Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomateriały

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC-DU>Biomat
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomateriały
Jednostka: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Grupy: Przedmioty 1 sem. - technologia chemiczna st. II-go stopnia (inż.)
Przedmioty 2 sem. - tech.chem - inżynieria chemiczna i bioprocesowa, st. II-go st. (po inż.)
Przedmioty 2 sem. - technologia chemiczna-analiza chem. w przem. i środ., st. II-go st. (po inż.)
Przedmioty 2 sem. - technologia chemiczna-analiza chem. w przem. i środ., st. II-go st. (po lic.)
Przedmioty 2 sem. - technologia chemiczna-tech. organiczna i tworzywa sztuczne, st. II-go st.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł jest realizowany w pierwszym semestrze. Obejmuje 15 godzin wykładu, oraz 30 godzin laboratorium. Moduł kończy się zaliczeniem.

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne. Rys historyczny rozwoju biomateriałów. Najważniejsze obszary zastosowań biomateriałów

- Implant, sztuczny organ

- Biomateriały metaliczne - stale austeniczne, stopy kobaltu, tytanu, Stopy z pamięcią kształtu. Korozja implantów

- Bioceramika - hydroksyapatytowa, whitlockitowa, szkła bioaktywne,

- Kompozyty - ceramiczno-polimerowe, włókniste,

- Biomateriały węglowe

- Biopolimery. Polimery syntetyczne w zastosowaniach medycznych.Polimery biodegradowalne

- Metody badań biomateriałów

- Wybrane ćwiczenia z grupy tematów:

Otrzymywanie hydrożelu z poli(alkoholu winylu) i ocena jego wybranych właściwości.

Biozgodne elastomery poliuretanowe.

Synteza i identyfikacja poli(metakrylanu metylu) jako komponentu do hydrofilowych soczewek kontaktowych.

Superabsorbent na bazie hydrożelu syntetycznego.

Ocena właściwości technologicznych wybranych preparatów stomatologicznych.

Otrzymywanie kapsułek alginianowych.

Cementy kostne.

Kontrolowane uwalnianie leków z hydrożelu.

Określanie podstawowych właściwości biomateriałów. Mikrostruktura biomateriałów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Marciniak J. - Biomateriały - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice . - 2002

Park J.B., Bronsino J. D. - Biomaterials. Principles and Applications - CRC Press LLC. - 2003

Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Frederick J. Schoen, Jack E. Lemons - BIOMATERIALS SCIENCE, An Introduction to Materials in Medicine - Elsevier Academic Press. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

- Publikacje naukowe, poświęcone tematyce biomateriałów, w czasopismach polskich i zagranicznych - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna historię rozwoju biomateriałów, a także ma wiedzę na temat biomateriałów najnowszej generacjiwykładzaliczenie część pisemna
Ma wiedzę na temat wykorzystania różnych grup związków chemicznych jako biomateriałów, a także wiedzę o najważniejszych obszarach zastosowania biomateriałów.wykładzaliczenie cz. pisemna
Ma wiedzę na temat właściwości poszczególnych grup biomateriałów, a także procesów ich otrzymywaniawykładzaliczenie cz. pisemna
W oparciu o zdobytą wiedzę ogólną potrafi przeprowadzić eksperyment prowadzący do otrzymania biomateriałów, zinterpretować wyniki i wyciągnąć wnioski.laboratoriumraport pisemny, obserwacja wykonawstwa
W oparciu o wiedzę ogólną, i na podstawie właściwości fizyko-chemicznych różnych grup związków chemicznych ma umiejętność oceny przydatności ich jako biomateriaływykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, raport pisemny
Potrafi pracować w zespole przeprowadzając eksperymenty z udziałem związków chemicznych, potencjalnych biomateriałów w skali laboratoryjnejlaboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna historię rozwoju biomateriałów, a także ma wiedzę na temat biomateriałów najnowszej generacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również i potrafi wskazać kierunki dalszego rozwoju biomateriałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również i potrafi podać przykłady biomateriałów I, II, III i najnowszej generacji
Ma wiedzę na temat wykorzystania różnych grup związków chemicznych jako biomateriałów, a także wiedzę o najważniejszych obszarach zastosowania biomateriałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma głębszą wiedzę na temat wykorzystania różnych grup związków jako biomateriałów i głębszą wiedzę na temat ich zastosowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma szeroką wiedzę na temat wykorzystania różnych grup związków jako biomateriałów i ich zastosowania
Ma wiedzę na temat właściwości poszczególnych grup biomateriałów, a także procesów ich otrzymywanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma szerszą wiedzę na temat właściwości biomateriałów i sposobów ich otrzymywanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma obszerną wiedzę na temat właściwości biomateriałów i sposobów ich otrzymywania
W oparciu o zdobytą wiedzę ogólną potrafi przeprowadzić eksperyment prowadzący do otrzymania biomateriałów, zinterpretować wyniki i wyciągnąć wnioski.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi eksperyment zaplanowaćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi eksperyment zaplanować, wykorzystując dostępną literaturę oraz potrafi wskazać lepsze rozwiązanie problemu
W oparciu o wiedzę ogólną, i na podstawie właściwości fizyko-chemicznych różnych grup związków chemicznych ma umiejętność oceny przydatności ich jako biomateriałynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętność oceny przydatności i możliwości ich wykorzystywania jako biomateriałynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętność przewidywania, na podstawie właściwości fizyko-chemicznych, możliwości wykorzystywania różnych grup związków jako biomateriałów
Potrafi pracować w zespole przeprowadzając eksperymenty z udziałem związków chemicznych, potencjalnych biomateriałów w skali laboratoryjnejCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bukowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bukowska, Natalia Buszta, Bożena Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bukowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bukowska, Aleksandra Kawka, Maciej Kisiel, Piotr Król, Joanna Wojturska, Weronika Zając, Aleksandra Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bukowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bukowska, Piotr Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bukowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bukowska, Piotr Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bukowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bukowska, Łukasz Byczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bukowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)