Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zbiorniki retencyjne w kanalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS/F-DU>ZRwK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zbiorniki retencyjne w kanalizacji
Jednostka: Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - inż. środowiska, infrastruktura i ekorozwój, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obowiązkowy dla specjalności Infrastruktura i ekorozwój

Treści kształcenia

- Rola retencji powierzchniowej, kubaturowej i sieciowej w efektywnym transporcie ścieków. Specyfika powstawania ścieków deszczowych. Problem retencjonowania ścieków w aspekcie techniczno-ekonomicznym przy budowie i rozbudowie modernizacji systemów kanalizacyjnych. Rozwiązania funkcjonalno-konstrukcyjne kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych. Zbiorniki odciążające, akumulujące i oczyszczające ścieki deszczowe, ich rola i zasady funkcjonowania. Modele hydrauliczne i matematyczne, hydrogramy dopływu i metody opisu procesu akumulacji ścieków w zbiornikach klasycznych i wielokomorowych.

- Uproszczone metody projektowania zbiorników w różnych systemach kanalizacji grawitacyjnej. Metoda ustalania deszczów miarodajnych i potrzebnej pojemności zbiorników pełniących różne funkcje na sieci. Ustalanie parametrów projektowych zbiorników w eksploatowanych systemach i w nowych zlewniach. Zasady projektowania rozbudowy kanalizacji mieszanej przy uwzględnieniu aktualnych zasad projektowania zbiorników retencyjnych. Rozwiązania techniczne i zasady projektowania kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej. Budowa i eksploatacja kanalizacji wymuszonych. Zasady budowy sieci i specjalnych obiektów kanalizacyjnych. Efektywność ekonomiczna systemów kanalizacyjnych, zasady ustalanie optymalnego wariantu inwestycyjnego ze zbiornikami retencyjnymi. Metoda ustalania wariantu inwestycyjnego współdziałania zbiornika retencyjnego z siecią. Obszary efektywności ekonomicznej obiektów związanych z retencją i sterowaniem transportu ścieków na sieci istniejącej, rozbudowywanej i w nowych zlewniach.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Suligowski Ziemowit - Infrastruktura kanalizacyjna w kanalizacyjna w gospodarce komunalnej - Politechnika Gdańska, Gdańsk . - 2006

Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P. - Kanalizacja, sieci i pompownie - Arkady, Warszawa . - 1983

Geiger W. Dreiseitl H. - Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych, - Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz. - 1999

Słyś D. - Retencja i infiltracja wód deszczowych, - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, . - 2008

Janson L-E. - Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych - Toruń,. - 2010

Kisiel A - Hydrauliczna analiza działania grawitacyjno-podciśnieniowych zbiorników kanalizacyjnych - Zakłady Graficzne Politechniki Krakowskiej. - 1998

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kotowski A. - Podstawy wymiarowania bocznych przelewów burzowych z rurą dławiącą, - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,. - 1998

Zawilski M. - Prognozowanie wielkości odpływu i ładunków zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych z terenów - Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. - 1997

Madryas C., Przybyła B. i Wysocki L., - Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych - Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław. - 2010

Madryas C., Kolonko A. i Wysocki L., - Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. - 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

Dziopak J. - Analiza teoretyczna i modelowanie wielokomorowych zbiorników kanalizacyjnych - . - 1992

Kisiel A. i inni, - Hydromechanika i hydrotechnika, Poradnik, - Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,. - 2008

Słyś D - Retencja zbiornikowa i sterowanie dopływem ścieków do oczyszczalni - Komitet Inżynierii Środowiska PAN. - 2009

Literatura uzupełniająca

Dziopak J. - Analiza teoretyczna i modelowanie wielokomorowych zbiorników kanalizacyjnych - 1992. -

Kaźmierczak B., Kotowski A., - Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym, - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. - 2012

Dziopak J., Słyś D - Modelowanie zbiorników klasycznych i grawitacyjno-pompowych w kanalizacji - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę pozwalającą na dobór rozwiązania zbiornika retencyjnego dla konkretnej zlewni zurbanizowanejwykładegzamin
Potrafi zaproponować i zaprojektować odpowiednie rozwiązanie zbiornika retencyjnego dla określonej zlewni zurbanizowanejprojektprezentacja projektu
Ma świadomość potrzeby stosowania zbiorników retencyjnychwykładegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę pozwalającą na dobór rozwiązania zbiornika retencyjnego dla konkretnej zlewni zurbanizowanejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada wiedzę pozwalającą na dobór układu hydraulicznego i parametrów wybranych rozwiązań zbiorników retencyjnych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada wiedzę umożliwiającą tworzenie koncepcji retencjonowania ścieków dla terenów zurbanizowanych oraz dla różnych warunków prowadzenia inwestycji
Potrafi zaproponować i zaprojektować odpowiednie rozwiązanie zbiornika retencyjnego dla określonej zlewni zurbanizowanejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaprojektować i dokonać doboru parametrów projektowych detali elementów zbiorników retencyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi podać alternatywne rozwiązanie projektowe problemu
Ma świadomość potrzeby stosowania zbiorników retencyjnychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dziopak
Prowadzący grup: Józef Dziopak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dziopak
Prowadzący grup: Józef Dziopak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)