Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Meteorologia, klimatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BO0-DI>MK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Meteorologia, klimatologia
Jednostka: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Grupy: Przedmioty 4 sem. - ochrona środowiska - systemy ochrony środowiska, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów czwartego semestru

Treści kształcenia

- Opady atmosferyczne: charakterystyka opadów atmosferycznych; klasyfikacja opadów. Ciśnienie atmosferyczne: miary ciśnienia atmosferycznego; stopień baryczny; poziomy gradient ciśnienia; układy wysokiego i niskiego ciśnienia.

Wiatr: poziome i pionowe ruchy powietrza. Ogólna cyrkulacja atmosfery; wiatry lokalne; charakterystyka ruchu adwekcyjnego, konwekcyjnego i turbulencyjnego.

Pogoda i jej zmiany: układy baryczne, fronty atmosferyczne i masy powietrza; elementy pogody; charakterystyka pogody. Pogoda i klimat: skala klimatu: makroklimat, mezoklimat, mikroklimat, topoklimat i fitoklimat; czynniki i procesy klimatotwórcze; klimat różnych stref Ziemi.

Pomiary i obserwacja meteorologiczna.

Klimat Polski: cechy klimatu Polski i jego rejonizacja.

Przyczyny zmian klimatu.

- Wykonanie podstawowych opracowań statystycznych i graficznych dotyczących podstawowych czynników meteorologicznych. Opracowanie danych meteorologicznych. Wyznaczenie średniego opadu w zlewni.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Kożuchowski K. (red.) - Meteorologia i klimatologia - PWN, Warszawa. - 2005

Woś A. - Wszystko o pogodzie - Poznań: KAW. - 1985

U. Kossowska-Cezak, Bajkiewicz-Grabowska E. - Podstawy hydrometeorologii. - PWN Warszawa. - 2008

Bac S., Rojek M. - Meteorologia i klimatologia - Wydawnictwo PWN. - 1981

Parczewski W. - Materiały do wykładów z meteorologii i klimatologii - Warszawa : Wydaw.Politech.Warsz. - 1978

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bać S., Rojek M. - Meteorologia i klimatologia - Wydawnictwo PWN. - 1981

Bać S., Rojek M. - Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska - Wrocław : Wydaw.Uniwersytetu Przyrodniczego. - 2012

Kożuchowski K. - Meteorologia i klimatologia - Warszawa PWN. - 2005

Flemming G. - Klimat - środowisko - człowiek - Warszawa: Państw. Wydaw. Roln. i Leśne . - 1983

Śnieżek T. - Przyrządy i metody pomiarowe w meteorologii i hydrologii: ćwiczenia laboratoryjne - Warszawa: PWN. - 1978

Literatura do samodzielnego studiowania

Kaczorowska Z. - Pogoda i klimat - Warszawa : Wydaw.Szkol.i Pedag.. - 1986

Tyczka S., Ponikowska I. - Człowiek, pogoda, klimat - Warszawa : Państw. Zakł. Wydaw. Lekar.,. - 1983

Kożuchowski K. - Meteorologia i klimatologia - Warszawa PWN. - 2005

Literatura uzupełniająca

Zwoździak J., Zwoździak A, Szczurek A. - Meteorologia w ochronie atmosfery - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. - 1998

Lorenc H. - Zasoby wiatru w Polsce - Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - 1992

Kowalczyk S., Ujda K. - Pomiary porównawcze opadów atmosferycznych - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - 1987

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe klasyfikacje i charakterystyki klimatu. Zna podstawy dotyczące kształtowania oraz zmian klimatu.wykładkolokwium
Potrafi wykonać podstawowe opracowania statystyczne i graficzne danych dotyczących podstawowych czynników meteorologicznych.projekt indywidualnyobrona projektu
Potrafi wyznaczyć średni opad w zlewni.projekt indywidualnyobrona projektu
Zna podstawowe pojęcia i charakterystyki meteorologiczne. Zna charakterystykę opadów atmosferycznych oraz ich klasyfikację. Zna podstawowe parametry charakteryzujące pogodę. Zna podstawowe pomiary i obserwacje meteorologiczne, zna podstawe hipotezy dotyczące zmian klmiatu na Ziemiwykładkolokwium zaliczeniowe z wykładów
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształceniawykład, projekt indywidualnykolokwium, obrona projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe klasyfikacje i charakterystyki klimatu. Zna podstawy dotyczące kształtowania oraz zmian klimatu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę potrzebną do oceny statystycznej danych podstawowych czynników meteorologicznych. zna różne teorie dotyczącezmian klimatu na ziemi. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma wiedzę potrzebną do rozpoznawania zjawiska i procesy meteorologiczne w przyrodzie.
Potrafi wykonać podstawowe opracowania statystyczne i graficzne danych dotyczących podstawowych czynników meteorologicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność szczegółowego opracowania danych meteorologicznych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi interpretować opracowania dotyczące procesów meteorologicznych i klimatologicznych.
Potrafi wyznaczyć średni opad w zlewni.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ocenić wyznaczony opad średni różnymi metodami. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zinterpretować zależność średniego opadu w zlewni od odpływu.
Zna podstawowe pojęcia i charakterystyki meteorologiczne. Zna charakterystykę opadów atmosferycznych oraz ich klasyfikację. Zna podstawowe parametry charakteryzujące pogodę. Zna podstawowe pomiary i obserwacje meteorologiczne, zna podstawe hipotezy dotyczące zmian klmiatu na Zieminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna nowoczesne metody pomiarów i obserwacji meteorologicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna aktualne problemy związane ze zmianami klimatycznymi na Ziemi.
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształceniaCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)