Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-ZI>Che2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska
Grupy: Przedmioty 2 sem. - inżynieria środowiska, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest na dwóch semestrach: I semestr obejmuje 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń rachunkowych, II - 10 godzin wykładu i 20 godzin laboratoryjnych.

Treści kształcenia

- Budowa materii; notacja chemiczna, jednostki układ okresowy pierwiastków; Typy związków nieorganicznych. Reakcje chemiczne: stechiometria, równania chemiczne. Chemia roztworów, rozpuszczalność, sposoby wyrażania stężeń. Roztwory elektrolitów; dysocjacja elektrolityczna. Hydroliza soli. Iloczyn jonowy wody. Odczyn roztworów (pH). Roztwory buforowe. Chemia analityczna; analiza wagowa, objętościowa. Podstawy analizy instrumentalnej – potencjometria, kolorymetria, konduktometria. Wyznaczanie składu wagowego związku na podstawie wzoru chemicznego; Wyznaczanie zawartości pierwiastków/związków chemicznych na podstawie wzoru chemicznego; Stechiometria mieszanin; Stechiometria reakcji chemicznych: obliczenia ilości substratów i produktów; Roztwory: sporządzanie roztworów o określonych stężeniach, rozcieńczanie, zatężanie i wzajemne mieszanie roztworów; Reakcje w roztworach - obliczanie ilości (stężeń) roztworów kwasów i zasad w reakcjach zobojętnienia.

- Wody naturalne – obieg wody w środowisku i właściwości fizyczne, zasoby, typy wód naturalnych, procesy zachodzące w wodach naturalnych. Odczyn wód naturalnych, kwasowość, zasadowość. Twardość wody. Równowaga węglanowa. Rola i formy CO2 w środowisku wodnym. Pochodzenie i rola tlenu w środowisku wodnym. Źródła, rola i przemiany związków biogennych w wodach naturalnych. Eutrofizacja wód, przyczyny i skutki. Metale ciężkie i inne substancje nieorganiczne w środowisku wodnym. Pochodzenie i rozkład związków organicznych. Wskaźniki tlenowe BZT, ChZT. Ogólna charakterystyka naturalnych i antropogenicznych substancji organicznych w środowisku wodnym.

- Organizacja pracy w laboratorium chemicznym. Podstawowe wyposażenie laboratorium chemicznego. Techniki pracy laboratoryjnej (ważenie, pipetowanie, miareczkowanie). Stężenia roztworów kwasów i zasad w reakcjach zobojętniania - alkacymetria. Elektrolity, przewodnictwo właściwe wód różnego pochodzenia. Kwasowość i zasadowość wody - alkalimetria, acydymetria. Zawartość chlorków w wodzie - metoda Mohra. Twardość wody - metoda kompleksometryczna. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - metoda manganometryczna (indeks nadmanganianowy). Zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie - metoda Winklera. Zawartość fosforanów w wodzie - metoda spektrofotometryczna.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jones L., Atkins P. - Chemia ogólna - PWN. - 2006

Bielański A. - Podstawy chemii nieorganicznej - PWN. - 2010

Sienko M.J., Plane R.A. - Chemia. Podstawy i zastosowanie - WNT. - 1992

Minczewski J., Marczenko Z. - Chemia analityczna tom 2 - PWN. - 2011

Śliwa A.(red.) - Obliczenia chemiczne. Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej - PWN. - 1987

Kiedryńska L., Papciak D., Granops M. - Chemia sanitarna - Wyd. SGGW. - 2006

Koszelnik P., Czerwieniec E., Gruca-Rokosz R. - Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej - Skrypt PRz. - 2012

Dojlido J - Chemia wód powierzchniowych - Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok. - 1995

Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E. - Chemia środowiska - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. - 2012

van Loon G.W., Duffy S.J. - Chemia środowiska - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Czerwieniec E. - Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej - Skrypt PRz. - 2011

Całus H. - Podstawy obliczeń chemicznych - WNT. - 1987

Śliwa A. - Obliczenia chemiczne - PWN. - 1987

Koszelnik P., Czerwieniec E., Gruca-Rokosz R. - Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej - Skrypt PRz. - 2012

Kiedryńska L., Papciak D., Granops M. - Chemia sanitarna - Wyd. SGGW. - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

