Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o materiałach 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-DI>NaoM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o materiałach 2
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 2 sem.- mechatronika, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obejmuje główne zagadnienia dotyczące stopów metali oraz związaną z tym terminologią – jako podstawę do pogłębienia tej wiedzy w ramach przedmiotów wykładanych na wyższych latach studiów.

Treści kształcenia

- Stopy metali nieżelaznych - wprowadzenie.

- Aluminium i jego stopy. Obróbka cieplna stopów aluminium.

- Miedź i jej stopy. Obróbka cieplna stopów miedzi.

- Stopy tytanu i niklu

- Materiały ceramiczne - właściwości i zastosowanie w technice.

- Materiały polimerowe - budowa, właściwości i zastosowanie w technice

- Ogólne problemy projektowania i wytwarzania kompozytów.

- Ogólne wytyczne projektowania kompozytów - kompozyty konstrukcyjne

- Zastosowanie technik komputerowych w zagadnieniach wspomagania projektowania i doboru materiałów

- Wprowadzenie do modułu

- Budowa krystaliczna metali i stopów - idealna i rzeczywista.

- Budowa stopów dwuskładnikowych - układy równowago fazowej.

- Badania metalograficzne stopów metali

- Układ równowago fazowej Fe-C. Mikrostruktura składników fazowych układu

- Mikrostruktura stali niestopowej, staliwa i żeliwa

- Mikrostruktura stali stopowej

- Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali

- Stopy metali nieżelaznych (Al, Cu, Ti, Ni)

- Obróbka cieplna stopów metali nieżelaznych

- Budowa, właściwości oraz zastosowanie materiałów ceramicznych i polimerów

- Budowa, właściwości oraz zastosowanie materiałów kompozytowych

- Zasady doboru materiałów inżynierskich.Komputerowe bazy danych materiałowych i zastosowanie technik komputerowych w inżynierii materiałowej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Blicharski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa. - 2003

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J. Cyunczyk A. - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości materiałów - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2009

Bala H. - Wstęp do chemii materiałów - WNT, Warszawa. - 2003

A. Boczkowska - Kompozyty i techniki ich wytwarzania - OWPW. - 2016

Gottfried W. Ehrenstein, Żaneta Brocka-Krzemińska - Materiały polimerowe - PWN. - 2016

Leszek A. Dobrzański - Wprowadzenie do nauki o materiałach - Wyd. politechniki Śląskiej. - 2007

Przybyłowicz K. - Materiałoznawstwo - WNT, Warszawa. - 2004

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Dobrzański L. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe - WNT, Warszawa. - 2006

Przybyłowicz K., Przybyłowicz J. - Materiałoznawstwo - WNT, Warszawa. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

Jacobs J.A., Kilduff T.E. - Engineering materials technology: structures, processing, properties and selection - Person Eductaion Inc. Upper Saddle River. - 2005

Literatura uzupełniająca

Blicharski M. - Inżynieria materiałowa - WNT, Warszawa. - 2004

Hetmańczyk M. - Podstawy nauki o materiałach - Wyd. Pol. Śląskiej, Katowice. - 1999

Smith W.F., Hashemi J. - Foundations of materials science and engineering - McGraw Hill, Boston. - 2004

Publikacje naukowe

G. Mrówka-Nowotnik; A. Nalborczyk-Kazanecka - The Effect of the Parameters of Robotic TIG Welding on the Microstructure of 17-4PH Stainless Steel Welded Joint - . - 2023

G. Mrówka-Nowotnik; A. Nalborczyk-Kazanecka; A. Pytel - The Effect of the Heat Treatment Condition of the Base Material on the Microstructure and Mechanical Properties of 17-4PH Stainless Steel Electron Beam Welded Joints - . - 2023

M. Gdula; G. Mrówka-Nowotnik - Analysis of tool wear, chip and machined surface morphology in multi-axis milling process of Ni-based superalloy using the torus milling cutter - . - 2023

G. Boczkal; G. Mrówka-Nowotnik; P. Pałka; B. Sułkowski - Effect of Graphite Microstructure on their Physical Parameters and Wettability Properties - . - 2021

