Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody FEM w robotyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA0-DI>MFEMwR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody FEM w robotyce
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 6 sem. - automatyka i robotyka, komp. systemy sterowania, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł prowadzony jest na trzecim semestrze studiów inżynierskich na kierunku "automatyka i robotyka" EA-DI-2(03)

Treści kształcenia

- Wprowadzenie, idea metody FEM, znaczenie metod FEM

- Ciała sztywne i ciała elastyczne. Podział i rodzaje elastycznych obiektów. Ciała liniowe, powierzchniowe i objętościowe (wolumetryczne). Wybrane własności ciał elastycznych. Przykłady.

- Matematyczne modele ciał elastycznych. Dyskretyzacja przestrzenna zjawisk fizycznych. Dyskretyzacja czasu. Idea upraszczania modelu. Układ masa-sprężyna-tłumik.

- Symulacja ruchu obiektów FEM, pole sił, ruch obiektów w polu sił, numeryczne metody całkowania dla modeli FEM, stabilność numeryczna metod, dokładności obliczeń, wybór metody.

- Modelowanie ruchu wybranego elastycznego ciała, zastosowanie obiektu typu MST. Symulacja ruchu nici chirurgicznej w fazie szycia.

- Analiza kontaktu ciała sztywnego z ciałem elastycznym, fazy kontaktu, modelowanie reakcji dynamicznych, ograniczenia ruchu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ryszard leniowski - Metody FEM w robotyce - Materiały na prawach rękopisu. - 2011

2. Zienkiewicz O.C. - Metoda elementów skończonych - Arkady. - 1972

Literatura do samodzielnego studiowania

2. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. - The finite element method - Oxford. - 2000

Publikacje naukowe

A. Brański; E. Prędka; M. Wierzbińska - Influence of the Plaster Physical Structure on Indoor Acoustics - . - 2021

A. Brański - Sposób tłumienia fali akustycznej oraz moduł refleksyjny tłumika do stosowania tego sposobu - . - 2020

A. Brański - Wybrane zagadnienia informatyki stosowanej - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2020

A. Brański; A. Kocan-Krawczyk; E. Prędka - Selected Aspects of Meshless Method Optimization in the Room Acoustics with Impedance Boundary Conditions - . - 2020

A. Brański; E. Prędka - Analysis of the Room Acoustic with Impedance Boundary Conditions in the Full Range of Acoustic Frequencies - . - 2020

A. Brański; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; D. Szynal - Badanie izolacyjnosci akustycznej od dźwieków powietrznych systemowej więźby dachowej - . - 2019

A. Brański; A. Kocan-Krawczyk - A Rough Estimation of Acoustics of the Cuboidal Room with Impedance Walls - . - 2018

A. Brański; E. Prędka - Nonsingular Meshless Method in an Acoustic Indoor Problem - . - 2018

A. Brański; A. Kocan-Krawczyk; E. Prędka - An influence of the Wall Acoustic Impedance on the Room Acoustics. The Exact Solution - . - 2017

A. Brański; A. Kocan-Krawczyk - An influence of the walls acoustic impedance and acoustic frequency on the mean acoustic pressure level: Fouriers’s solution - POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna rodzaje i własności elastycznych obiektów oraz metody dyskretyzacji przestrzennej wybranych zjawisk. wykład, projektkolokwia na wykładach, projekt końcowy
Wyznacza modele FEM obiektów liniowych i wybranych obiektów powierzchniowych wykład, projektkolokwium na wykładzie , projekt końcowy
Bada ruch nieskomplikowanego obiektu elastycznego wykład, projektkolokwium na wykładzie, projekt końcowy

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna rodzaje i własności elastycznych obiektów oraz metody dyskretyzacji przestrzennej wybranych zjawisk. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozróżnia warunki brzegowe dla układów elastycznych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również dobiera warunki brzegowe do analizowanych zadań
Wyznacza modele FEM obiektów liniowych i wybranych obiektów powierzchniowych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również symuluje zachowanie prostego obiektu FEM korzystając z oprogramowania Matlab / Simulinknie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bada własności dynamiczne prostych obiektów FEM
Bada ruch nieskomplikowanego obiektu elastycznego nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również bada ruch prostych obiektów powierzchniowych typu FEMnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również analizuje własności dynamiczne obiektów FEM dla rożnych parametrów materiałowych korzystając z Matlab FEM Toolbox

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Brański
Prowadzący grup: Mariusz Borkowski, Adam Brański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Brański
Prowadzący grup: Mariusz Borkowski, Adam Brański, Romuald Kuras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Brański
Prowadzący grup: Adam Brański, Romuald Kuras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Borkowski
Prowadzący grup: Mariusz Borkowski, Romuald Kuras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Borkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)