Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o materiałach 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-DI>NaoM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o materiałach 2
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 2 sem.- mechatronika, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obejmuje główne zagadnienia dotyczące stopów metali oraz związaną z tym terminologią – jako podstawę do pogłębienia tej wiedzy w ramach przedmiotów wykładanych na wyższych latach studiów.

Treści kształcenia

- Stopy metali nieżelaznych

- Materiały spiekane i ceramiczne, szkło i ceramika szklista

- Materiały polimerowe, kompozytowe, nowoczesne materiały funkcjonalne i inteligentne

- Metody badania materiałów

- Zastosowanie technik komputerowych w zagadnieniach wspomagania projektowania i doboru materiałów

- Podstawowe materiały inżynierskie - budowa, właściwości oraz zastosowanie materiałów ceramicznych, polimerów i kompozytów

- Budowa krystaliczna metali i stopów.

Budowa stopów dwuskładnikowych

- Badania metalograficzne stopów metali (stopy stale, żeliwa, staliwa oraz stopy metali nieżelaznych :Al, Cu, Ti i Ni)

- Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna metali i ich stopów

- Badanie mechanizmów zużycia materiałów

- Zasady doboru materiałów inżynierskich

- Komputerowe bazy danych materiałowych i zastosowanie technik komputerowych w inżynierii materiałowej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Blicharski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa. - 2003

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J. Cyunczyk A. - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości materiałów - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2009

Bala H. - Wstęp do chemii materiałów - WNT, Warszawa. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Dobrzański L. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe - WNT, Warszawa. - 2006

Przybyłowicz K., Przybyłowicz J. - Materiałoznawstwo - WNT, Warszawa. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

Jacobs J.A., Kilduff T.E. - Engineering materials technology: structures, processing, properties and selection - Person Eductaion Inc. Upper Saddle River. - 2005

Literatura uzupełniająca

Blicharski M. - Inżynieria materiałowa - WNT, Warszawa. - 2004

Hetmańczyk M. - Podstawy nauki o materiałach - Wyd. Pol. Śląskiej, Katowice. - 1999

Smith W.F., Hashemi J. - Foundations of materials science and engineering - McGraw Hill, Boston. - 2004

Publikacje naukowe

E. Baake; G. Gerstein; G. Jarczyk; D. Köppen; G. Mrówka-Nowotnik - Resonant pulsed electromagnetic stirring of melt for effective grain fragmentation - . - 2018

E. Bąk; G. Mrówka-Nowotnik; A. Nowotnik; P. Rokicki - Single-frequency induction hardening of structural steel - . - 2018

A. Gradzik; G. Mrówka-Nowotnik; J. Nawrocki; J. Sieniawski - Laser Surfacing of Superalloy Inconel 738LC-Based Alloy Stellite 694 – Overlay Weld Imperfections - . - 2017

A. Gradzik; G. Mrówka-Nowotnik; J. Nawrocki; J. Sieniawski - Wpływ warunków procesu napawania laserowego na mikrostrukturę i twardość napoiny Stellite 694 na podłożu z nadstopu niklu Inconel 738LC - . - 2016

G. Jakubowicz; D. Kurkowski; G. Mrówka-Nowotnik; J. Nawrocki; A. Nowotnik; P. Rokicki; J. Sieniawski; M. Wierzbińska - Heat treatment effect on microstructure and properties of single crystal cmsx-4 nickel-based superalloy - ABREU PCO-PORTO. - 2015

G. Mrówka-Nowotnik; A. Nowotnik; J. Sieniawski; M. Wierzbińska - Procesy wydzielania cząstek faz umacniających z przesyconych stopów AlMgSi - WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.. - 2015

G. Mrówka-Nowotnik; A. Nowotnik; J. Sieniawski; M. Wierzbińska - Wpływ długotrwałego wyżarzania ujednorodniającego na mikrostrukturę i właściwości stopu aluminium 6066 - WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.. - 2015

G. Mrówka-Nowotnik; A. Nowotnik; P. Rokicki; J. Sieniawski - Dynamic precipitation of nickel-based superalloys undergoing severe deformation below the solvus temperature - CARL HANSER VERLAG. - 2015

M. Drajewicz; K. Dychtoń; G. Jakubowicz; K. Kubiak; D. Kurkowski; P. Kwolek; G. Mrówka-Nowotnik; G. Nawrat; A. Nowotnik; J. Sieniawski; A. Sobkowiak; M. Wierzbińska - Technologia wytwarzania warstw odpornych na korozję na stopach magnezu metodą utleniania jarzeniowego - . - 2015

M. Motyka; G. Mrówka-Nowotnik; J. Sieniawski; W. Ziaja - Microstructural characterization of quenched and plastically deformed two-phase α+β titanium alloys - POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY. - 2015

S. Kotowski; M. Motyka; G. Mrówka-Nowotnik; A. Nowotnik; J. Sieniawski - Hot deformation of 6xxx series aluminium alloys - POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Znajomość budowy wewnętrznej materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania mikrostruktury i jej wpływu na właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów oraz odporność na podstawowe mechanizmy niszczenia materiałów.wykładkolokwium
Znajomość zagadnień z zakresu nowoczesnych metod badań mikrostruktury oraz właściwości współczesnych materiałów inżynierskich. Znajomość kryteriów doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych i umiejętność korzystania z baz danych materiałów.laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Znajomość budowy wewnętrznej materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania mikrostruktury i jej wpływu na właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów oraz odporność na podstawowe mechanizmy niszczenia materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada wiedzę dotyczącą roli materiałów w rozwoju cywilizacji, możliwości kształtowania ich struktury i mikrostruktury z uwzględnieniem zależności tych czynników z właściwościami materiałów inżynierskichnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również odpowiednio dobiera i opisuje zjawiska fizyczne stosowane w zabiegach technologicznych kształtujących mikrostrukturę i właściwości materiałów inżynierskich. Posiada wiedzę na temat wpływu czynników na możliwości zwiększenia odporności materiałów inżynierskich na procesy degradacji właściwości.
Znajomość zagadnień z zakresu nowoczesnych metod badań mikrostruktury oraz właściwości współczesnych materiałów inżynierskich. Znajomość kryteriów doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych i umiejętność korzystania z baz danych materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również realizuje badania materiałów inżynierskich z dużym zaangażowaniem opartym na wiedzy dotyczącej zjawisk mechanicznych i fizycznych stosowanych w podstawowych urządzeniach używanych przy badaniach materiałów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również odpowiednio formułuje wnioski wynikające z prac badawczych realizowanych w ramach laboratorium umiejętnie dobierając podstawowe mechanizmy kształtowania właściwości materiałów wynikające z technologii ich kształtowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mrówka-Nowotnik
Prowadzący grup: Anna Baran-Sadleja, Grażyna Mrówka-Nowotnik, Dariusz Szeliga, Patrycja Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mrówka-Nowotnik
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Grażyna Mrówka-Nowotnik, Patrycja Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mrówka-Nowotnik
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Grażyna Mrówka-Nowotnik, Adrianna Przybyło, Anita Słyś, Patrycja Wierzba, Barbara Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mrówka-Nowotnik
Prowadzący grup: Tadeusz Kubaszek, Grażyna Mrówka-Nowotnik, Mikołaj Nycz, Kamil Ochał, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Kubaszek, Grażyna Mrówka-Nowotnik, Mikołaj Nycz, Maciej Pytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)