Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka układów mechatronicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME/R-DU>DiUkMe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka układów mechatronicznych
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - mechatronika - informatyka i robotyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia "Diagnostyka układów mechatronicznych" obejmuje zagadnienia metodologi procesów diagnostycznych oraz analizy sygnałów w procesach diagnostycznych.

Treści kształcenia

- Wiadomości wprowadzające. Diagnostyka. Cele diagnostyki. Rola diagnostyki w przemyśle oraz innych gałęziach gospodarki. Diagnostyka układów mechatronicznych. Zarządzanie danymi diagnostycznymi. Problem formatu danych diagnostycznych. Systemy i programy do wspomagania diagnostyki. Systemy SCADA. Ekonomiczne uwarunkowania diagnostyki. Diagnostyka układów a czynnik ludzki. Wpływ mentalności ludzi na skuteczność diagnostyki układów. Rola kadry kierowniczej w podejściu pracowników do diagnostyki. Sygnały diagnostyczne. Wybór sygnałów diagnostycznych. Sygnały skorelowane. Rola pomiarów w diagnostyce układów mechatronicznych. Rola ciągłego monitorowania stanu układu. Progi alarmowe. Problem fałszywych alarmów. Czułość testów diagnostycznych.

- Metody przetwarzania i analizy sygnałów w diagnostyce. Rodzaje sygnałów. Analiza sygnałów w dziedzinie czasu. Analiza sygnałów w dziedzinie częstotliwości. Miary sygnałów. Zastosowanie transformaty Fouriera. Analiza częstotliwościowa. Spektrogramy. Technika pomiaru drgań. Kalibracja czujników drgań. Wzbudniki drgań. Zastosowanie pomiaru drgań w diagnostyce.

- Elementy składowe układów mechatronicznych. Napędy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, przekładnie zębate, łożyska, pompy, wentylatory, sprzęgła, wały i wirniki, przewody, okablowanie, elementy złączne. Typowe uszkodzenia elementów wykonawczych układów mechatronicznych. Wpływ bieżącego utrzymania urządzeń na diagnostykę i trwałość.

- Diagnostyka łożysk tocznych. Typowe uszkodzenia łożysk tocznych: uszkodzenia bieżni zewnętrznej, wewnętrznej, uszkodzenia elementów tocznych, uszkodzenia koszyka. Sygnały drganiowe. Sygnały akustyczne.

- Diagnostyka przekładni zębatych. Typowe uszkodzenia przekładni zębatych: uszkodzenia powierzchni zębów, pitting, zatarcia, pęknięcia zębów u nasady. Sygnały drganiowe. Diagnostyka olejowa.

- Diagnostyka zespołów napędowych z uwzględnieniem uszkodzeń łożysk, uszkodzeń przekładni, niewyważenia wału, rozosiowania wałów.

- Trendy w diagnostyce układów mechatronicznych. Czujniki bezprzewodowe. Zdalny nadzór. Autodiagnostyka urządzeń. Diagnostyka procesów. Diagnostyka w układach zrobotyzowanych. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce.

- Zaliczenie wykładu

- Zapoznanie ze stanowiskami badawczymi do diagnostyki układów mechatronicznych: struktura systemu, sygnały diagnostyczne. Określenie celu i zakresu projektu.

- Pomiar drgań. Analiza sygnału w dziedzinie czasu. Miary sygnałów: średnia, wariancja, odchylenie standardowe, wartość skuteczna, moment 3-go rzędu, skośność, kurtoza, współczynnik szczytu, współczynnik kształtu. Uśrednianie koherentne. Filtracja dolnoprzepustowa, górnoprzepustowa i pasmowoprzepustowa. Obwiednia sygnału. Interpretacja wyników analizy.

- Analiza sygnału w dziedzinie częstotliwości. Widmo sygnału. Widmo obwiedni sygnału. Uśrednianie widma. Interpretacja wyników analizy.

- Diagnostyka łożysk tocznych. Analiza częstotliwości charakterystycznych.

- Diagnostyka przekładni zębatych. Analiza częstotliwości charakterystycznych.

- Diagnostyka zespołów napędowych z uwzględnieniem diagnostyki łożysk, przekładni zębatej, niewyważenia wału, rozosiowania wałów.

- Trendy w diagnostyce układów mechatronicznych.

Zaliczenie projektu

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Korbicz J., Kościelny J., Kowalczuk Z., Cholewa W. - Diagnostyka procesów. - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa. - 2002

J. Korbicz, J.M. Koscielny (red.) - Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami. Implementacja w systemie DiaSter. - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa . - 2009

Koscielny J.M. - Diagnostyka zautomatyzowanych procesów przemysłowych. - Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Korbicz J., Kościelny J., Kowalczuk Z., Cholewa W. - Diagnostyka procesów. - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa . - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna podstawowe metody badawcze, techniki obliczeniowe i narzędzia inżynierskie stosowane w obszarze diagnostyki układów mechatronicznych oraz najnowsze trendy w obszarze diagnostyki.wykładzaliczenie cz. pisemna
potrafi ocenić, wybrać i zastosować podstawowe metody badawcze, techniki obliczeniowe i narzędzia inżynierskie do rozwiązywania zadań inżynierskich w obszarze diagnostyki układów mechatronicznych zawierających komponent badawczy i wymagających integracji wiedzy z różnych obszarów mechatroniki.projektobserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada wiedzę z zakresu diagnostyki nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również i opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 70%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również i opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 90%.
potrafi pozyskiwać informację z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie diagnostyki układów mechatronicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również i opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 70%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również i opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 90%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Muszyńska
Prowadzący grup: Magdalena Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gierlak
Prowadzący grup: Piotr Gierlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gierlak
Prowadzący grup: Piotr Gierlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)