - WNT Warszawa. - 2003.

Literatura do samodzielnego studiowania

G. Decewicz, W. Żakowski - Matematyka cz.1,cz.2 - WNT, Warszawa. - 1995.

Literatura uzupełniająca

W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski - Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania - WNT, Warszawa. - 1995.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna podstawowe własności funkcji oraz potrafi obliczać granice i badać ciągłość funkcjiwykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium
zna podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennejwykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium
zna podstawy rachunku całkowego funkcji jednej zmiennejwykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin pisemny
potrafi wykonywać działania na liczbach zespolonych wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium
zna podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu i potrafi je rozwiązywaćwykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin pisemny
zna podstawy rachunku macierzowego i potrafi wykorzystać tę wiedzę do rozwiązywania układów równań liniowych.wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium
zna podstawy rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennychwykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium
zna podstawy rachunku całkowego funkcji dwóch zmiennychwykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Olszowy
Prowadzący grup: Agnieszka Dubiel, Justyna Madej, Leszek Olszowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Szynal-Liana
Prowadzący grup: Anetta Szynal-Liana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Szynal-Liana
Prowadzący grup: Ewa Czerebak-Mrozowicz, Anetta Szynal-Liana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Król
Prowadzący grup: Anna Kosiorowska, Marta Król, Mariola Rubajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Król
Prowadzący grup: Anna Kosiorowska, Marta Król, Mateusz Pirga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)