Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sygnały i systemy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF0-DI>SySy
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sygnały i systemy
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - informatyka st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Nabycie umiejętności analizy systemów liniowych pierwszego i drugiego rzędu a zwłaszcza obwodów elektrycznych typu RL, RC i RLC. Nabycie umiejętności posługiwania się transformatami matematycznymi i charakterystykami

częstotliwościowymi sygnałów i systemów.

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne. Podstawowe pojęcia teorii sygnałów i system. Klasyfikacja.

Wiadomości podstawowe: wielkości fizyczne systemów elektrycznych (prąd, potencjał

i napięcie, moc, energia); elementy systemów elektrycznych ; Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa dla sygnałów elektrycznych.

Systemy prądu stałego: systemy liniowe prądu stałego (ogólna charakterystyka zagadnienia, metoda superpozycji; metoda potencjałów węzłowych, metoda prądów oczkowych, metoda Thevenina, metoda Nortona).

- Systemy liniowe stacjonarne w stanach ustalonych o przebiegach okresowych: ogólna charakterystyka zagadnienia; metoda symboliczna, wykresy wskazowe; moc czynna, bierna i pozorna; szereg Fouriera; analiza harmonicznych.

- Czwórniki: równania czwórnika; właściwości czwórników w stanach ustalonych przy wymuszeniu harmonicznym.

Filtry: ogólna charakterystyka zagadnienia; klasyfikacja; metody analizy.

- Linie długie: ogólna charakterystyka zagadnienia; równania telegrafistów; stany ustalone linii długiej przy wymuszeniu harmonicznym (rozwiązanie zagadnienia brzegowego, parametry falowe linii długiej, zjawiska falowe w linii długiej).

- Systemy liniowe stacjonarne w stanach nieustalonych: ogólna charakterystyka zagadnienia; metoda operatorowa (funkcja Heaviside’a; funkcja Diraca; przekształcenie Laplace’a proste i odwrotne); transmitancje; odpowiedź skokowa; odpowiedź impulsowa.

- Dyskretyzacja i kwantyzacja sygnałów ciągłych. Twierdzenie o próbkowaniu. Dyskretny skok jednostkowy. Delta Kroneckera.

- Przekształcenie Z: Transmitancja Z sygnałów dyskretnych. Odwrotne przekształcenie Z. Odpowiedź skokowa i impulsowa systemów dyskretnych. Przekształcenie DFT i IDFT. Analiza częstotliwościowa sygnałów i systemów dyskretnych.

- Filtracja dyskretna sygnałów: Splot cyfrowy. Filtry cyfrowe. Charakterystyki częstotliwościowe filtrów cyfrowych.

- Systemy liniowe stacjonarne w stanach nieustalonych:Metoda klasyczna.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Papoulis A. - Obwody i układy - WK Ł, Warszawa. - 1988

Zieliński T. - Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów. - Wydział EAIiE AGH, Kraków. - 2002

Oppenheim A.V., Willsky A.S. - Signals and Systems - Prentice-Hall Signal Processing Series. - 1996

Drałus G., Masłowski G. - Syganły i systemy. Materiały pomocnicze - Oficyna Wydwnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2013

Gołębiowski L., Gołębiowski M. - Obwody elektryczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kuzora I. (red.) - Sygnały i układy. Zbiór zadań. - Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. - 2001

Polaczek W. - Mathcad w algorytmach. - Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa. - 2005

Bajorek J, Kubaszek A., Masłowski G. - Sygnały i układy. Materiały pomocnicze. Wydanie II. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 1999

Bajorek J. - Sygnały i układy. Materiały pomocnicze - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

Zieliński T. - Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów - WKŁ, Warszawa. - 2005

Literatura uzupełniająca

Szabatin J. - Podstawy teorii sygnałów - WKŁ, Warszawa. - 2003

Lyons R. - Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów - WKŁ, Warszawa. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy sygnałów dyskretnychwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy sygnałów ciągłychwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy systemów dyskretnychwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy systemów ciągłychwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy sygnałów dyskretnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki
Potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy sygnałów ciągłychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki
Potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy systemów dyskretnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki
Potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy systemów ciągłychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yaroslav Marushchak
Prowadzący grup: Yaroslav Marushchak, Paweł Szczupak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ziemba
Prowadzący grup: Tomasz Kossowski, Paweł Szczupak, Robert Ziemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ziemba
Prowadzący grup: Tomasz Kossowski, Paweł Szczupak, Robert Ziemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kossowski
Prowadzący grup: Tomasz Kossowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kossowski
Prowadzący grup: Tomasz Kossowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)