Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia i nauki o Ziemi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-DI>HiNZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia i nauki o Ziemi
Jednostka: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Grupy: Przedmioty 3 sem. - inżynieria środowiska-inż,komunalna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów trzeciego semestru

Treści kształcenia

- W1-W2 Miejsce nauk o Ziemi w naukach przyrodniczych, historia ziemi. W3-W4 Czynniki kształtujące powierzchnię lądów: wietrzenie, działalność rzek, wiatru i lodowców. Hydrogeologia - podstawy. Wpływ warunków geologicznych na kształtowanie środowiska naturalnego. W5-W6 Hydrologia – zagadnienia ogólne, podział, zastosowanie w inżynierii środowiska i w gospodarce wodnej. W7-W8 Cykl hydrologiczny jako system fizyczny. W9-W10 Zlewnia i jej charakterystyka. W11-W12 Charakterystyka i podział cieków. Podział cieku, przekrój poprzeczny koryta rzeki, pojęcie zera wodowskazu. W 13-W14 Charakterystyczne stany i przepływy wody. W15-W16 Przepływy charakterystyczne dla rzek kontrolowanych, oraz przenoszenie informacji hydrologicznej do miejsc niekontrolowanych. W17-W18 Krzywe hydrologiczne dotyczące stanów i przepływów wody. W19-W20 Rumowisko rzeczne – charakterystyka. Hydrometria – metody pomiarów: stanów i przepływów wody, prędkości przepływu, głębokości i rumowiska rzecznego. W21-W22 Przepływy prawdopodobne – podział, metody obliczania. W23-W24 Opady atmosferyczne – rodzaje, pomiar, rozkład natężenia opadów w czasie. W25-W26 Odpływ – charakterystyka. Parowanie i retencja – charakterystyka. Rzeki i ich reżim. W27-W28 Wezbrania i niżówki. Pojemność użytkowa i przeciwpowodziowa zbiorników retencyjnych. W29-W30 Modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych. Statystyczne metody prognozowania zjawisk hydrologicznych.

- P1-P13 Projekt operatu hydrologicznego potoku bez nazwy. P14-P23 Opracowanie podstawowych krzywych hydrologicznych dotyczących stanów i przepływów wody w oparciu o dane z roczników hydrologicznych. P24-P28 Ustalenie średniego opadu w zlewni. P29-P30 Wyznaczenie objętości zbiornika retencyjnego na podstawie krzywej sumowej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Byczkowski A. - Hydrologia - Tom I i II. Wydawnictwo SGGW. - 1999

Sobota J. - Hydraulika i hydrologia - Wyd. AR Wrocław. - 2004

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Jaworska B, Szuster A., Utrysko B. - Hydraulika i hydrologia - Oficyna Wydawnicza PWN. - 2003

Radczuk L. i inni - Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego - SAFEGE, Wrocław. - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

Bajkiewicz- Grabowska E. i inni - Hydrometria - Arkady, Warszawa. - 1993

Literatura uzupełniająca

Ozga-Zielińska M. - Hydrologia stosowana - PWN. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna metodologię obliczeń podstawowych parametrów charakteryzujących naturalne cieki oraz charakterystyki zlewni wykorzystując znane miary. wykład, projekt indywidualnyobrona projektu, egzamin
Zna metodologię opracowania podstawowych krzywych hydrologicznych dotyczących stanów i przepływów wody w oparciu o dane z roczników hydrologicznych.wykład, projekt indywidualnyobrona projektu, egzamin
Potrafi wyznaczyć objętość zbiornika retencyjnego na podstawie krzywej sumowej.projekt indywidualnyobrona projektu
Potrafi obliczyć średni opad w zlewni.projekt indywidualnyobrona projektu
Rozumie znaczenie wody w przyrodzie, zna procesy obiegu wody w przyrodzie. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu hydrologii. Zna i rozumie przyczyny wezbrań oraz niżówek. Zna i rozumie znaczenie pojęcia zlewni, dorzecza. Rozumie znaczenie zlewni w procesie gospodarki wodnej. Ma świadomość znaczenia metod ochrony przed skutkami powodzi oraz suszy. wykładegzamin
Potrafi wykonać operat hydrologiczny potoku bez nazwy.projekt indywidualnyobrona projektu
Ma świadomość obszerności zagadnień w hydrologii oraz naukach o ziemi i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się.projekt indywidualnyobrona projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna metodologię obliczeń podstawowych parametrów charakteryzujących naturalne cieki oraz charakterystyki zlewni wykorzystując znane miary. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę potrzebną do wyznaczenia parametrów charakteryzujących zlewnię.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma wiedzę potrzebną w ocenie wpływu różnych czynników na podstawowe parametry charakteryzujące zlewnię.
Zna metodologię opracowania podstawowych krzywych hydrologicznych dotyczących stanów i przepływów wody w oparciu o dane z roczników hydrologicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę potrzebną do wyznaczenia charakterystycznych stanów i przepływów na podstawie krzywych hydrologicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma wiedzę do oceny wpływu różnych czynników na wielkości charakterystycznych stanów i przepływów w cieku.
Potrafi wyznaczyć objętość zbiornika retencyjnego na podstawie krzywej sumowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi opracować różne formy krzywej sumowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi ocenić wpływ wyznaczonej objętości retencyjnej na ochronę przeciwpowodziową zlewni.
Potrafi obliczyć średni opad w zlewni.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ocenić wyznaczony opad średni różnymi metodami. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zinterpretować zależność średniego opadu w zlewni od odpływu.
Rozumie znaczenie wody w przyrodzie, zna procesy obiegu wody w przyrodzie. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu hydrologii. Zna i rozumie przyczyny wezbrań oraz niżówek. Zna i rozumie znaczenie pojęcia zlewni, dorzecza. Rozumie znaczenie zlewni w procesie gospodarki wodnej. Ma świadomość znaczenia metod ochrony przed skutkami powodzi oraz suszy. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna nowoczesne metody zagospodarowania zlewni, ochrony przed powodzią oraz suszą.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna aktualne problemy gospodarki wodnej i obiegu wody w przyrodzie związane ze zmianami klimatycznymi Ziemi.
Potrafi wykonać operat hydrologiczny potoku bez nazwy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować wyznaczone parametry do charakterystyki zlewni.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi ocenić wpływ różnych czynników na podstawowe parametry charakteryzujące zlewnię.
Ma świadomość obszerności zagadnień w hydrologii oraz naukach o ziemi i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Izabela Piegdoń, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Jakub Żywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Barbara Tchórzewska-Cieślak, Jakub Żywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Jakub Żywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Jakub Żywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Jakub Żywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)