Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badania materiałów 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>MBM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badania materiałów 2
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Moduł obowiązkowy

Treści kształcenia

- Badania składu chemicznego - spektroskopia optyczna i trentgenowska

- Badania mikrostruktury - mikroskopia świetlna i elektronowa

- Badania składu fazowego - dyfraktometria rentgenowska

- Badanie składu chemicznego na spektrometrze plazmowym - zanieczyszczenia

- Badanie składu chemicznego na spektrometrze jarzeniowym (warstwy dyfuzyjne)

- Badanie składu chemicznego na spektrometrze iskrowym

- Badanie składu chemicznego na spektrometrze rentgenowskim

- Metodyka przygotowania zgładów do obserwacji mikroskopowych

- Ocena mikrostuktury na mikroskopie świetlnym

- Ocena powierzchni i mikrostruktury na elektronowym mikroskopie skaningowym

- Badania składu fazowego metodą dyfraktometryczną

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański L., Nowosielski R. - Badanie własności fizycznych - WNT Warszawa. - 1987

Bojarski Z., Łągiewka E. - Rentgenowska analiza strukturalna - PWN Warszawa. - 1988

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

PN-EN 14940-2 - Miedź i jej stopy - . -

PN-EN 573-3/Ak - Aluminium i stopy aluminium - . -

PN-EN 10083-1+A1 - Stale do ulepszania cieplnego - . -

PN-EN 10155 - Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Oleś Z. - Metody doświadczalne fizyki ciała stałego - WNT Warszawa. - 1998

Literatura uzupełniająca

Chung F. H., Smith D. K. - Industrial applications of X-ray diffraction - Maecell Dekker Inc. New York. - 2000

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna metody badań składu chemicznego materiałów metalicznych i obsługę spektrometrów.wykład, laboratoriumkolokwium, zaliczenie cz. praktyczna
Student posiada pogłębioną wiedzę jest przygotowany do prowadzenia badań naukowychwykład, laboratoriumkolokwium, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna metody badań składu chemicznego materiałów metalicznych i obsługę spektrometrów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokładnie scharakteryzować poszczególne metody badań oraz budowę i zasady działania spektrometrów, dyfraktometrów oraz mikroskopów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi szczegółowo scharakteryzować poszczególne metody badań, budowę i zasady działania spektrometrów oraz poprawnie wykonać badania i interpretować wyniki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kościelniak
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Barbara Kościelniak, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kościelniak
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Barbara Kościelniak, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kościelniak
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Barbara Kościelniak, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kościelniak
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Barbara Kościelniak, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)