Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy CAD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-DI>SC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy CAD
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 3 sem.- mechatronika, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera treści niezbędne do poznania i prawidłowego posługiwania się programaem Inventor. Wykłady są poświęcone zastosowaniu systemów CAD w projektowaniu inżynierskim oraz możliwościom praktycznego wykorzystania umiejętności w tym zakresie. Zajęcia laboratoryjne polegają na praktycznym zdobywaniu umiejętności posługiwania się poleceniami danego programu. Odbywa się to przez wykonywanie w programie rysunków, których stworzenie wymaga użycia omawianych poleceń.

Treści kształcenia

- Metody zapisu geometrii obiektów rzeczywistych.

- Odwzorowania 2D i 3D obiektów technicznych.

- Fazy i metody współczesnego procesu konstruowania.

- Przegląd technik CAx

- Modelowanie krzywych i powierzchni w systemach CAD.

- Modelowanie bryłowe 2,5D i 3D.

- Modelowanie obiektowe.

- Modelowanie parametryczne.

- Modelowanie hybrydowe.

- Stykowe i bezstykowe metody pobierania danych o geometrii obiektów rzeczywistych.

- Techniki Rapid Prototyping.

- Rola systemów CAD w inżynierii odwrotnej.

- Projektowanie współbieżne.

- Integracja systemów CAD/MES.

- Perspektywy i kierunki rozwoju systemów CAD.

- Element typu kostka. Element typu płytka (ćwiczenie poleceń szkicowania)

- Element typu foremka. Element typu wspornik.

- Element typu dźwignia. Element typu złączka

- Element typu śruba. Element typu kostka mocująca.

- Kolokwium zaliczeniowe (moduł bryłowy programu Inventor).

- Element typu wyciskacz (modele bryłowe, elementy znormalizowane i złożenie).

- Element typu wał maszynowy z łożyskowaniem (modele bryłowe, elementy znormalizowane i złożenie).

- Element typu sprzęgło (złożenie).

- Kolokwium zaliczeniowe (modelowanie złożeń).

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Stasiak Fabian - Autodesk Inventor 2016 - kurs podstawowy - wyd. Expertbooks. - 2016

opracowania własne na podst. aktualnych publikacji (artykuły naukowe, internet) - - . -

Stasiak Fabian - Autodesk Inventor 2016 - zbiór ćwiczeń. Kurszaawansowany. - Expertbooks. - 2016

Jaskulski Andrzej - Autodesk Inventor Professional 2016PL/2016+/Fusion 360. Metodyka projektowania - PWN. - 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

rysunki dydaktyczne opracowane w Katedrze Konstrukcji Maszyn PRz - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

bieżące publikacje na stronach: 3dcad.pl; CADblog.pl; cad.pl, konstrukcjeinzynierskie.pl i podobnych - - . -

Publikacje naukowe

A. Marciniec - Metody wyznaczania przełożeń wielostopniowych przekładni planetarnych - WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO . - 2019

M. Batsch; A. Marciniec; M. Płocica - Warunki szlifowania kół stożkowych wysokich dokładności - . - 2018

P. Fudali; A. Marciniec; J. Pacana; J. Pisula - Comparative analysis of numerical methods for the determination of contact pattern of spiral bevel gears - . - 2018

A. Marciniec; M. Płocica - Determination of the Function of Transmission Error of Gears - . - 2017

A. Marciniec; M. Płocica - Methodology of Preparing Hypoid Gears for Vibroacoustic Diagnostics in Laboratory Conditions - . - 2017

A. Marciniec; M. Płocica - Wyznaczanie zarysu zęba koła walcowego o zębach śrubowych - . - 2017

W. Kucab; A. Marciniec - Wpływ rozszerzalności cieplnej na współczynnik nierównomierności rozkładu obciążenia wzdłuż linii styku - . - 2017

A. Marciniec; M. Płocica - Projektowanie stożkowych kół zębatych z użyciem technik CAx - . - 2016

A. Marciniec; B. Sobolewski - Modeling and simulation of bevel gearboxes in CAD environment - POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ. - 2015

A. Marciniec; J. Pisula; M. Płocica; P. Połowniak - Doświadczalna weryfikacja symulacji obróbki i współpracy stożkowych przekładni lotniczych - STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. - 2015

A. Marciniec; M. Płocica - Wybrane zagadnienia projektowania prototypowych przekładni stożkowych dla przemysłu lotniczego - STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. - 2015

G. Budzik; T. Dziubek; A. Marciniec; B. Sobolewski; M. Zaborniak - Determine the precision of aviation bevel gear, made by the selected incremental techniques and using an optical scanner ATOS II Triple scan - POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ. - 2015