Galus Z.(red.) - Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej - PWN. - 2006

Bala H., Banaszkiewicz A., Gęga J. - Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej - Skrypt PCz. - 1992

Zieliński J. - Chemia wody i ścieków - Skrypt PŚl. - 1993

Literatura uzupełniająca

Juszczyk K., Nieniewska J. - Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej. Wybrane zagadnienia - Skrypt PW. - 1996

Barycka I., Skudlarski K. - Podstawy chemii - Oficyna Wyd. PWroc.. - 2001

Pauling L. - Chemia - PWN. - 1998

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma uporządkowaną wiedzę z podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej. Zna poprawną terminologię chemiczną i nomenklaturę związków nieorganicznych. Ma teoretyczną wiedzę z zakresu klasycznych metod analizy chemicznej (wagowej i objętościowej) oraz podstawowej analizy instrumentalnej.wykładkolokwium
Potrafi dokonać obliczeń stechiometrycznych w oparciu o wzór i równanie reakcji chemicznej, wyrażać różne formy stężenia roztworów i dokonywać wzajemnych przeliczeń.ćwiczenia rachunkowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Posiada podstawową wiedzę w zakresie naturalnego składu chemicznego wód, zanieczyszczeń środowiska wodnego związanych z zakłóceniem równowagi środowiskowej wskutek działalności człowieka. Zna podstawowe procesy fizykochemiczne zachodzące w środowisku wodnym. Posiada wiedzę dotycząca podstawowych wskaźników analitycznych stosowanych w analizie wód i ścieków.wykład, laboratoriumraport pisemny, kolokwium, egzamin pisemny.
Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, przeprowadzać proste eksperymenty chemiczne i interpretować wyniki. Potrafi wykonać podstawowe oznaczenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń w analizie wody, interpretować wyniki i wyciągnąć poprawny wniosek. Potrafi wymienić źródła pochodzenia i scharakteryzować naturalne i antropogeniczne substancje występujące w środowisku wodnym.laboratoriumraport pisemny, obserwacja wykonawstwa, kolokwium, egzamin pisemny.
Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane ćwiczenia oraz bezpieczeństwo własne i pozostałych osób w grupie.laboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej. Potrafi posługiwać się terminologią chemiczną i nomenklaturą związków nieorganicznych. Ma teoretyczną wiedzę z zakresu klasycznych metod analizy chemicznej (wagowej i objętościowej) oraz podstawowej analizy instrumentalnej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonywać interpretacji opisu zjawisk w poszerzonym zakresie chemii ogólnej i nieorganicznej , potrafi samodzielnie dobrać metodę analityczną do oznaczenia wskaźników w analizie wodynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi bezbłędnie dokonywać interpretacji opisu zjawisk w poszerzonym zakresie chemii ogólnej i nieorganicznej , potrafi samodzielnie i bardzo trafnie dobrać metodę analityczną do oznaczenia wskaźników w analizie wody
Potrafi dokonać obliczeń stechiometrycznych w oparciu o wzór i równanie reakcji chemicznej, wyrażać różne formy stężenia roztworów i dokonywać wzajemnych przeliczeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozwiązać problem obliczeniowy i eksperymentalny oraz wyciągnąć poprawne wnioskinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozwiązać złożony problem obliczeniowy i eksperymentalny oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski
Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych wskaźników analitycznych stosowanych w analizie wód i ścieków.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada wiedzę umożliwiającą zaplanowanie zakresu analitycznego badań wód i ścieków.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada wiedzę umożliwiającą prawidłową interpretację wyników analizy wód i ścieków.
Potrafi wykonać podstawowe analizy fizyczno-chemiczne jakości wód i ścieków.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wykonać analizę fizyczno-chemiczną wody lub ścieków korzystając z dodatkowych instrukcji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie wykonać analizę fizyczno-chemiczną wody lub ścieków.
Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane ćwiczenia oraz bezpieczeństwo własne i pozostałych osób w grupie.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilianna Bartoszek
Prowadzący grup: Lilianna Bartoszek, Piotr Koszelnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilianna Bartoszek
Prowadzący grup: Lilianna Bartoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilianna Bartoszek
Prowadzący grup: Lilianna Bartoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)