Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy wizyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-ZI>SysWiz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wizyjne
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy: Przedmioty 5 sem. - mechatronika, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia zawiera informacje dotyczące akwizycji obrazu, filtracji, segmantacji oraz analizy obrazu.

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne. Budowa systemów wizyjnych, realizacje sprzętowe, aplikacje przemysłowe

- Akwizycja obrazu,wstępna filtracja obrazu

- Segmentacja oraz indeksacja obrazu

- Analiza wybranych współczynników kształtu obiektów

- Optyka systemów wizyjnych

- Algorytmy rozpoznawania obiektów o zdefiniowanym kształcie

- Pomiary z wykorzystaniem systemów wizyjnych. Pomiary przemieszczenia, prędkości kąta obrotu.

- Systemy wizyjne w robotyce.

- Wiadomości wstępne. Prezentacja oraz omówienie urządzeń wykorzystywanych podczas zajęć laboratoryjnych, BHP na stanowisku pracy.

- Nauka obsługi oraz prezentacja możliwości oprogramowania dostępnego w Katedrze, wykorzystywanego podczas zajęć laboratoryjnych uEye, Toolboxes Image Processing oraz Image Acquisition, PicMaster.

- Akwizycja obrazu, zestawienie torów pomiarowych z wykorzystaniem oprogramowania Image Acquisition, kamer. Algorytmy przetwarzania obrazów, przygotowanie pozyskanego obrazu do analizy w systemach wizyjnych (oprogram. Image Processing).

- Segmentacja oraz indeksacja obrazu na wybranych przykładach.

- Analiza wybranych współczynników kształtu obiektów.

- Omówienie i zaprezentowanie dwóch przemysłowych systemów wizyjnych: zestawu ISD (dedykowany zestaw optyczny, kamera, oprogramowanie), oraz zestawu kamera analogowa karta przechwytywania obrazu (frame grabbers), oprogramowanie.

- Algorytmy rozpoznawania obiektów o zdefiniowanym kształcie na przykładzie obiektu okrągłego

- Pomiary z wykorzystaniem systemów wizyjnych.

TK15.1 Pomiary przemieszczenia.

TK15.2 Pomiary prędkości

TK15.3 Pomiar kątów w zadanej figurze geometrycznej.

TK15.4 Pomiary kąta obrotu.

- Systemy wizyjne w robotyce na przykładzie wizyjnego sterowania robotem mobilnym oraz manipulatorem IRB340.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Pavlidis T. - Grafika i przetwarzanie obrazów - WNT, Warszawa. - 1987

Tadeusiewicz R. - Systemy wizyjne robotów przemysłowych - WNT Warszawa . - 1992

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Wróbel Z., Koprowski R. - Przetwarzanie obrazu w programie Matlab - Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

Tadeusiewicz R., Korohoda P. - Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów - FPT Kraków. - 1997

Literatura uzupełniająca

Wiatr K. - Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych - WNT Warszawa . - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Studenci podczas zajęć zdobywają umiejętności pozwalające na implementację rozwiązań dotryczących systemów wizyjnych w zastosowaniach takich jak: pomiary róznego typu wielkości fizycznych, rozpoznawanie kształtów obiektów, klasyfikacja grup obiektów itp. Posiadają wiedzę teoretyczną w zakresie możliwości realizacji i wykorzystania systemów wizyjnych w automatyce i robotyce.Wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www.LaboratoriaInstrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. KonsultacjeWykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.
Po ukończeniu modułu student powinien znać elementy systemów wizyjnych, umieć je konfigurować, projektować i programować.Wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www. Laboratoria Instrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. Konsultacje Wykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.
Student nabywa umiejętności pracy zespołowej. Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania układów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych na społeczność oraz środowisko. Potrafi ocenić zagrożenia i korzyści społeczne związane z procesami robotyzacji i automatyzacji zakładów pracy. Nabywa umiejętności z zakresu BHP na stanowiskach zrobotyzowanych.Wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www. Laboratoria Instrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. Konsultacje Wykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Studenci podczas zajęć zdobywają umiejętności pozwalające na implementację rozwiązań dotryczących systemów wizyjnych w zastosowaniach takich jak: pomiary róznego typu wielkości fizycznych, rozpoznawanie kształtów obiektów, klasyfikacja grup obiektów itp. Posiadają wiedzę teoretyczną w zakresie możliwości realizacji i wykorzystania systemów wizyjnych w automatyce i robotyce.
Po ukończeniu modułu student powinien znać elementy systemów wizyjnych, umieć je konfigurować, projektować i programować.
Student nabywa umiejętności pracy zespołowej. Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania układów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych na społeczność oraz środowisko. Potrafi ocenić zagrożenia i korzyści społeczne związane z procesami robotyzacji i automatyzacji zakładów pracy. Nabywa umiejętności z zakresu BHP na stanowiskach zrobotyzowanych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)