Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja i rewitalizacja ekosystemów wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-DI>RiREW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja i rewitalizacja ekosystemów wodnych
Jednostka: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria środowiska-inż,komunalna, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - inżynieria środowiska, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej problemów i sposobów prowadzenia rekultywacji, oraz uświadomienie złożoności procesów zachodzących w środowisku wodnym, jak również wpływu działalności człowieka na jakość wód powierzchniowych i podziemnych wraz z przedstawieniem metod zapobiegania i cofania ich degradacji.

Treści kształcenia

- Prawne regulacje ochrony wód powierzchniowych.

- Eutrofizacja wód powierzchniowych. Stan troficzny jezior i rzek polskich.

- Naturalne procesy samooczyszczania wód powierzchniowych.

- Rekultywacja i rewitalizacja ekosystemów wodnych - metody i aktualny stan wiedzy dotyczący stosowanych technologii oraz perspektywy ich rozwoju.

- Projekt przebiegu procesu samooczyszczania ekosystemu wodnego i dobór odpowiedniej metody rekultywacji.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Z. Kajak - Hydrobiologia-Limnologia. ekosystemy wód powierzchniowych - PWN. - 2001

E. Bajkiewicz-Grabowska, Z. Mikulski - Hydrologia ogólna - WN-PWN. - 2006

Z. Mikulski - Gospodarka Wodna - WN-PWN. - 1998

J. R. Dojlido - Chemia wód powierzchniowych - Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. - 1995

M. Kostecki - Rekultywacja antropogenicznego zbiornika wodnego Pławniowice metodą usuwania hypolimnionu – studium limnologiczne - PAN. - 2014

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Z. Mańczak - Techniczne podstawy ochrony wód przed zanieczyszczeniem - Politechnika Wrocławska . - 1982

Literatura uzupełniająca

A. Budzyńska, R. Dondajewska-Pielka, J. Rosińska, A. Kozak, K. Kowalczewska-Madura - EKOSYSTEMY WODNE: funkcjonowanie, znaczenie, ochrona i rekultywacja - Bogucki Wydawnictwo Naukowe. - 2019

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę dotyczącą aspektów prawnych ochrony wód, oraz zasad i metod ich rekultywacji i rewitalizacji. wykładzaliczenie pisemne/ustne
Potrafi rozpoznać i zdefiniować źródła zagrożeń dla wód. projekt indywidualny, wykładzaliczenie pisemne/ustne, obrona projektu
Potrafi zaproponować metodę rekultywacji ekosystemów wodnych.projekt indywidualnyobrona projektu
Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju własnego, wynikającą z postępu technologicznego wdrażania innowacji i nowych technologii.projekt indywidualnyobrona projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę dotyczącą aspektów prawnych ochrony wód, oraz zasad i metod ich rekultywacji i rewitalizacji. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna podstawowe zasady ochrony wódnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna szczegółowe zasady ochrony wód
Potrafi rozpoznać i zdefiniować źródła zagrożeń dla wódnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wskazać podstawowe przyczyny zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Rozumie przyczyny zanieczyszczenia wód i potrafi wskazać procesy naturalne kształtujące jakość wód
Potrafi zaproponować metodę rekultywacji ekosystemów wodnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi zaproponować grupę metod przydatnych do rekultywacji wskazanego ekosytemu wodnego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zaproponować właściwą metodę ochrony i rekultywacji wód
Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju własnego, wynikającą z postępu technologicznego wdrażania innowacji i nowych technologii.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Koszelnik
Prowadzący grup: Małgorzata Kida, Piotr Koszelnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kida
Prowadzący grup: Małgorzata Kida
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)