T. Dziubek; A. Marciniec; B. Sobolewski - Określenie dokładności modeli bryłowych kół zębatych przekładni stożkowych tworzonych metodą symulacji obróbki - STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada podstawową wiedzę niezbędną do odtwarzania geometrii elementów maszynowych i jej modyfikacji. Posiada teoretyczną wiedzę o możliwościach zastosowania systemów CAD do rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją obiektów technicznych. wykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi pozyskiwać potrzebne informacje z różnych źródeł oraz krytycznie oceniać ich przydatność do prowadzonych prac. Posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych w zakresie analiz symulacyjnych układów mechanicznych.wykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi pracować indywidualnie, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi zaplanować sposób realizacji zadania zapewniający dotrzymanie terminu.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Potrafi sprawnie posługiwać się programem Inventor w zakresie obejmującym realizowane treści programowe, potrafi tworzyć dokumentację 2,5D, 3D i 2D obiektów technicznych. Posiada umiejętność tworzenia i analizy złożeń komponentów.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla mechatroniki oraz wybierać i stosować odpowiednie metody i narzędzia.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Potrafi z użyciem systemów CAD zaprojektować proste urządzenie lub system mechatroniczny zgodnie z zadaną specyfikacją, przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu możliwości zastosowania CAD w pracy inżynierskiej.wykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. praktyczna
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.wykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada podstawową wiedzę niezbędną do odtwarzania geometrii elementów maszynowych i jej modyfikacji. Posiada teoretyczną wiedzę o możliwościach zastosowania systemów CAD do rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją obiektów technicznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada rozszerzoną wiedzę o technikach pozyskiwania danych do odtwarzania geometrii obiektów rzeczywistych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada rozszerzoną wiedzę o współczesnej metodyce pracy w systemach CAD, potrafi trafnie wskazać odpowiednie techniki rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z odtwarzaniem geometrii obiektów rzeczywistych.
Potrafi pozyskiwać potrzebne informacje z różnych źródeł oraz krytycznie oceniać ich przydatność do prowadzonych prac. Posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych w zakresie analiz symulacyjnych układów mechanicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi sprawnie selekcjonować materiały źródłowe pod względem przydatności do prowadzonych prac oraz trafnie wybierać materiały najbardziej wartościowe merytorycznie. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również twórczo interpretuje materiały źródłowe, potrafi wskazywać alternatywne sposoby osiągnięcia pożądanego efektu prac.
Potrafi pracować indywidualnie, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi zaplanować sposób realizacji zadania zapewniający dotrzymanie terminu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dotrzymuje terminu i realizuje zadanie w wyznaczonym czasienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozwiązać zadanie w niekonwencjonalny sposób w czasie krótszym niż wyznaczony
Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również realizuje samokształcenie, dzięki czemu podnosi sprawność w rozwiązywaniu zadań projektowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również systematycznie podnosi swoje kompetencje, dzięki czemu sprawnie i skutecznie realizuje postawione zadania, używając trafnie dobranych metod
Potrafi sprawnie posługiwać się programem Inventor w zakresie obejmującym realizowane treści programowe, potrafi tworzyć dokumentację 2,5D, 3D i 2D obiektów technicznych. Posiada umiejętność tworzenia i analizy złożeń komponentów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi modyfikować utworzoną dokumentację, osiągając żądany efekt wizualizacji obiektu w postaci 2D i 3D.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również przyswoił sobie umiejętność szybkiej modyfikacji efektów prac, dzięki czemu potrafi w krótkim czasie przygotować różnorodną dokumentację 2D i 3D.
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla mechatroniki oraz wybierać i stosować odpowiednie metody i narzędzia.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również trafnie wybiera i stosuje odpowiednie metody i narzędzia do rozwiązywania określonych zadań inżynierskich, przy czym osiągnął w tym znaczny poziom sprawnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również rutynowe metody i narzędzia uzupełnia własnymi technikami rozwiązywania zadan inżynierskich, dzięki czemu uzyskuje znaczące zwiększenie efektywności prac
Potrafi z użyciem systemów CAD zaprojektować proste urządzenie lub system mechatroniczny zgodnie z zadaną specyfikacją, przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu możliwości zastosowania CAD w pracy inżynierskiej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął znaczny stopień sprawności w użyciu właściwych metod, technik i narzędzi do projektowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Jest w stanie trafnie zaproponować pewne zmiany w projektowanej konstrukcji, podnoszące jej wybrane walory użytkowe.
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Paweł Fudali, Bogdan Kozik, Adam Marciniec, Olimpia Markowska, Stanisław Warchoł, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Mariusz Dębski, Bogdan Kozik, Adam Marciniec, Olimpia Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Bogdan Kozik, Kamil Kucharski, Adam Marciniec, Piotr Połowniak, Stanisław Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Bogdan Kozik, Kamil Kucharski, Adam Marciniec, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Bogdan Kozik, Adam Marciniec, Jadwiga Pisula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)