Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-DI>Fiz1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria środowiska-inż,komunalna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów technicznych

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do przedmiotu. Wielkości fizyczne. Wektory i skalary. Iloczyn skalarny i wektorowy.

- Funkcje jednej i wielu zmiennych. Pochodne w fizyce.

- Kinematyka punktu materialnego. Kinematyka ruchu obrotowego. Dynamika punktu materialnego. Dynamika ciała sztywnego. Moment bezwładności.

- Praca, energia, moc. Zasady zachowania. Układy odniesienia. Pole grawitacyjne.

- Drgania i fale w ośrodkach sprężystych. Drgania harmoniczne. Oscylator prosty, tłumiony, drgania wymuszone. Zjawisko rezonansu. Fale dźwiękowe, hałas.

- Podstawy termodynamiki: równanie stanu gazu, przemiany gazowe, zasady termodynamiki, entropia.

- Pole elektrostatyczne. Przepływ prądu elektrycznego.

- Pole magnetyczne. Zmienny prąd elektryczny. Równania Maxwella. Fale elektromagnetyczne.

- Fale materii, zasada nieoznaczoności, lasery. Elementy fizyki jądrowej. promieniotwórczość naturalna i sztuczna.

- Laboratorium - Zasady pracy w laboratorium fizycznym. Zasady BHP. Podstawowe wyposażenie laboratorium fizycznego. Proste czynności laboratoryjne. Studenci, w zespołach 2-osobowych, wykonują 6 spośród podanych ćwiczeń:

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego;

Wyznaczanie prędkości lotu pocisku za pomocą wahadła balistycznego;

Pomiar lepkości cieczy metodą Stokesa;

Pomiar momentu bezwładności koła Maxwella;

Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego brył;

Wyznaczanie długości oraz częstotliwości fali akustycznej;

Badanie centralnych zderzeń sprężystych i niesprężystych;

Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego;

Wyznaczanie momentów bezwładności brył za pomocą wahadła skrętnego;

Wyznaczanie pojemności kondensatora i stałej czasowej obwodu;

Cechowanie termopary;

Sprawdzanie praw elektrolizy Faradaya;

Wyznaczanie ładunku właściwego elektronów;

Wyznaczanie indukcyjności cewki i pojemności kondensatora w obwodzie prądu zmiennego;

Wyznaczanie temperaturowego współczynnika rezystancji metali;

Badanie pola magnetycznego solenoidu;

Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne. Wyznaczanie charakterystyki fotooporu;

Wyznaczanie współczynnika sprawności świetlnej źródła światła;

Sprawdzanie prawa Malusa. Wyznaczanie rozkładu natężenia światła spolaryzowanego;

Wyznaczanie względnego współczynnika załamania dla przezroczystego ośrodka za pomocą mikroskopu;

Badanie widma emisyjnego gazów. Wyznaczanie nieznanych długości fal;

Dyfrakcja światła na szczelinie;

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki metodą pierścieni Newtona;

Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela;

Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy;

Pochłanianie światła w cieczy;

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Halliday D., Resnick R., Walker J. - Podstawy fizyki, T. I - V - PWN, Warszawa. - 2005

Massalski J., Massalska M. - Fizyka dla inżynierów - WNT, Warszawa. - 2006

Bobrowski Cz. - Fizyka - krótki kurs - WNT, Warszawa. - 1993

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Chłędowska K., Sikora R. - Wybrane proiblemy fizyki z rozwiązaniami cz. 1, 2 - Oficyna Wydawnicza PRz.. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M. - Feynmana wykłady z fizyki - PWN Warszawa. - 2002

Orear J. - Fizyka - WNT, Warszawa. - 2004

Literatura uzupełniająca

Hewitt P.G. - Fizyka wokół nas - PWN, Warszawa. - 1999

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna pojęcie wielkości fizycznych. Rozróżnia wielkości wektorowe i skalarnewykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
Zna prawa mechaniki. Potrafi omówić kinematykę ruchów prostoliniowych i krzywoliniowych. Zna zasady dynamiki dla ruchu postępowego, ruchu obrotowego, potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku działania stałych siłwykład, ćwiczenia, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
Potrafi zdefiniować wielkości opisujące drgania harmoniczne, fale mechaniczne oraz obliczyć je dla przypadków nieskomplikowanych ruchów,wykład, ćwiczenia, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
Potrafi zdefiniować wielkości charakteryzujące pole elektrostatyczne i magnetyczne, potrafi wyznaczyć te wielkości dla prostych przypadkówwykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
Zna prawa termodynamiki, potrafi opisać przemiany gazowewykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
Ma podstawową wiedzę o zjawiskach potwierdzających dualizm promieniowania elektromagnetycznego oraz o falach materii,ma podstawową wiedzę związaną z promieniowaniem jądrowymwykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
Umie przeprowadzić eksperyment fizyczny zgodnie z podana instrukcją, opracować wyniki, ocenić niepewności pomiarowe oraz niepewność złożoną, potrafi pracować w małym zespolelaboratoriumobserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z laboratorium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna pojęcie wielkości fizycznych. Rozróżnia wielkości wektorowe i skalarnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi zdefiniować iloczyn wektorowy i skalarnynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykorzystać definicję iloczynu skalarnego i wektorowego do rozwiązywania zadań z fizyki
Zna prawa mechaniki. Potrafi omówić kinematykę ruchów prostoliniowych i krzywoliniowych. Zna zasady dynamiki dla ruchu postępowego, ruchu obrotowego, potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku działania stałych siłnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozwiązać równanie Newtona dla wybranych sił zmiennychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku dowolnych sił zmiennych działających na ciało
Potrafi zdefiniować wielkości opisujące drgania harmoniczne, fale mechaniczne oraz obliczyć je dla przypadków nieskomplikowanych ruchów,nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować zasady zachowania dla dowolnie złożonego przypadkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić w sposób ścisły sposób postępowania i wyciągnąć poprawne wnioski z otrzymanego wyniku
Potrafi zdefiniować wielkości charakteryzujące pole elektrostatyczne i magnetyczne, potrafi wyznaczyć te wielkości dla prostych przypadkównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć te wielkości dla złożonych przypadkównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przedstawić i zinterpretować prawa Maxwella
Zna prawa termodynamiki, potrafi opisać przemiany gazowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie je zastosować w nieskomplikowanych przypadkachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie je zastosować w złożonych przypadkach
Ma podstawową wiedzę o zjawiskach potwierdzających dualizm promieniowania elektromagnetycznego oraz o falach materii,ma podstawową wiedzę związaną z promieniowaniem jądrowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozwiązywać złożone zadania z tego zakresu oraz zna zastosowania promieniowania jądrowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie ocenić korzyści i zagrożenia wynikające z oddziaływania promieniowania z materią
Umie przeprowadzić eksperyment fizyczny zgodnie z podana instrukcją, opracować wyniki, ocenić niepewności pomiarowe oraz niepewność złożoną, potrafi pracować w małym zespolenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi pracować w małym zespole realizując wspólne zadanienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi w sposób ścisły opisać procedury pomiarowe, obliczeniowe, uzasadnić sposób postępowania w oparciu o wiedzę fizyczną oraz ocenić wiarygodność otrzymanych wyników

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wasilewski
Prowadzący grup: Andrzej Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wasilewski
Prowadzący grup: Michał Inglot, Andrzej Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-26 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wasilewski
Prowadzący grup: Andrzej Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Szwajczak
Prowadzący grup: Tadeusz Jasiński, Elżbieta Szwajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Sylwia Kudła, Stefan Stagraczyński, Julian Traciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Tadeusz Jasiński, Martyna Sedlmayr, Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.