Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy CAD/CAE w przetwórstwie tworzyw polimerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CP/PT-DI>PCCwPTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy CAD/CAE w przetwórstwie tworzyw polimerowych
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inż.chem.i proc.-przetwórstwo tworzyw polimerowych, st.I-do stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Student poznaje nowoczesne metody wytwarzania prototypów oparte na wspomaganych komputerowo systemach CAx

Treści kształcenia

- Student zna metody projektowania 3D-CAD dedykowanego dla przyrostowych systemów wytwórczych

- Student potrafi przeprowadzić obróbkę danych modelu 3D-CAD i przygotować dane do procesu wytwórczego

- Student potrafi posługiwać się wybranym systemem przyrostowego wytwarzania prototypów

- Student potrafi wykonać prototyp z zastosowaniem pośredniej metody prototypowania

- Student potrafi przeprowadzić proces postprocessingu i obróbki wykończeniowej na prototypie

- Student poznaje metody modelowania i obróbki danych dla procesu szybkiego prototypowania wyrobów śledząc uważnie treści wykładu

- Student poznaje metody i sposoby obróbki danych w procesie RP śledząc uważnie treść wykładu, zadaje pytania w celu uzyskania dodatkowych informacji

- Student poznaje nowoczesne metody RP sposoby wykonywania modeli fizycznych oraz możliwości zastosowania praktycznego prototypów

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Grzegorz Budzik - Odwzorowanie powierzchni krzywoliniowej łopatek części gorącej silników lotniczych w procesie szybki - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Gebhardt A. - Rapid Prototyping - Carl Hanser Verlag, Munich . - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Augustyn K. - EdgeCAM – Komputerowe wspomaganie wytwarzania - Helion, Gliwice 2007. - 2007

Literatura uzupełniająca

Przybylski W., Deja M. - Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn – podstawy i zastosowanie - WNT, Warszawa 2007. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zna metody projektowania 3D-CAD dedykowanego dla przyrostowych systemów wytwórczychlaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Student potrafi przeprowadzić obróbkę danych modelu 3D-CAD i przygotować dane do procesu wytwórzczegolaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Student potrafi posługiwać się wybranym systemem przyrostowego wytwarzania prototypówlaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Student potrafi wykonać prototyp z zastosowaniem pośredniej metody prototypowanialaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Student potrafi przeprowadzić proces postprocessingu i obróbki wykończeniowej na prototypielaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Student poznaje metody modelowania i obróbki danych dla procesu szybkiego prototypowania wyrobów śledząc uważnie treści wykładuwykładkolokwium
Student poznaje metody i sposoby obróbki danych w procesie RP śledząc uważnie treść wykładu, zadaje pytania w celu uzyskania dodatkowych informacjiwykładkolokwium
Student poznaje nowoczesne metody RP sposoby wykonywania modeli fizycznych oraz możliwości zastosowania praktycznego prototypów wykładkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna metody projektowania 3D-CAD dedykowanego dla przyrostowych systemów wytwórczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student potrafi wykonać model bryłowy dedykowany dla systemu RPnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student potrafi przygotować model 3D-CAD w procesie modelowania hybrydowego
Student potrafi przeprowadzić obróbkę danych modelu 3D-CAD i przygotować dane do procesu wytwórzczegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student potrafi przygotować dane w formacie STL jako efekt procesu modelowania nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student potrafi wykonać analizę, weryfikację i naprawę modelu STL
Student potrafi posługiwać się wybranym systemem przyrostowego wytwarzania prototypównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student potrafi przygotować dane do procesu w postaci danych warstwowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student potrafi analizować dane w postaci warstwowej, edytować i modyfikować dane do przyrostowego procesu RP
Student potrafi wykonać prototyp z zastosowaniem pośredniej metody prototypowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student potrafi przygotować drukarkę 3D do wydruku prototypunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student potrafi wykonać prototyp wybraną technologią szybkiego prototypowania
Student potrafi przeprowadzić proces postprocessingu i obróbki wykończeniowej na prototypienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student potrafi zakończyć z sukcesem proces wydruku i oczyścić prototyp np. z konstrukcji podpierającychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student potrafi przeprowadzić dodatkową obróbkę w celu nadania prototypowi założonych parametrów
Student poznaje metody modelowania i obróbki danych dla procesu szybkiego prototypowania wyrobów śledząc uważnie treści wykładunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Samodzielnie studiuje literaturę branżowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Samodzielnie studiuje literaturę branżową i aktywnie uczestniczy w wykładzie, zadaje pytania dotyczące treści prezentowanych zagadnień
Student poznaje metody i sposoby obróbki danych w procesie RP śledząc uważnie treść wykładu, zadaje pytania w celu uzyskania dodatkowych informacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Samodzielnie studiuje literaturę branżowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Samodzielnie studiuje literaturę branżową i aktywnie uczestniczy w wykładzie, zadaje pytania dotyczące treści prezentowanych zagadnień
Student poznaje nowoczesne metody RP sposoby wykonywania modeli fizycznych oraz możliwości zastosowania praktycznego prototypów nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Samodzielnie studiuje literaturę branżowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Samodzielnie studiuje literaturę branżową i aktywnie uczestniczy w wykładzie, zadaje pytania dotyczące treści prezentowanych zagadnień

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Przeszłowski
Prowadzący grup: Łukasz Przeszłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Budzik
Prowadzący grup: Grzegorz Budzik, Łukasz Przeszłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Przeszłowski
Prowadzący grup: Łukasz Przeszłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)