Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektrotechnika i elektronika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-DI>El_tech_elek
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektrotechnika i elektronika
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy: Przedmioty 2 sem.- mechatronika, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zna podstawowe prawa obwodów prądu stałegowykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student potrafi zastosować prawa do opisu obwodów elektrycznych.wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium
Student zna warunki powstawania pola magnetycznego.wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium
Student zna własności napięć i prądów sinusoidalnie zmiennych, rodzaje mocy.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student potrafi przedstawić wielkości sinusoidalnie zmienne za pomocą wykresów wskazowych.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa
Student zna rodzaje odbiorników trójfazowych.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student potrafi zmierzyć podstawowe wielkości elektryczne.laboratoriumobserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna podstawowe typy maszyn i rodzaje pracy.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna podstawy fizyczne materiałów półprzewodnikowych.wykładkolokwium
Student zna właściwości złącza p-n.wykład, ćwiczenia problemowekolokwium
Student zna budowę i właściwości tranzystorów.wykład, ćwiczenia problemowekolokwium
Student potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki tranzystora bipolarnegowykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna podstawowe właściwości wzmacniaczy oraz generatorów.wykład, ćwiczenia problemowekolokwium
Student potrafi wyznaczyć charakterystyki przejściowe wybranych konfiguracji wzmacniaczy operacyjnych.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna podstawowe układy logiczne.wykładkolokwium
Student potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki wybranego układu cyfrowego.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna implementacje elementów półprzewodnikowych w układach prostownikowych oraz falownikowychwykładkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna podstawowe prawa obwodów prądu stałegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć rezystancję zastępczą układu szeregowo-równoległegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna własności pola elektrostatycznego, potrafi wyznaczyć pojemność zastępczą układów kondensatorów
Student potrafi zastosować prawa do opisu obwodów elektrycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć rozpływ prądów w obwodzie rozgałęzionym i zinterpretować wynikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi sporządzić bilans mocy obwodu, potrafi scharakteryzować źródła
Student zna warunki powstawania pola magnetycznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić napięcie indukowane, współczynnik indukcyjności własnej i wzajemnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczać obwody magnetyczne
Student zna własności napięć i prądów sinusoidalnie zmiennych, rodzaje mocy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zinterpretować wartość średnią i skutecznąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna trójkąt mocy
Student potrafi przedstawić wielkości sinusoidalnie zmienne za pomocą wykresów wskazowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć impedancję zastępczą, trójkąt impedancjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również analizuje obwody rozgałęzione
Student zna rodzaje odbiorników trójfazowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna związki pomiędzy wielkościami fazowymi i przewodowymi pradów i napięćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyznaczyć moce układów symetrycznych i niesymetrycznych
Student potrafi zmierzyć podstawowe wielkości elektryczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna budowę i zasadę działania miernikównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi analizować wyniki pomiarów
Student zna podstawowe typy maszyn i rodzaje pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna budowę, zasadę działania maszyn indukcyjnych i ich zastosowanienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna charakterystyki elektromechaniczne silnika indukcyjnego, zna sposoby regulacji prędkości
Student zna podstawy fizyczne materiałów półprzewodnikowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna modele pasmowe materiałów pólprzewodnikowych, przewodników i izolatorównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna modele pasmowe półprzewodników domieszkowanych, potrafi wyjaśnić wpływ temperatury na właściwości półprzewodników
Student zna właściwości złącza p-n.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna właściwości złącz p-n spolaryzowanego w kierunku przewodzenia i zaporowym, potrafi narysować charakterystykę prądowo-napięciową złącza p-n. Zna zależności pozwalające obliczyć napięcie bariery potencjału, szerokość wastwy zubożonej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi narysować charakterystykę prądowo-napięciową złącza p-n z zaznaczeniem wpływu temperatury, potrafi wyjaśnić zjawisko Zenera, potrafi wymienić i omówić przykładowe zastosowania praktyczne diody. Potrafi narysować przebiegi czasowe prostych obwodów zawierająych diody.
Student zna budowę i właściwości tranzystorów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna stany pracy tranzystora bipolarnego, jego konfiguracje, zna definicję prądów zerowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyjaśnić zasadę działania tranzystora bipolarnego, podać definicje współczynników wielko- i małosygnałowych układu WE i WB, potrafi wyjaśnić zasadę działania tranzystorów polowych, zna ich charakterystyki
Student potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki tranzystora bipolarnegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć podstawowe parametry tranzystora bipolarnego na podstawie wyznaczonych charakterystyknie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczyć punkt pracy prostej konfiguracji tranzystora bipolarnego, wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych badań
Student zna podstawowe właściwości wzmacniaczy oraz generatorów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna rodzaje srzężeń stosowanych we wzmacniaczach i generatorach, konfiguracje wzmacniaczy operacyjnych, rodzaje komparatorównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyjaśnić wpływ sprzężenia zwrotnego na pracę wzmacniacza i generatora, zna zależności na wzmocnienie napięciowe wybranych konfiguracji wzmacniacza operacyjnego, potrafi je zastosować w praktyce
Student potrafi wyznaczyć charakterystyki przejściowe wybranych konfiguracji wzmacniaczy operacyjnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna różnice pomiędzy poszczególnymi podstawowymi konfiguracjami wzmacniacza operacyjnego, różnicę pomiędzy komparatorem prostym oraz komparatorem z histereząnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi omówić różnicę pomiędzy wzmacniaczem idealnym a rzeczywistym w odniesieniu do parametrów wzmacniacza
Student zna podstawowe układy logiczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna operacje logiczne, definicję marginesu zakłóceń, systemy zapisu liczbnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić marginesy zakłóceń układów cyfrowych, wykonywać podstawowe operacje matematyczne w systemie dwójkowym
Student potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki wybranego układu cyfrowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna cechy układów logicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyjaśnić różnicę pomiędzy poszczególnymi technologiami układów cyfrowych
Student zna implementacje elementów półprzewodnikowych w układach prostownikowych oraz falownikowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna właściwości układów prostownikowych i falownikowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi narysować przykładowe przebiegi czasowe uzyskiwane w układach prostownikowych i falownikowych, dokonać porównania poszczególnych układów prostownikowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korkosz, Jan Rodziński
Prowadzący grup: Mariusz Korkosz, Paweł Kuś, Grzegorz Podskarbi, Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rodziński
Prowadzący grup: Mariusz Korkosz, Paweł Kuś, Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka, Jan Rodziński
Prowadzący grup: Paweł Górka, Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rodziński
Prowadzący grup: Paweł Górka, Krystyna Krzywdzińska-Kornak, Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Kordos
Prowadzący grup: Damian Kordos, Łukasz Wałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)