Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS/K-ZU>MŚ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitoring środowiska
Jednostka: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria środowiska-inż. komunalna nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest to przedmiot obowiązkowy, realizowany na 1 semestrze studiów II stopnia.

Treści kształcenia

- Podstawy prawne i zakres monitoringu środowiska w Polsce. Podstawowe definicje i akty prawne związane z problematyką środowiska.

- Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, osadów dennych, powietrza, gleby i ziemi. Monitoring hałasu i promieniowania.

- Presje na środowisko.

- Interpretacja wyników monitoringu wód, osadów dennych, gleb i powietrza w odniesieniu do obowiązującego prawa.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ministerstwo Środowiska - Aktualny program Państwowego Monitoringu Środowiska - Dostępny na stronie GIOŚ: www.gios.gov.pl. -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

O’Neill P. - Chemia Środowiska - WN PWN. - 1998

Kabata-Pendias A. i inni - Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb : metale ciężkie, siarka i WWA - Wyd. PIOŚ. - 1995

Hoffman Sz., Jasiński R. - Uzupełnianie brakujących danych w systemach monitoringu powietrza. - wyd. Politechniki Częstochowskiej. - 2009

- Aktualne rozporządzenia Ministra Środowiska dot. jakości wód, gleb i powietrza - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student po ukończeniu kursu umie zinterpretować wyniki pomiarów różnych elementów środowiska.wykład, ćwiczenia problemowezaliczenie wykładu ustne/pisemne, zaliczenie cz. pisemna/ustna z ćwiczeń
Student potrafi zaproponować ogólny zakres monitoringu wybranego elementu środowiska.wykład, ćwiczenia problemowezaliczenie wykładu ustne/pisemne, zaliczenie cz. pisemna/ustna z ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student po ukończeniu kursu umie zinterpretować wyniki pomiarów różnych elementów środowiskanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna podstawowe metody badania jakości środowiskanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna zarówno metody badania jak i zasady interpretacji jakości środowiska
Student potrafi zaproponować ogólny zakres monitoringu wybranego elementu środowiskanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaprojektować prosty program monitoringu środowiska dla zadanego obszarunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaprojektowac rozbudowany program monitoringu środowiska dla zadanego obszaru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kida
Prowadzący grup: Małgorzata Kida
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kida
Prowadzący grup: Małgorzata Kida
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kida
Prowadzący grup: Małgorzata Kida
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kida
Prowadzący grup: Małgorzata Kida
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)