G. Boczkal; K. Dychtoń; K. Gancarczyk; G. Mrówka-Nowotnik; A. Nowotnik - Microstructure and Properties of As-Cast and Heat-Treated 2017A Aluminium Alloy Obtained from Scrap Recycling - . - 2021

G. Boczkal; S. Boczkal; P. Kokosz; G. Mrówka-Nowotnik; P. Palka - Non-Equilibrium Crystallization of Monotectic Zn-25%Bi Alloy under 600 g - . - 2021

P. Kwolek; G. Mrówka-Nowotnik; M. Wytrwal-Sarna - Corrosion of structural constituents of 2017 aluminium alloy in acidic solutions containing inhibitors - . - 2021

M. Góral; G. Mrówka-Nowotnik - Protective coatings for aluminium die casting moulds and continuous casting moulds-a review - . - 2020

G. Mrówka-Nowotnik - 6XXX Alloys: Chemical Composition and Heat Treatment - CRC Press / Balkema. - 2019

E. Baake; G. Gerstein; G. Jarczyk; D. Köppen; G. Mrówka-Nowotnik - Resonant pulsed electromagnetic stirring of melt for effective grain fragmentation - . - 2018

E. Bąk; G. Mrówka-Nowotnik; A. Nowotnik; P. Rokicki - Single-frequency induction hardening of structural steel - . - 2018

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Znajomość budowy wewnętrznej materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania mikrostruktury i jej wpływu na właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów oraz odporność na podstawowe mechanizmy niszczenia materiałów.wykładkolokwium
Znajomość zagadnień z zakresu nowoczesnych metod badań mikrostruktury oraz właściwości współczesnych materiałów inżynierskich. Znajomość kryteriów doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych i umiejętność korzystania z baz danych materiałów.laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna
Zna podstawowe właściwości i zastosowanie materiałów inżynierskich: ceramicznych, polimerowych, metali i ich stopów oraz kompozytów. Wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, test, cz. praktyczna
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.Wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, test, cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Znajomość budowy wewnętrznej materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania mikrostruktury i jej wpływu na właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów oraz odporność na podstawowe mechanizmy niszczenia materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada wiedzę dotyczącą roli materiałów w rozwoju cywilizacji, możliwości kształtowania ich struktury i mikrostruktury z uwzględnieniem zależności tych czynników z właściwościami materiałów inżynierskichnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również odpowiednio dobiera i opisuje zjawiska fizyczne stosowane w zabiegach technologicznych kształtujących mikrostrukturę i właściwości materiałów inżynierskich. Posiada wiedzę na temat wpływu czynników na możliwości zwiększenia odporności materiałów inżynierskich na procesy degradacji właściwości.
Znajomość zagadnień z zakresu nowoczesnych metod badań mikrostruktury oraz właściwości współczesnych materiałów inżynierskich. Znajomość kryteriów doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych i umiejętność korzystania z baz danych materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również realizuje badania materiałów inżynierskich z dużym zaangażowaniem opartym na wiedzy dotyczącej zjawisk mechanicznych i fizycznych stosowanych w podstawowych urządzeniach używanych przy badaniach materiałów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również odpowiednio formułuje wnioski wynikające z prac badawczych realizowanych w ramach laboratorium umiejętnie dobierając podstawowe mechanizmy kształtowania właściwości materiałów wynikające z technologii ich kształtowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mrówka-Nowotnik
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Grażyna Mrówka-Nowotnik, Patrycja Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mrówka-Nowotnik
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Grażyna Mrówka-Nowotnik, Adrianna Przybyło, Anita Słyś-Palacz, Patrycja Wierzba, Barbara Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mrówka-Nowotnik
Prowadzący grup: Tadeusz Kubaszek, Grażyna Mrówka-Nowotnik, Mikołaj Nycz, Kamil Ochał, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mrówka-Nowotnik
Prowadzący grup: Andrzej Gradzik, Tadeusz Kubaszek, Grażyna Mrówka-Nowotnik, Mikołaj Nycz, Maciej Pytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mrówka-Nowotnik
Prowadzący grup: Krzysztof Cioch, Tadeusz Kubaszek, Grażyna Mrówka-Nowotnik, Maciej Pytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)