Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy automatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EN0-DI>PA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy automatyki
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - energetyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł jest prowadzony na 3 semestrze studiów inżynierskich na kierunku Energetyka

Treści kształcenia

- Pojęcia podstawowe, aktualne trendy rozwojowe, urządzenia automatyki

- Projektowanie i praktyczna realizacja programowa elementarnych układów kombinacyjnych, podstawy wizualizacji

- Projektowanie i praktyczna realizacja programowa elementarnych układów sekwencyjnych, studium przypadku

- Projektowanie i praktyczna realizacja programowa elementarnych układów sekwencyjno-czasowych, studium przypadku

- Praktyczna identyfikacja obiektów regulacji

- Dobór "bezpiecznych nastaw" regulatorów PID dla typowych obiektów regulacji, przykłady wyprowadzenia wzorów, metoda "tabelaryczna", studium przypadku. Ocena jakości regulacji

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Kasprzyk - Programowanie sterowników przemysłowych - WNT. - 2006

L. Trybus - Teoria sterowania - Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- jak przy zajęciach wykładowych - . -

- Beckhoff Information System - infosys.beckhoff.com., . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia, aktualne trendy rozwojowe oraz typowe metody, narzędzia i urządzenia stosowane w projektowaniu, realizacji i analizie układów sterowania logicznego i regulacji automatycznejwykład problemowy, laboratorium problemoweegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi konfigurować i programować, zgodnie z wytycznymi normy IEC 61131-3, przemysłowe sterowniki automatyki, w zakresie elementarnym laboratorium problemowe, wykład problemowyzaliczenie cz. praktyczna
Projektuje oraz realizuje praktycznie, za pomocą wybranych języków programowania zgodnych z normą IEC 61131-3, elementarne układy sterowania logicznegolaboratorium problemowe, wykład problemowyzaliczenie cz. praktyczna, egzamin cz. pisemna
Potrafi dobrać, na podstawie wyników eksperymentu identyfikacyjnego, transmitancyjny model matematyczny obiektu regulacji oraz regulator PID dla typowego zadania i obiektu regulacjilaboratorium problemowe, wykład problemowyzaliczenie cz. praktyczna, egzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia, aktualne trendy rozwojowe oraz typowe metody, narzędzia i urządzenia stosowane w projektowaniu, realizacji i analizie układów sterowania logicznego i regulacji automatycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować podstawowe pojęcia, metody i narzędzia do analizy istniejących układów sterowania logicznego i regulacji automatycznej oraz ocenić poprawność ich działania nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wskazać obszary zastosowania nowoczesnych rozwiązań
Potrafi konfigurować i programować, zgodnie z wytycznymi normy IEC 61131-3, przemysłowe sterowniki automatyki, w zakresie elementarnym nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przeanalizować i omówić automatycznie utworzoną konfigurację oraz skonfigurować sterownik do autonomicznej pracy nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zmodyfikować utworzoną automatycznie konfigurację oraz diagnozować i usuwać typowe problemy występujące przy konfigurowaniu i programowaniu sterowników
Projektuje oraz realizuje praktycznie, za pomocą wybranych języków programowania zgodnych z normą IEC 61131-3, elementarne układy sterowania logicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaprojektować i zrealizować programowo układy kombinacyjne i sekwencyjne z uwzględnieniem niepoprawnych pomiarów; potrafi zaprojektować i zrealizować podstawowe wizualizacje nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaprojektować i zrealizować programowo układy sekwencyjno-czasowe z uwzględnieniem niepoprawnych pomiarów
Potrafi dobrać, na podstawie wyników eksperymentu identyfikacyjnego, transmitancyjny model matematyczny obiektu regulacji oraz regulator PID dla typowego zadania i obiektu regulacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment identyfikacyjny oraz dobrać transmitancyjny model matematyczny dla typowego obiektu regulacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zrealizować symulacyjnie i przeanalizować poprawność działania prostego układu regulacji dla typowych obiektów i zadań regulacji z uwzględnieniem analizy i symulacji wpływu zakłóceń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Śnieżek
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Michał Markiewicz, Marek Śnieżek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)