Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Balneologia i balneotechnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BO/S-DI>BiB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Balneologia i balneotechnika
Jednostka: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Grupy: Przedmioty 7 sem. - ochrona środowiska - systemy ochrony środowiska, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest to przedmiot obowiązkowy dla studentów 7 sem.

Treści kształcenia

- Charakterystyka aktów prawnych związanych z lecznictwem uzdrowiskowym, wykorzystaniem surowców balneologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wód mineralnych. Wymagania dotyczące nadania statutu uzdrowiska. Zasady wyznaczania stref ochrony uzdrowiskowej. Balneotechnika i terapia uzdrowiskowa - podstawowe zagadnienia. Uzdrowiskowe surowce lecznicze: podział i definicje( wody mineralne i lecznicze, gazy lecznicze, peloidy, produkty zdrojowe). Charakterystyka podstawowych zabiegów balneologicznych.

Ujęcia źródeł wód mineralnych i leczniczych (zasady eksploatacji). Układy instalacji w zależności od składu fizyczno -chemicznego wody. Wody termalne. Materiały stosowane w instalacjach balneotechnicznych. Gospodarka odpadami po uzdrowiskowymi.

- Zaprezentowanie walorów uzdrowiskowych wybranego uzdrowiska w formie prezentacji wraz z wybranymi zabiegami balneologicznymi. Charakterystyka stref ochrony uzdrowiskowej. Klasyfikacja surowców balneologicznych oraz stosowanych zabiegów. Wymogi dotyczące nadaniu statutu uzdrowiska oraz gospodarki odpadami po uzdrowiskowymi.

- Określenie stopnia mineralizacji i zawartości składników wód leczniczych i mineralnych. Przygotowanie kąpieli kwasowęglowej. Ocena właściwości borowin leczniczych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha K. - Balneotechnika, Walory uzdrowiskowe - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2010

Madeyski A. - Podstawy inżynierii uzdrowiskowej - Wydawnictwo Arkady. Warszawa. - 1979

Chowaniec J. i inni - Hydrogeologia regionalna Polski. T. 2, Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane - Państwowy Instytut Geologiczny. - 2007

Rak J. - Terapie uzdrowiskowe - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2011

Madeyski A. - Urządzenia sanitarno-techniczne w uzdrowiskach - Wydawnictwo Arkady. Warszawa. - 1966

Rak J.,Pietrucha-Urbanik K., Boryczko K. - Balneotechnika - Wody mineralne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha K. - Balneotechnika, Walory uzdrowiskowe - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

Macioszczyk A. (Red.) - Podstawy hydrogeologii stosowanej - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2015

Węcławowicz-Bilska E. - Uzdrowiska polskie: zagadnienia programowo-przestrzenne - Wydaw. Politech. Krak. . - 2008

Literatura uzupełniająca

Ponikowska I. i in. - Medycyna uzdrowiskowa w zarysie - WATEXT’S. - 1995

Chudzicki J., Sosnowski S. - Instalacje wodociągowe : projektowanie, wykonanie, eksploatacja - Seidel-Przywecki. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe akty prawne związane z lecznictwem uzdrowiskowym oraz wykorzystaniem surowców balneologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wód mineralnych. Zna podstawowe pojęcia dotyczące balneologii i balneotechniki. Zna podstawowe zabiegi oraz surowce balneologiczne stosowane w lecznictwie uzdrowiskowym. Zna scharakterystykę oraz klasyfikację podstawowych surowców balneologicznycwykład kolokwium zaliczeniowe z wykładów
Potrafi zaprezentować walory uzdrowiskowe wybranego uzdrowiska w formie prezentacji wraz z wybranymi zabiegami balneologicznymi. Potrafi scharakteryzować strefy ochronne uzdrowiska. Potrafi sklasyfikować surowce balneologiczne oraz stosowane zabiegi. Potrafi określić wymogi dotyczące gospodarki odpadami po uzdrowiskowymi.projekt/prezentacjaprezentacja i obrona ustna projektu
Potrafi określić podstawowe właściwości wód mineralnych, leczniczych i peloidów. Potrafi omówić metody przygotowania wybranych zabiegów balneologicznychlaboratoriumocena sprawozdań
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształceniaprezentacjaprezentacja

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe akty prawne związane z lecznictwem uzdrowiskowym oraz wykorzystaniem surowców balneologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wód mineralnych. Zna podstawowe zabiegi oraz surowce balneologiczne stosowane w lecznictwie uzdrowiskowym. Potrafi scharakteryzować oraz sklasyfikować podstawowe surowce balneologiczne. Potrafi scharakteryzować podstawowe terapie uzdrowiskowe. Ponie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonać wyboru odpowiedniej instalacji dla różnych pomieszczeń terapii uzdrowiskowej z uwzględnieniem wymagań projektowych i eksploatacyjnych. Potrafi ocenić wpływ różnych czynników na wybór rozwiązania instalacji balneotechnicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi sklasyfikować wody mineralne na podstawie ich analizy chemicznej. Potrafi ocenić skład wód mineralnych pod kątem różnych zastosowań w terapiach uzdrowiskowych.
Zna zasady doboru podstawowych urządzeń stosowanych w lecznictwie uzdrowiskowym. Potrafi dobrać materiały stosowane w instalacjach balneotechnicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ocenić dobór materiałów stosowanych w instalacjach balneotechnicznych pod kątem wymagań eksploatacyjnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi analizować dobór materiałów dla różnych instalacji balneotechnicznych pod kątem analizy techniczno-ekonomiczno-niezawodnościowej.
Potrafi zaprojektować instalację balneotechniczne w pomieszczeniach wykorzystywanych do terapii uzdrowiskowej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonać wyboru koncepcji rozwiązania projektowego instalacji balneotechnicznych w różnych pomieszczeniach wykorzystywanych do terapii uzdrowiskowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaprojektować instalację balneotechniczną z uwzględnieniem wymagań niezwodności i bezpieczeństwa.
Potrafi określić podstawowe właściwości wód mineralnych, leczniczych i peloidów. Zna metody przygotowania wybranych zabiegów balneologicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić przydatność danego surowca do zabiegów balneologicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić metodologię badań surowców balneologicznych
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształceniaCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pietrucha-Urbanik
Prowadzący grup: Adam Piech, Izabela Piegdoń, Katarzyna Pietrucha-Urbanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Piegdoń
Prowadzący grup: Adam Piech, Izabela Piegdoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)