Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzenia mechatroniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME/R-DU>UrzMech
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzenia mechatroniczne
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mechatronika - informatyka i robotyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia zawiera informacje dotyczące budowy i obsługi urządzeń mechatronicznych.

Treści kształcenia

- Podstawowe terminy związane z mechatroniką, projektowaniem mechatronicznym, narzędziami projektowania mechatronicznego, metodami wytwarzania komponentów urządzeń mechatronicznych.

- Cechy współczesnych urządzeń mechatronicznych,modułowe projektowanie urządzeń, podstawowe narzędzia doboru elementów urządzeń mechatronicznych.

- Mechatroniczne podejście w projektowaniu urządzeń mechatronicznych, analiza zapotrzebowania rynku na urządzania mechatroniczne, design urządzeń mechatronicznych, wpływ oprogramowania na funkcjonalność urządzeń mechatronicznych.

- Przykłady i charakterystyka urządzeń mechatronicznych stosowanych w AGD i RTV.

- Przykłady i charakterystyka urządzeń mechatronicznych stosowanych w rozwiązaniach audio-wizualnych.

- Przykłady i charakterystyka urządzeń mechatronicznych stosowanych w rolnictwie i leśnictwie.

- Przykłady i charakterystyka urządzeń mechatronicznych stosowanych w medycynie.

- Przykłady i charakterystyka urządzeń mechatronicznych stosowanych w wojsku.

- Przykłady i charakterystyka urządzeń mechatronicznych stosowanych w systemach bezpieczeństwa pojazdów.

- Przykłady i charakterystyka urządzeń mechatronicznych stosowanych w systemach zwiększenia komfortu jazdy pojazdów.

- Przykłady i charakterystyka urządzeń mechatronicznych wykorzystujących systemy nawigacji satelitarnej.

- Roboty mobilne jako przykłady urządzeń mechatronicznych.

- Manipulatory przemysłowe jako przykład urządzeń mechatronicznych.

- Samochody autonomiczne jako przykład urządzeń mechatronicznych.

- Przykłady i charakterystyka urządzeń mechatronicznych stosowanych w lotnictwie.

- Projekt obejmujący przegląd wybranych typów urządzeń mechatronicznych, charakterystykę ich układów napędowych, zastosowanej elektroniki, napisanego oprogramowywania. Analiza sposobu wykonania elementów wybranego urządzenia mechatronicznego, wnioski dotyczące możliwych zmian w budowie urządzania, możliwej rozbudowy i kierunków rozwoju.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Giergiel, T. Buratowski, K. Kurc - Podstawy robotyki i mechatroniki. Część 1 Wprowadzenie do robotyki - KRiDM AGH, Kraków. - 2004

H. Bodo, W. Gerth, K. Popp - Mechatronika – komponenty, metody, przykłady - PWN, Warszawa. - 2001

A. Morecki - Podstawy robotyki - WNT Warszawa . - 1999

Giergiel J., Kurc K. - Podstawy robotyki i mechatroniki. Część 2 Wprowadzenie do mechatroniki - KRiDM AGH, Kraków. - 2004

Uhl T. (red.) - Wybrane problemy projektowania mechatronicznego - KRiDM AGH, Kraków . - 1999

Giergiel J., Kurc K., Szybicki D - Mechatronika gąsienicowych robotów inspekcyjnych - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,ISBN: 978-83-7199-963-1, s.1-212. - 2014

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Giergiel J., Kurc K - Podstawy robotyki i mechatroniki. Część 2. Wprowadzenie do mechatroniki - KRiDM AGH, Kraków. - 2004

Uhl T. (red.) - Wybrane problemy projektowania mechatronicznego - KRiDM AGH, Kraków. - 1999

Giergiel J., Kurc K., Szybicki D - Mechatronika gąsienicowych robotów inspekcyjnych - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-212,ISBN: 978-83-7199-963-1. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Miecielica M., Wiśniewski W - Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych w praktyce - PWN-Mikom,Warszawa, ISBN 83-01-14604-4. - 2005

Milella A., Di Paola D., Cicirelli G - Mechatronic Systems: Simulation Modeling and Control - Wyd. InTech 2010, Opublikowana On-line. - 2010

Literatura uzupełniająca

Gawrysiak M - Analiza systemowa urządzenia mechatronicznego - Wyd. Pol. Białostockiej. - 2003

