Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomateriały

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FI0-DI>Biom
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomateriały
Jednostka: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Grupy: Przedmioty 3 sem. - inżynieria medyczna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Nacisk zostanie położony na właściwości fizyczne i chemiczne materiałów stosowanych w medycynie oraz na fizyko-chemiczne aspekty inżynierii biomateriałów.

Treści kształcenia

- Klasyfikacja materiałów biologicznych i klasyfikacja biomateriałów. Charakterystyka głównych grup biomateriałów - biomateriały metaliczne, bioceramiczne, tworzywa sztuczne, biopolimery i ich kompozyty, materiały z pamięcią kształtu, bionanomateriały. Metodyka badań. Biofunkcjonalność, biozgodność, toksyczność, antybakteryjność i biodegradowalność biomateriałow. Zagrożenia wynikające ze stosowania biomateriałów.

- Zastosowania biomateriałów - wytwarzanie sprzętu i elementów aparatury medycznej oraz protez, implantów, elementów wszczepianych, opatrunków, zastosowanie w kontrolowanym uwalnianiu leków i przenoszeniu leków, itp.. Podstawowe problemy inżynierii biomateriałów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jurczyk M. - Bionanomateriały - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. - 2008

Marciniak J - Biomateriały - Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Marciniak J. - Biomateriały - Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2002

- Publikacje naukowe, poświęcone tematyce biomateriałów, w czasopismach polskich i zagranicznych - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

- Publikacje naukowe, poświęcone tematyce biomateriałów, w czasopismach polskich i zagranicznych - . -

Silver F.H. - Biomaterials, medical devices and tissue engineering - Chapman&Hall. - 1994

Literatura uzupełniająca

Ratner B.D., Hoffman A.S., F.J. Schoen F.J., and Lemons J.E. - eds. - Biomaterials Science : An Introduction to Materials in Medicine, 2nd ed. - Academic Press. - 2004

eds.: Gary E. Wnek, Gary L. Bowlin - Encyclopedia of biomaterials and biomedical engineering, vol. (1-4) - New York, London: Informa Healthcare. - 2008

Święcicki Z. - Bioceramika dla ortopedii - Instytut Państwowych Problemów Techniki PAN. - 1992

Shalaby W. Shalaby, Ulrich Salz - Polymers for dental and orthopedic applications - CRC Press. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada ogólną wiedzę w zakresie biomateriałów stosowanych w medycynie. Zna zasady klasyfikacji biomateriałów stosowanych w technikach medycznych. Wie jak zdefiniować rodzaj biomateriału w zależności od jego właściwości i przeznaczenia. Zna podstawowe metody badań biomateriałów. wykład, laboratorium, projekt indywidualnyprezentacja projektu, raport pisemny, egzamin cz. pisemna
potrafi sklasyfikować biomateriały. Potrafi zdefiniować rodzaj biomateriału w zależności od jego właściwości i przeznaczenia. Potrafi omówić podstawowe metody badań biomateriałów.wykład, laboratorium, projekt indywidualnyprezentacja projektu, raport pisemny, egzamin cz. pisemna
ma świadomość znaczenia biomateriałów w inżynierii biomateriałówj oraz świadomość rosnącej roli inżynierii biomateriałowej w rozwoju inżynierii medycznej i  technik medycznych. wykład, laboratorium, projekt indywidualnyprezentacja projektu, raport pisemny, egzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada ogólną wiedzę w zakresie biomateriałów stosowanych w medycynie. Zna zasady klasyfikacji biomateriałów stosowanych w technikach medycznych. Wie jak zdefiniować rodzaj biomateriału w zależności od jego właściwości i przeznaczenia. Zna podstawowe metody badań biomateriałów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie ocenić biomateriał pod względem spełnienia kryterium biofunkcjonalności, biozgodności i biodegradowalności. Zna różne metody oceny właściwości biomateriałów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wie jak dokonać wyboru i zaproponować konkretny materiał o wymaganych właściwościach oraz ocenić ewentualne zagrożenie związane z jego aplikacją (np. ze względu na toksyczność, rakotwórczość).
potrafi sklasyfikować biomateriały. Potrafi zdefiniować rodzaj biomateriału w zależności od jego właściwości i przeznaczenia. Potrafi omówić podstawowe metody badań biomateriałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scharakteryzować biomateriały ceramiczne, metaliczne, kompozyty biopolimerowe. Potrafi omówić rosnące znaczenie i  zastosowania biomateriałów w obszarach medycznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi omówić najnowsze trendy zastosowań bionanomateriałów.
ma świadomość znaczenia biomateriałów w inżynierii biomateriałówj oraz świadomość rosnącej roli inżynierii biomateriałowej w rozwoju inżynierii medycznej i  technik medycznych. Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)