Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie wytwarzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME/R-DI>KWW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie wytwarzania
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 7 sem. - mech.-informatyka i robotyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł składający się z zajęć wykładowych i laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania CAD/CAM. Umożliwia poznanie elementarnych zasad programowania automatycznego CAD/CAM w zakresie toczenia i frezowania

Treści kształcenia

- Komputerowe wspomaganie wytwarzania jako jeden z elementów komputerowo zintegrowanego wytwarzania (CIM)

- Wprowadzenie do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

- Struktura systemów komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM)

- Podstawy cyfrowego zapis geometrii oraz przetwarzania informacji pomiędzy elementami komputerowo zintegrowanego wytwarzania (CIM)

- Definicja cykli obróbkowych w systemach CAM. Symulacja danych pośrednich

- Możliwości doboru lub definicji narzędzi i parametrów skrawania w systemach CAM. Przetwarzanie danych źródłowych przez postprocesor - generowanie programu sterującego obrabiarką CNC. Symulacja programu sterującego obrabiarką CNC

- Wprowadzenie do obsługi systemów komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM)

- Podstawy programowania ręcznego obrabiarek CNC. Przygotowanie modeli 2D/3D przedmiotów obrabianych i półfabrykatów. Zasady cyfrowego zapisu geometrii. Parametryzacja. Wymiana informacji pomiędzy systemami/modułami CAD-CAM

- Programowanie toczenia 2-osiowego.

Definiowanie torów ruchu narzędzi dla zadanych geometrii. Określanie zera przedmiotu. Definicja półfabrykatu, materiału półfabrykatu i uchwytu. Inne czynności przygotowawcze. Definiowanie cykli obróbkowych

toczenia. Symulacja procesu obróbki. Generowanie kodu NC

- Programowanie toczenia 2-osiowego - dobór i definicja narzędzi skrawających. Określanie parametrów skrawania

- Programowanie frezowania 3-osiowego.

Definiowanie torów ruchu narzędzi dla zadanych geometrii. Określanie zera przedmiotu. Definicja półfabrykatu, materiału półfabrykatu i uchwytu. Inne czynności przygotowawcze. Definiowanie cykli obróbkowych

frezowania. Symulacja procesu obróbki. Generowanie kodu NC.

- Programowanie frezowania 3-osiowego - dobór i definicja narzędzi skrawających. Określanie parametrów skrawania

- Symulacja i weryfikacja obróbki. Wykorzystywanie informacji z symulacji i weryfikacji obróbki do poprawiania programu sterującego

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Przybylski W. Deja M. - Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. Podstawy i zastosowanie - Wydawnictwo WNT, Warszawa. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Materiały przygotowane przez prowadzącego - . -

- Katalogi narzędziowe - . -

Literatura uzupełniająca

Przybylski W, Deja M. - Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. Podstawy i zastosowanie - Wydawnictwo WNT, Warszawa. - 2007

Habrat W. - Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora - Wydawnictwo KaBe Krosno. - 2007

Augustyn K. - EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania - Wydawnictwo Helion, Gliwice. - 2007

Augustyn K. - NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC - Wydawnictwo Helion, Gliwice. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania wytwarzania w zakresie niezbędnym do rozumienia struktury i funkcjonowania mechatronicznych systemów produkcyjnych wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna
Posiada umiejętność podstawowej obsługi wybranego systemu komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM) w zakresie przygotowania modeli geometrycznych przedmiotu obrabianego i półfabrykatu. laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Posiada umiejętność podstawowej obsługi wybranego systemu komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM) w zakresie definicji i symulacji torów ruchu narzędzilaboratoriumobserwacja wykonawstwa
Ma wiedzę i umiejętności w zakresie programowania ręcznego i automatycznego prostych elementów geometrycznych wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania wytwarzania w zakresie niezbędnym do rozumienia struktury i funkcjonowania mechatronicznych systemów produkcyjnych
Posiada umiejętność podstawowej obsługi wybranego systemu komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM) w zakresie przygotowania modeli geometrycznych przedmiotu obrabianego i półfabrykatu.
Posiada umiejętność podstawowej obsługi wybranego systemu komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM) w zakresie definicji i symulacji torów ruchu narzędzi
Ma wiedzę i umiejętności w zakresie programowania ręcznego i automatycznego prostych elementów geometrycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Piotr Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Piotr Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Michał Chlost, Witold Habrat, Paweł Kubik, Karol Żurawski, Piotr Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Piotr Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Piotr Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)