Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie maszyn CNC

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA/S-DI>PMCNC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie maszyn CNC
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 7 sem. - automatyka i robotyka, komp. systemy sterowania, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Szczegółowe informacje o module (modułowe efekty kształcenia, treści kształcenia, formy zajęć i wymagania) zostaną podane po opublikowaniu listy modułów wybieranych.

Treści kształcenia

- PODSTAWY BUDOWY OBRABIAREK CNC: Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie. Struktura sterowania numerycznego obrabiarek. Osie sterowane numerycznie. Odmiany konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycznie.

Układy sterowania numerycznego CNC. Korpusy i prowadnice. Zespoły napędowe. Układy pomiaru położenia i przemieszczenia

Urządzenia do wymiany narzędzi.

- WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII OBRÓBKI NA OBRABIARKACH CNC: Toczenie, frezowanie, wiercenie - kinematyka, narzędzia, parametry skrawania.

- PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBRABIAREK CNC. Czynności składające się na tworzenie programu sterującego

Metody programowania obrabiarek CNC - programowanie ręczne, automatyczne, dialogowe. Podstawy programowania ręcznego na bazie kodu ISO. Struktura programu sterującego. Podprogramy. Deklaracja sposobu wymiarowania

- PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBRABIAREK CNC. Programowanie funkcji przygotowawczych wykonania ruchu. Programowanie interpolacji liniowej. Programowanie interpolacji kołowej

- Programowanie obróbki gwintów. Programowanie funkcji związanych z układami współrzędnych i ich transformacjami. Inne funkcje przygotowawcze

- Programowanie parametryczne.

- Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami. Programowanie parametryczne. Programowanie funkcji technologicznych. Programowanie funkcji pomocniczych

- Programowanie cykli obróbkowych. Cykle obróbki wiertarskiej. Cykle obróbki frezarskiej. Cykle obróbki tokarskiej.

- Wprowadzenie do programowania automatycznego CAD/CAM

- Obrabiarki sterowane numerycznie - podstawy obsługi i funkcjonowania

- Bazowanie obrabiarek CNC. Ustawienie przedmiotu obrabianego. Określanie wymiarów narzędzi

- Programowanie układów CNC na bazie kodu ISO i symulacja programu

- Uruchamianie programów na obrabiarkach CNC - tokarki

- Uruchamianie programów na obrabiarkach CNC-frezarki

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Habrat W. - Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora - Wydawnictwo KaBe. - 2007

- Instrukcja programowania tokarek z układami CNC Haas - . -

- Instrukcja programowania frezarek z układami CNC Haas - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Habrat W. - Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora - Wydawnictwo KaBe. - 2007

- Instrukcja programowania tokarek z układami CNC Haas - . -

- Instrukcja programowania frearek z układami CNC Haas - . -

Literatura uzupełniająca

Grzesik W. Niesłony P., Bartoszuk M. - Programowanie obrabiarek NC/CNC - Wydawnictwo WNT. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy obrabiarek CNCwykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna
Potrafi obsługiwać obrabiarki CNC w zakresie pozwalającym na testowanie poprawności działania takich maszyn w stopniu podstawowymlaboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi programować obrabiarki CNC w zakresie pozwalającym na testowanie poprawności działania takich maszyn w stopniu podstawowymwykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy obrabiarek CNCnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada średniozaawansowaną wiedzę w tym zakresienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada bardziej szczegółową wiedzę z tego zakresu
Potrafi obsługiwać obrabiarki CNC w zakresie pozwalającym na testowanie poprawności działania takich maszyn w stopniu podstawowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również w stopniu średniozaawansowanymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardziej szczegółowe umiejętności
Potrafi programować obrabiarki CNC w zakresie pozwalającym na testowanie poprawności działania takich maszyn w stopniu podstawowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również w stopniu średniozaawansowanymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardziej szczegółowe umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)