Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia teorii obwodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-ZU/08>WZTO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia teorii obwodów
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - elektrotechnika - przetwarzanie energii elektrycznej, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Program przedmiotu. Zasady zaliczania. Literatura przedmiotu. Analiza komputerowa obwodów

elektrycznych skupionych. Metoda prądów oczkowych i metoda potencjałów węzłowych w

ujęciu macierzowym. Modele komputerowe cewek i kondensatorów. Analiza komputerowa linii

transmisyjnych. Model obliczeniowy linii transmisyjnej. Analiza efektywności i błędów modeli

komputerowych linii transmisyjnej bezstratnej i stratnej. Komputerowe metody analizy sygnałów

analogowych. Dyskretyzacja sygnałów ciągłych. Dyskretne przekształcenie Fouriera (DFT -

Discrete Fourier Transform). Szybkie przekształcenie Fouriera (FFT - Fast Fourier Transform).

Algorytm obliczeń numerycznych FFT. Zastosowanie FFT w badaniach charakterystyk

częstotliwościowych sygnałów i charakterystyk częstotliwościowych transmitancji układów.

Treści kształcenia

- Metody analizy macierzowej obwodów elektrycznych

- Metody analizy linii transmisyjnych

- Metody ciągłego, dyskretnego i szybkiego przekształcenia Fouriera w zastosowaniach

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Teoria obwodów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2006

Gołębiowski Lesław, Gołębiowski Marek - Obwody elektryczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Gołębiowski L., Kulig T. - Metody numeryczne w technice - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, zeszó. - 2012

Gołębiowski Lesław, Gołębiowski Marek - obwody elektryczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Teoria obwodów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2006

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Podstawy elektrotechniki i elektroniki - Portal e Informatyka, www.wazniak.mim.uw.pl . - 2007

Literatura uzupełniająca

Bolkowski S. - Teoria obwodów elektrycznych - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2005

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. - Teoria obwodów elektrycznych – zadania - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student po zakończeniu kursu potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy macierzowej obwodów wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna
Student po zakończeniu kursu potrafi efektywnie stosować metody numerycznej analizy linii transmisyjnychwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna
Student po zakończeniu kursu potrafi efektywnie stosować ciągłe, dyskretne i szybkie przekształcenie Fouriera w zasosowaniach do obwodówwykład, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student po zakończeniu kursu potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy macierzowej obwodów nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki
Student po zakończeniu kursu potrafi efektywnie stosować metody numerycznej analizy linii transmisyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki
Student po zakończeniu kursu potrafi efektywnie stosować ciągłe, dyskretne i szybkie przekształcenie Fouriera w zasosowaniach do obwodównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Rafał Kurdyła, Damian Mazur, Paweł Szczupak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)