Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS/K-ZU>NiBSI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
Jednostka: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Grupy: Przedmioty 2 sem. - inżynieria środowiska-inż. komunalna nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest to przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia.

Treści kształcenia

- Ogólne pojęcia z zakresu nauki o niezawodności. Zasady prowadzenia badań niezawodnościowych.

Wskaźniki niezawodności – ich wybór w ocenie działania systemów inżynierii środowiska. Niezawodność strukturalna układów technicznych.

Kryteria oceny niezawodności systemów. Analiza niezawodności obiektów z uwzględnieniem wymagań na etapie projektowania i eksploatacji.

Analiza awaryjności systemu z zastosowaniem statystyki matematycznej. Wariantowe rozwiązania w inżynierii środowiska na gruncie wiedzy o niezawodności.

Pojęcie ryzyka i bezpieczeństwa, metody szacowania ryzyka i oceny bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństem, ryzyko w funkcjonowaniu operatora systemów inżynierskich.

Kontrola bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych. Model bezpieczeństwa Człowiek-Technika-Środowisko.

Normatywne okresy technicznej eksploatacji urządzeń inżynierii środowiska. Modele markowskie niezawodności i bezpieczeństwa systemu.

Analiza przykładów awarii w gospodarce komunalnej.

- Student potrafi obliczyć struktury niezawodnościowe metodą dwuparametryczną.

Student potrafi ocenić pracę brygad remontowych w oparciu o efektywność ich pracy.

Student potrafi postawić hipotezę związaną z rozwiązaniem problemów inżynierskich.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Wieczysty A. - Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę. - Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.. - 2001

Szopa T. - Niezawodność i bezpieczeństwo. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.. - 2009

Tchórzewska-Cieślak B. - Niezawodność i bezpieczeństwo systemów komunalnych. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.. - 2008

Kwietniewski M., Kłos-Trębaczkiewicz H. - Niezawodność wodociągów i kanalizacji. - Wydawnictwo Arkady.. - 1993

Kwietniewski M., Rak J.R. - Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. - Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.. - 2010

Rak J.R. - Wybrane zagadnienia z niezawodności i bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.. - 2008

Budziło B. - Niezawodność wybranych systemów zaopatrzenia w wodę w południowej Polsce. - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.. - 2010

Wieczysty A. - Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. - Skrypt Politechniki Krakowskiej.. - 1990

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Tchórzewska-Cieślak B. - Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.. - 2011

Bajer J., Iwanejko R., Kapcia J. - Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w zadaniach. - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. . - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

Haviland R.P. - Niezawodność urządzeń technicznych. - Państwowe Wydawnictwo Naukowe.. - 1963

Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. - Rachunek prawdopodobieństwa i  statystyka matematyczna w zadaniach. - Państwowe Wydawnictwo Naukowe.. - 1999

Literatura uzupełniająca

Dzienis L. - Niezawodność wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę. - Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.. - 1993

Fidelis E. - Matematyczne podstawy oceny niezawodności. - Państwowe Wydawnictwo Naukowe.. - 1966

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student potrafi rozwiązywać struktury niezawodnościowe pracy urządzeń inżynierskich.projekt indywidualnyobrona projektu
Potrafi stawiać hipotezy związane z problemami inżynierskimi oraz wyciągać wnioski.projekt indywidualnyobrona projektu
Zna podstawy do rozwiązywania problemów związanych z niezawodnością systemów komunalnych. Zna i rozumie specyfikę zastosowania podstawowych miar niezawodności i bezpieczeństwa. Zna i rozumie oraz potrafi dokonać wyboru metody analizy i oceny niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych. Rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy. wykładegzamin cz. pisemna
Rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy. Rozumie oraz ma świadomość znaczenia rozwiązywania problemów związanych z niezawodnością systemów komunalnych.projekt indywidualnyobrona projektu
Potrafi zinterpretować i poddać ocenie pracę brygad remontowych oraz rozstrzyga dylematy związane z pracą inżyniera. projekt indywidualnyobrona projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student potrafi rozwiązywać struktury niezawodnościowe pracy urządzeń inżynierskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również student w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi sporządzić schematy niezawodnościowe na podstawie schematów technicznych. Potrafi obliczyć schematy jednoparametryczne na podstawie wskaźnika gotowości.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również student posiada umiejętność sporządzania oraz rozwiązywania schematów niezawodnościowych na podstawie schematów technicznych. Potrafi obliczać schematy dwuparametryczne struktur niezawodnościowych w oparciu o wskaźnik gotowości oraz średni czas pracy bezuszkodzeniowej.
Potrafi zinterpretować i poddać ocenie pracę brygad remontowych, oraz rozstrzyga dylematy związane z pracą inżyniera.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozumie zasady funkcjonowania Systemu Masowej Obsługi (SMO).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również student potrafi określić liczbę brygad remontowych na podstawie awaryjności elementów budujących systemy techniczne.
Potrafi stawiać hipotezy związane z problemami inżynierskimi oraz wyciągać wnioski.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również student potrafi stawiać oraz weryfikować hipotezy statystyczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również student potrafi poddać weryfikacji hipotezy statystyczne, wyciągać wnioski. Scharakteryzować zbiór danych eksperymentalnych.
Zna podstawy do rozwiązywania problemów związanych z niezawodnością systemów komunalnych. Zna i rozumie specyfikę zastosowania podstawowych miar niezawodności i bezpieczeństwa. Zna i rozumie oraz potrafi dokonać wyboru metody analizy i oceny niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych. Rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zdobytą wiedzę potrafi zastosować w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zdobywa dodatkową wiedzę z tematyki niezawodnościowej.
Rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy. Rozumie oraz ma świadomość znaczenia rozwiązywania problemów związanych z niezawodnością systemów komunalnych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pietrucha-Urbanik
Prowadzący grup: Katarzyna Pietrucha-Urbanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pietrucha-Urbanik
Prowadzący grup: Katarzyna Pietrucha-Urbanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)