Gawrysiak M - Mechatronika i projektowanie mechatroniczne - Wyd. Pol. Białostockiej. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Studenci podczas zajęć zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu budowy układów mechatronicznych. Zostają zapoznani z metodami projektowania współczesnych urządzeń mechatronicznych, narzędziami projektowania mechatronicznego oraz metodami wytwarzania komponentów urządzeń mechatronicznych.W ramach zajęć zaprezentowane oraz porównane zostają urządzenia mechatroniczne stosowane w różnych dziedzinach gosWykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www.Projekty z prezentacją opisanych oraz przeanalizowanych urządzeń mechatronicznychKonsuWykłady, zaliczenie cz. ustnaProjekty, prezentacja projektu
Po ukończeniu modułu student nabywa umiejętności projektowania oraz analizy układów mechatronicznych. Wie jak zaprojektowane, zbudowane oraz oprogramowane są urządzenia mechatroniczne wykorzystywane w różnych dziedzinach.Wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www.Projekty z prezentacją opisanych oraz przeanalizowanych urządzeń mechatronicznychKonsuWykłady, zaliczenie cz. ustnaProjekty, prezentacja projektu
Student nabywa umiejętności pracy zespołowej. Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania urządzeń mechatronicznych na społeczność oraz środowisko. Potrafi ocenić zagrożenia i korzyści społeczne związane rozwojem urządzeń mechatronicznych. Nabywa umiejętności z zakresu BHP związane z użytkowaniem urządzeń mechatronicznych. Wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www.Projekty z prezentacją opisanych oraz przeanalizowanych urządzeń mechatronicznychKonsuWykłady, zaliczenie cz. ustnaProjekty, prezentacja projektu
posiada wiedzę na temat metod badawczych stosowanych w obszarze urządzeń mechatronicznychWykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www. Projekty z prezentacją opisanych oraz przeanalizowanych urządzeń mechatronicznych KonsuWykłady , zaliczenie cz. ustna Projekty , prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Studenci podczas zajęć zdobywają wiedzę z zakresu budowy układów mechatronicznych. Zostają zapoznani z metodami projektowania współczesnych urządzeń mechatronicznych, narzędziami projektowania mechatronicznego oraz metodami wytwarzania komponentów urządzeń mechatronicznych.W ramach zajęć zaprezentowane oraz porównane zostają urządzenia mechatroniczne stosowane w różnych dziedzinach gospodarki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również ma poszerzony zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z treścią kształcenia w ramach przedmiotu (m.in. potrafi potrafi omówić czynniki mające wpływ na projektowanie współczesnych urządzeń mechatronicznych, potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia projektowania mechatronicznego).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również ma znacząco poszerzony zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z treścią kształcenia w ramach przedmiotu (m.in. bardzo dobrze posługuje się różnego typu narzędziami projektowania mechatronicznego, zna, rozumie i jest w stanie omówić czynniki rozwoju współczesnych urządzeń mechatronicznych).
Po ukończeniu modułu student nabywa umiejętności projektowania oraz analizy układów mechatronicznych. Wie jak zaprojektowane, zbudowane oraz oprogramowane są urządzenia mechatroniczne wykorzystywane w różnych dziedzinach.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również ma poszerzony zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z treścią kształcenia w ramach przedmiotu (m.in. potrafi scharakteryzować i porównać budowę oraz oprogramowanie dostępnych na rynku urządzeń mechatronicznych).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również ma znacząco poszerzony zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z treścią kształcenia w ramach przedmiotu (m.in. bardzo dobrze zna budowę oraz oprogramowanie współczesnych urządzeń mechatronicznych, potrafi porównać urządzenia mechatroniczne stosowane w różnych dziedzinach).
Student nabywa umiejętności pracy zespołowej. Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania urządzeń mechatronicznych na społeczność oraz środowisko. Potrafi ocenić zagrożenia i korzyści społeczne związane rozwojem urządzeń mechatronicznych. Nabywa umiejętności z zakresu BHP związane z użytkowaniem urządzeń mechatronicznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również ma poszerzony zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z treścią kształcenia w ramach przedmiotu (m.in. potrafi w sposób aktywny być członkiem zespołu projektującego oraz budującego urządzenie mechatroniczne).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również ma znacząco poszerzony zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z treścią kształcenia w ramach przedmiotu (m.in. potrafi zorganizować i być osobą zarządzającą zespołem projektującym oraz budującym urządzenie mechatroniczne).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tutak
Prowadzący grup: Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tutak
Prowadzący grup: Paweł Obal, Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tutak
Prowadzący grup: Paweł Obal, Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tutak
Prowadzący grup: Wojciech Łabuński, Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tutak
Prowadzący grup: Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)