Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanalizacja i systemy odprowadzania ścieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-DI>KiSOŚ2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanalizacja i systemy odprowadzania ścieków
Jednostka: Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej
Grupy: Przedmioty 6 sem. - inżynieria środowiska-inż,komunalna, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. - inżynieria środowiska, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obowiązkowy dla wszystkich studentów

Treści kształcenia

- Sieci kanalizacyjne i rodzaje odprowadzanych ścieków. Techniczne sposoby odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych ze zlewni zurbanizowanych. Rodzaje stosowanych systemów kanalizacji grawitacyjnej – ogólnospławna, rozdzielcza, półrozdzielcza i mieszana oraz wymuszone sposoby odprowadzenia ścieków sanitarnych systemami ciśnieniowymi i podciśnieniowymi.

- Obliczanie bilansu ścieków i ustalanie przepływów miarodajnych do określania geometrii kanałów. Metody ustalania miarodajnych przepływów ścieków deszczowych – metody stałych natężeń i granicznych natężeń.

- Zasady doboru przekroju kanału przy uwzględnieniu trasy ułożenia przewodów i topografii terenu. Profile podłużne sieci a rozwiązania wysokościowe.

- Konstrukcje i zasady projektowania elementów systemów kanalizacyjnych: przelewy burzowe, pompownie kanalizacyjne, płuczki kanałowe itd. Wpływ systemów kanalizacyjnych na efektywność działania oczyszczalni ścieków i jakość wód odbiornika. Materiały, budowa i eksploatacja sieci i obiektów kanalizacyjnych. Wprowadzenie do probletyki regulowania i sterowania transportem ścieków w sieci i do oczyszczalni, zbiorniki retencyjne odciążające hydraulicznie w kanalizacji.

- Ustalanie sieci kanalizacyjnej na planie sytuacyjnym wraz z uzbrojeniem w obiekty przy uwzględnieniu zabudowy, infrastruktury i odbiornika ścieków. Ustalanie warunków hydraulicznych prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych podczas pogody bezdeszczowej i opadów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Suligowski Ziemowit - Infrastruktura kanalizacyjna w kanalizacyjna w gospodarce komunalnej - Politechnika Gdańska, Gdańsk . - 2006

Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P. - Kanalizacja, sieci i pompownie - Arkady, Warszawa . - 1983

Geiger W. Dreiseitl H. - Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych, - Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz. - 1999

Słyś D. - Retencja i infiltracja wód deszczowych, - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, . - 2008

Janson L-E. - Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych - Toruń,. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kotowski A. - Podstawy wymiarowania bocznych przelewów burzowych z rurą dławiącą, - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,. - 1998

Zawilski M. - Prognozowanie wielkości odpływu i ładunków zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych z terenów - Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. - 1997

Madryas C., Przybyła B. i Wysocki L., - Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych - Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław. - 2010

Madryas C., Kolonko A. i Wysocki L., - Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. - 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

Dziopak J. - Analiza teoretyczna i modelowanie wielokomorowych zbiorników kanalizacyjnych - . - 1992

Kisiel A. i inni, - Hydromechanika i hydrotechnika, Poradnik, - Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,. - 2008

Literatura uzupełniająca

Dziopak J. - Analiza teoretyczna i modelowanie wielokomorowych zbiorników kanalizacyjnych - 1992. -

Kaźmierczak B., Kotowski A., - Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym, - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów odprowadzania ścieków. Zna zasady funkcjonowanie systemów kanalizacji rozdzielczej, półrozdzielczej i ogólnospławnej, oraz urządzeń i obiektów stosowanych w systemach kanalizacyjnych.wykładegzamin cz. pisemna,
Potrafi zaprojektować wybrany rodzaj sieci kanalizacyjnejprojektprezentacja projektu
Zna zasady projektowania sieci kanalizacyjnych i obiektów kanalizacyjnychćwiczeniakolokwium
Ma świadomość potrzeby stosowania zrównoważonego rozwoju w systemach kanalizacyjnych.wykładegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów odprowadzania ścieków. Zna zasady funkcjonowanie systemów kanalizacji rozdzielczej, półrozdzielczej i ogólnospławnej, oraz urządzeń i obiektów stosowanych w systemach kanalizacyjnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę umożliwiającą biegłe poruszanie się w tematyce omawianej na przedmiocie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma wiedzę dotyczącą alternatywnych systemów kanalizacyjnych.
Potrafi zaprojektować wybrany rodzaj sieci kanalizacyjnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uzasadnić wybór koncpecji projektowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować alternatywne koncepcje projektowe
Zna zasady projektowania sieci kanalizacyjnych i obiektów kanalizacyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uzasadnić wybór koncepcji projektowej wybranych urządzeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować alternatywne rozwiązania urzadzeń
Ma świadomość potrzeby stosowania zrównoważonego rozwoju w systemach kanalizacyjnych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dziopak
Prowadzący grup: Józef Dziopak, Mariusz Starzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dziopak
Prowadzący grup: Józef Dziopak, Daniel Słyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dziopak
Prowadzący grup: Józef Dziopak, Patrycja Stanowska, Mariusz Starzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dziopak
Prowadzący grup: Józef Dziopak, Patrycja Stanowska, Mariusz Starzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dziopak
Prowadzący grup: Józef Dziopak, Kamil Pochwat, Patrycja Stanowska, Mariusz Starzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dziopak
Prowadzący grup: Józef Dziopak, Patrycja Stanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)