Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do mechatroniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-DI>WdM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do mechatroniki
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia "Wprowadzenie do mechatroniki" obejmuje zagadnienia ogólnej budowy, działania i wykorzystania urządzeń tworzących struktury układów mechatronicznych.

Treści kształcenia

- Istota mechatroniki, definicje, określenia, cechy wyróżniające urządzenia i systemy mechatroniczne, specyfika projektowania i realizacji urządzeń mechatronicznych

- Główne komponenty urządzeń i systemów mechatronicznych, synergia rozwiązań mechatronicznych

- Zasady innowacyjnego projektowania systemów mechatronicznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego

- Zasdnicze podzespoły mechaniczne w urządzeniach machatronicznych

- Podstawowe człony wykonawcze i sterujące pneumatyczne w urządzeniach mechatronicznych

- Struktura i zasady sterowania podzespołów hydraulicznych w urządzeniach mechatronicznych

- Wykonawcze człony elektryczne i zasada ich sterowania w zintegrowanej strukturze urządzeń mechatronicznych

- Elektroniczna technika cyfrowa, mikroprocesory w systemach mechatronicznych

- Zasady wykorzystania sterowników PLC w projektowaniu i eksploatacji systemów mechatronicznych

- Podstawy techniki automatycznej regulacji w zastosowaniach mechatronicznych

- Oprzyrządowanie pomiarowe wykorzystywane w systemach mechatronicznych

- Interfejs, sieci komunikacyjne w systemach mechatronicnych

- Wybrane przykłady urządzeń mechatronicznych.

- Wprowadzenie do zajęć , ogólna charakterystyka urządzeń mechatronicznych, które będą wykorzystywane w ćwiczeniach laboratoryjnych.

- Rozwiązania mechatroniczne w mobilnym robocie Mobot-Explorer A1

- Budowa, działanie 3-kołowego robota mobilnego AmigoBot.

- Rozwiązania mechatroniczne w robortach przemysłowych IRb-140 i IRb-160 f-my ABB.

- Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie, rozwiazania mechatroniczne w obrabiarce.

- Rozwiązania mechatroniczne w pojazdach samochodowych.

- Prezentacja samodzielnie opracowanych informacji techicznych, dotyczących rozwiązań mechatronicznych w wybranych urządzeniach elektromechanicznych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Giergiel J. - Podstawy robotyki i mechatroniki, cz. II Wprowadzenie do mechatroniki - KRiDM AGH Kraków. - 2004

Bolton W. - Mechatronics - Longman Publishing New York. - 2003

Gawrysiak M. - Analiza systemowa urządzenia mechatronicznego - Wyd. P B, Białystok. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Schmid D. - Mechatronika - Rea. - 2002

- Karty katalogowe, informatory, foldery producentów - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Turowski J. - Podstawy mechatroniki - Wydawnictwo WSH-E, Łódź. - 2008

Literatura uzupełniająca

Olszewski M., red. - Podstawy mechatroniki - Rea. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia istoty działania, budowy, projektowania układów mechatronicznych.wykład, zajęcia laboratoryjneegzamin, aktywność podczas zajęć laboratoryjnych
Potrafi opracować specyfikę nieskomplikowanych systemów mechatronicznychwykładegzamin ustny
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń mechatronicznych; potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych źródełwykład, zjęcia laboratoryjneegzamin, aktywność poczas zajęć laboratoryjnych
Potrafi samodzielnie uzupełniać swoją wiedzę niezbędną do analizy urządzeń mechatronicznychwykładegzamin cz. ustna
Posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy, działania i eksploatacji zasadniczych podzespołów elektromechanicznych i sterujacych wystepujacych w urządzeniach mechatronicznych.laboratoriumzaliczenie cz. ustna
Posiada umiejętność dostrzegania w analizowanych urządzeniach mechatronicznych aspektów pozatechnicznychwykładegzamin cz. ustna
Posiada umijetność oceny przydatności podstawowych procedur projektowych do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu mechatroniki.wykładegzamin cz. ustna
Potrafi zaproponować w sposób ogólny sposoby rozwiązań technicznych przydatnych do realizacji działania określonych zespołów urządzeń mechatronicznychlaboratoriumzaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia istoty działania, budowy, projektowania układów mechatronicznych.
Potrafi opracować specyfikę nieskomplikowanych systemów mechatronicznych
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń mechatronicznych; potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych źródeł
Potrafi samodzielnie uzupełniać swoją wiedzę niezbędną do analizy urządzeń mechatronicznych
Posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy, działania i eksploatacji zasadniczych podzespołów elektromechanicznych i sterujacych wystepujacych w urządzeniach mechatronicznych.
Posiada umiejętność dostrzegania w analizowanych urządzeniach mechatronicznych aspektów pozatechnicznych
Posiada umijetność oceny przydatności podstawowych procedur projektowych do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu mechatroniki.
Potrafi zaproponować w sposób ogólny sposoby rozwiązań technicznych przydatnych do realizacji działania określonych zespołów urządzeń mechatronicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szybicki
Prowadzący grup: Wojciech Łabuński, Paweł Obal, Dariusz Szybicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szybicki
Prowadzący grup: Wojciech Łabuński, Dariusz Szybicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szybicki
Prowadzący grup: Wojciech Łabuński, Dariusz Szybicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)