Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-ZI>OiC1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo I
Jednostka: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria środowiska, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów piątego semestru

Treści kształcenia

- Wymagania komfortu cieplnego. Mikroklimat pomieszczenia – parametry. Temperatury obliczeniowe wewnętrzne i zewnętrzne

- Zasady obliczania współczynników przenikania ciepła.

- Straty ciepła przez przenikanie i na wentylację. Zasady obliczeń projektowego obciążenia cieplnego.

- Klasyfikacja, charakterystyka i kryteria doboru grzejników.

- Klasyfikacja i charakterystyka systemów ogrzewania.

- Graficzne obrazowanie instalacji c.o.

- Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o.

- Klasyfikacja i charakterystyka źródeł ciepła. Przegląd typów kotłów dla kotłowni wbudowanych.

- Zabezpieczenie wodnych instalacji c.o. systemu otwartego i zamkniętego.

- Ogrzewanie podłogowe - parametry, wymagania, zasady projektowania.

- Charakterystyka materiałów przewodowych stosowanych w instalacjach c.o. i armatury.

- Wymagania dla kotłowni wbudowanych. Jakość wody do celów ciepłowniczych.

- Układy odprowadzenia spalin i zaopatrzenia w paliwo

- Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji c.o.

- Badania i odbiory instalacji c.o

- Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku, którego podkład budowlany stanowi załącznik do tematu, według indywidualnych założeń. Projekt obejmuje wykonanie obliczeń współczynników przenikania ciepła przegród, projektowego obciążenia cieplnego, obliczenie i dobór wszystkich elementów instalacji, obliczenia hydrauliczne oraz graficzne zobrazowanie instalacji na rysunkach.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Babiarz B., Szymański W. - Ogrzewnictwo - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Koczyk H. - Ogrzewnictwo praktyczne - Wydawca Systherm Serwis. Poznań . - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

Nantka M. - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Wyd. Politechniki Śląskiej,Gliwice. - 2006

Literatura uzupełniająca

H. Recknagel, E. Sprenger, Honmann, Schramek - Ogrzewanie + Klimatyzacja. - EWFE, Gdańsk. - 2008

K. Pieńkowski, D. Krawczyk, W. Tumel - Ogrzewnictwo t.I i II. - Wyd. Politechnika Białostocka. - 2000

Publikacje naukowe

B. Babiarz; A. Blokus - Dependency of technological lines in reliability analysis of heat production - . - 2020

B. Babiarz; W. Szymański - Introduction to the Dynamics of Heat Transfer in Buildings - . - 2020

B. Babiarz - Aspects of Heat Supply Security Management Using Elements of Decision Theory - . - 2018

B. Babiarz; A. Puszkarewicz - Selected causes of exploitation problems caused by secondary contamination of drinking tap water - . - 2018

B. Babiarz; E. Dec; R. Sekret - Analysis of temperature, air humidity and wind conditions for the needs of outdoor thermal comfort - . - 2018

B. Babiarz; E. Dec; R. Sekret - Possibilities of using solar energy in the processes of cooling external zones of people - . - 2018

B. Babiarz; P. Kut - District heating simulation in the aspect of heat supply safety - . - 2018

B. Babiarz - Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w ciepło - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2017

B. Babiarz; J. Borkowska - Analiza eksploatacyjna instalacji słonecznej pracującej na potrzeby przygotowania c.w.u. dla budynku wielorodzinnego - . - 2017

B. Babiarz - Reliability analysis in subsystem of heat supply - IEEE. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna kryteria określania parametrów projektowych do obliczeń mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewaniawykład, projekt indywidualnykolokwium, ustna obrona projektu, obserwacja wykonawstwa
Zna metodologię obliczeń wartości projektowego obciążenia cieplnego pomieszczenia i budynku wykłady, projekt indywidualnykolokwium, ustna obrona projektu, obserwacja wykonawstwa
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rodzajów i charakterystyki elementów i technologii stosowanych w instalacjach ogrzewaniawykład, projekt indywidualnykolokwium, ustna obrona projektu, obserwacja wykonawstwa
Potrafi dobrać elementy i technologię instalacji centralnego ogrzewania. Obrazuje prostą instalację grzewczą graficznie projekt indywidualnyustna obrona projektu
Wykonuje obliczenia hydrauliczne prostych instalacji systemu wodnegoprojekt indywidualnyustna obrona projektu
Zna podstawowy zakres badań odbiorczych instalacji grzewczychwykładkolokwium
Ma świadomość obszerności zagadnień w branży grzewczej oraz rozwoju technologii i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się.projekt indywidualnyustna obrona projektu, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna kryteria określania parametrów projektowych do obliczeń mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wie jak zastosować określone parametry w różnych systemach ogrzewanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wie jak ocenić wpływ określonych parametrów na komfort cieplny
Zna metodologię obliczeń wartości projektowego obciążenia cieplnegopomieszczenia i budynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę potrzebną w ocenie wartość projektowego obciążenia cieplnego pomieszczenia i budynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma wiedzę potrzebną do analiz wartości projektowego obciążenia cieplnego dla różnych założeń wyjściowych
Potrafi dobrać elementy i technologię instalacji centralnego ogrzewanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna i potrafi ocenić dobór elementów i technologii instalacji centralnego ogrzewanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna i potrafi analizować dobór elementów i technologii instalacji centralnego ogrzewania dla różnych systemów
Obrazuje prostą instalację grzewczą graficznie nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również obrazuje skomplikowaną instalację grzewczą graficznie nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi ocenić sposób graficznego zobrazowania instalacji grzewczych różnych układów
Wykonuje obliczenia hydrauliczne prostych instalacji systemu wodnegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykonuje obliczenia hydrauliczne dla różnych układów instalacji wodnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma wiedzę potrzebną do analiz obliczeń hydraulicznych dla różnych układów instalacji
Zna podstawowy zakres badań odbiorczych instalacji grzewczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę potrzebną do określania parametrów i ogólnego zakresu badań odbiorczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić parametry i szczegółowy zakres badań odbiorczych
Ma świadomość obszerności zagadnień w branży grzewczej oraz rozwoju technologii i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Babiarz
Prowadzący grup: Bożena Babiarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Babiarz
Prowadzący grup: Bożena Babiarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)