Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia i gospodarka wodna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BO0-DI>HiGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia i gospodarka wodna
Jednostka: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Grupy: Przedmioty 4 sem. - ochrona środowiska - systemy ochrony środowiska, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów czwartego semestru

Treści kształcenia

- Miejsce hydrologii i gospodarki wodnej w naukach przyrodniczych. Hydrologia – zagadnienia ogólne, podział, zastosowanie w ochronie środowiska i w gospodarce wodnej.Cykl hydrologiczny jako system fizyczny. Zlewnia i jej charakterystyka. Charakterystyka i podział cieków. Podział cieku, przekrój poprzeczny koryta rzeki, pojęcie zera wodowskazu. Charakterystyczne stany i przepływy wody. Krzywe hydrologiczne dotyczące stanów i przepływów wody. Rumowisko rzeczne – charakterystyka. Hydrometria – metody pomiarów: stanów i przepływów wody, prędkości przepływu, głębokości i rumowiska rzecznego. Przepływy prawdopodobne – podział, metody obliczania. Odpływ – charakterystyka. Parowanie i retencja – charakterystyka. Rzeki i ich reżim. Wezbrania i niżówki. Metody ochrony przed powodzią i suszą.

- Projekt operatu hydrologicznego potoku bez nazwy. Opracowanie podstawowych krzywych hydrologicznych dotyczących stanów i przepływów wody w oparciu o dane z roczników hydrologicznych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bajkiewicz-Grabowska E. - Hydrologia ogólna - Wydaw. Nauk.PWN, . - 2007

Czetwertyński E., Szuster A. - Hydrologia i hydraulika - Wyd.3 popr... - 1977

Klugiewicz J. - Hydrologia - Wydawnictwa Uczelniane / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. - 2007

Magnuszewski A. - Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska t2. - Monografie / Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk ; vol.69. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bajkiewicz-Grabowska E. - Hydrologia ogólna - Wydawnictwo PWN. - 2007

Klugiewicz J. - Hydrologia - Wydawnictwa Uczelniane / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Bajkiewicz- Grabowska E. i inni - Hydrometria - Arkady, Warszawa. - 1993

Literatura uzupełniająca

Ozga-Zielińska M., Brzeziński J. - Hydrologia stosowana - PWN. - 1994

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi opracować podstawowe krzywe hydrologiczne dotyczące stanów i przepływów wody w oparciu o dane z roczników hydrologicznych.projekt indywidualnyobrona projektu
Potrafi wykonać operat hydrologiczny potoku bez nazwy.projekt indywidualnyobrona projektu
Rozumie znaczenie wody w przyrodzie, zna procesy obiegu wody w przyrodzie, zna przyczyny wezbrań oraz niżówek. Zna metody ochrony przed skutkami powodzi oraz suszy. Zna i rozumie podstawowe parametry charakteryzujące naturalne cieki wodne. Zna metody pomiaru oraz monitoringu, podstawowych parametrów charakteryzujących cieki wodne oraz wie jak wykonać bilans wody w zlewni.wykładkolokwium zaliczeniowe z wykładów
Ma świadomość obszerności zagadnień w hydrologii oraz naukach o ziemi i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się.wykład, projekt kolokwium, obrona projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi opracować podstawowe krzywe hydrologiczne dotyczące stanów i przepływów wody w oparciu o dane z roczników hydrologicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczać parametry charakteryzujące zlewnięnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi ocenić wpływ różnych czynników na podstawowe parametry charakteryzujące zlewnię.
Potrafi wykonać operat hydrologiczny potoku bez nazwy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi zastosować wyznaczone parametry do charakterystyki zlewninie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi ocenić wpływ różnych czynników na podstawowe parametry charakteryzujące zlewnię.
Rozumie znaczenie wody w przyrodzie, zna procesy obiegu wody w przyrodzie, zna przyczyny wezbrań oraz niżówek. Zna metody ochrony przed skutkami powodzi oraz suszy. Zna i rozumie podstawowe parametry charakteryzujące naturalne cieki wodne. Zna metody pomiaru oraz monitoringu, podstawowych parametrów charakteryzujących cieki wodne oraz wie jak wykonać bilans wody w zlewni.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna nowoczesne metody zagospodarowania zlewni, ochrony przed powodzią oraz suszą.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna aktualne problemy gospodarki wodnej i obiegu wody w przyrodzie związane ze zmianami klimatycznyna Ziemi.
Ma świadomość obszerności zagadnień w hydrologii oraz naukach o ziemi i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)