Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleboznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-ZI>G
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo
Jednostka: Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria środowiska, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot prowadzony na piątym semestrze

Treści kształcenia

- Podstawowe określenia związane z glebą.Procesy glebotwórcze

- Morfologia gleb

Gleba jako układ trójfazowy

- Właściwości fizyczne i chemiczne gleby.

Procesy biochemiczne i ich produkty-próchnica, związki humusowe

- Zdolności sorpcyjne gleb, transport zanieczyszczeń w glebach.

Degradacja i dewastacja,metody rekultywacji gleb - monitoring.

- Żyzność i urodzajność gleb. Kształtowanie biotopu.

Organizmy glebowe i przemiany przez nie wywoływane

- Systematyka gleb Polski

Użytkowanie i bonitacja gleb w Polsce. Zrównoważone wykorzystanie zdolności produkcyjnej gleb

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Zawadzki S. - Gleboznawstwo - Państwowe Wydawnictwa Rolnicze. Warszawa . - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Turski R. - Gleboznawstwo. Ćwiczenia dla studentów wydziałów rolniczych. - Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin. - 1993

S. Białousz, P. Skłodowski - Ćwiczenia z gleboznawstwa i ochrony gruntów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2007

M. Zdeb - Gleboznawstwo - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

Buckman H., Brady N. - Gleba i jej właściwości - PWRiL Warszawa. - 1971

Literatura uzupełniająca

Kowalik P. - Ochrona środowiska glebowego - PWN . - 2001

Minister Środowiska - Rozporządzenie z dnia 9 września 2002 w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości zi - Dz.U. nr 165 poz.1359. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi ocenić jakość gruntu na podstawie parametrów fizycznych i chemicznychwykład, projekt zespołowykolokwium, obrona projektu
Potrafi dokonać klasyfikacji gleby zgodnie z obowiązującymi normamiprojekt zespołowyprezentacja i obrona projektu
Umie ocenić stopnień degradacji lub dewastacji glebywykład, projekt zespołowy, ćwiczenia terenoweprezentacja projektu i jego obrona, kolokwium
Zna zasady prawidłowego gospodarczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowychwykład, projekt zespołowyprezentacja i obrona projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi ocenić jakość gruntu na podstawie parametrów fizycznych i chemicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ocenić jakość gruntu w aspekcie kryteriów ochrony środowiskanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi prognozować skutki zmian jakościowych
Potrafi dokonać klasyfikacji gleby zgodnie z obowiązującymi normaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Umie ocenić stopnień degradacji lub dewastacji glebynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zaprojektować proces rekultywacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również przewidzieć długoterminowe efekty projektowanych zmian
Zna zasady prawidłowego gospodarczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi stosować osady zgodnie z wymogami ochrony środowiskanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić skutki stosowania osadów dla biotopu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 5 godzin więcej informacji
Projekt, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 5 godzin więcej informacji
Projekt, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 5 godzin więcej informacji
Projekt, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)