Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona wód i gleby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BO0-DI>OWiG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona wód i gleby
Jednostka: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska
Grupy: Przedmioty 5 sem. - ochrona środowiska - systemy ochrony środowiska, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu identyfikowania przyczyn degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu; prowadzenia studiów nad celowością i zakresem prac poprawiających stan środowiska; racjonalnego planowania przedsięwzięć odnowy środowiska uwzględniających potrzeby przyrodnicze oraz ograniczenia gospodarcze; prognozowania skutków podejmowanych działań na rzecz odnowy środowiska.

Treści kształcenia

- Podstawy formalno-prawne ochrony wód i gleb. Eutrofizacja wód powierzchniowych, rola substancji biogennych. Zagrożenia, degradacja i przekształcenia gleb, gruntów, wód podziemnych, zbiorników i cieków wodnych oraz krajobrazu. Ekotony. Prognozowanie zmian jakości wód w środowisku naturalnym. Zanieczyszczenia chemiczne środowiska. Procesy samooczyszczania wód i gleb – rola tlenu. Technologie remediacji i rekultywacji gleb i gruntów. Rekultywacja terenów zdegradowanych. Metody poprawy jakości wód podziemnych. Zasady ochrony zbiorników (jezior) i cieków wodnych. Metody rekultywacji zbiorników i cieków wodnych. Techniczne i ekologiczne działania umożliwiające renaturyzację wód. Wymagania przyrodnicze, ograniczenia i skutki renaturyzacji wód. Bioremediacja. Rośliny w odnowie środowiska i renaturyzacji wód. Rewaloryzacja krajobrazu.

- 1. Wyznaczanie współczynników szybkości zużycia i poboru tlenu.

2. Obliczanie krzywych tlenowych rzek swobodnie płynących i z zabudową hydrotechniczną.

3. Obliczanie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń rzek wg. kryterium tlenowego.

4. Obliczanie obciążenia zbiorników wód stojących substancjami biogennymi.

5. Obliczanie wpływu zagospodarowania zlewni na procesy eutrofizacji wód powierzchniowych.

6. Obliczanie wskaźników stopnia zanieczyszczenia gleb.

- Laboratorium:

1. Oznaczanie zawartości azotu Kjeldahla w glebie i ściekach.

2. Oznaczanie chlorofilu a

3. Oznaczanie kwasowości czynnej gleby

4. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej gleby

5. Oznaczanie całkowitej kwasowości wymiennej gleby

6. Oznaczanie zawartości metali ciężkich w glebach metodą AS

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Z. Kajak - Hydrobiologia-Limnologia. ekosystemy wód powierzchniowych - PWN. - 2001

H. Greinert - Ochrona gleb - Wyd. Politechniki Zielonogorskiej. - 1998

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Z. Mańczak - Techniczne podstawy ochrony wód przed zanieczyszczeniem - Politechnika Wrocławska . - 1982

Literatura uzupełniająca

A. Greinert - rzewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i ochrony gleb. - Wyd. Politechniki Zielonogórskiej. - 1998

P. Kowalik - Ochrona środowiska glebowego - PWN. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę dotyczącą aspektów prawnych ochrony wód i gleby. wykładegzamin cz. pisemna
Umie rozpoznać i zdefiniować źródła zagrożeń dla wód i glebywykład, projekt indywidualny, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium
Potrafi zaproponować metodę ochrony wód i glebywykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę dotyczącą aspektów prawnych ochrony wód i gleby. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi w sposób ogólny scharakteryzować zasady ochrony wód i glebynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi szczegółowo omówić zasady ochrony wód i gleby
Umie rozpoznać i zdefiniować źródła zagrożeń dla wód i glebynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna ogólnie przyczyny zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych i gleby.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Rozumie przyczyny zanieczyszczenia wód i zna procesy naturalne ksztaltujące jakośc wód i stan gleby
Potrafi zaproponować metodę ochrony wód i glebynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna grupy metod ochrony wód i glebynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zaproponować właściwą metodę ochrony i rekultywacji wód oraz gleb

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)