Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne materiały i technologie materiałowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>NMiTM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne materiały i technologie materiałowe
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia z zakresu: metali i stopów amorficznych oraz nanokrystalicznych, nanomateriałów, biomateriałów, stopy na osnowie faz międzymetalicznych,nowoczesne technologie materiałowe w przemyśle lotniczym (wytwarzanie elementów konstrukcyjnych części gorącej silników lotniczych, kształtowanie nadplastycze).

Treści kształcenia

- Metale i stopy amorficzne – zdolność do zeszklenia stopów metali, metody wytwarzania, właściwości i zastosowanie szkieł metalicznych i stopów amorficznych

- Biomateriały – definicja nowoczesnych biomateriałów, kryteria doboru materiałów do zastosowania w medycynie, biozgodność i biofunckjonalność, właściwości biomateriałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych

- Nanomateriały - podstawy nanotechnologii, właściwości i metody otrzymywania nanomateriałów, nanokompozytów i nanocząstek, nanorurki węglowe.

- Metale i stopy nanokrystaliczne –metody wytwarzania materiałów nanokrystalicznych: krystalizacja szkieł metalicznych, mechaniczna synteza i odkształcenie plastyczne; stabilność cieplna nanostruktury, właściwości i zastosowanie materiałów nanokrystalicznych

- Stopy na osnowie faz międzymetalicznych - mikrostruktura, właściwości i zastosowanie stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układów Fe-Al, Ni-Al oraz Ti-Al, metody wytwarzania (odlewanie, spiekanie) i przetwarzania (przeróbka plastyczna, obróbka cieplna)

- Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym - wytwarzanie elementów konstrukcyjnych części gorącej silników lotniczych, zaawansowane metody obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej silnie obciążonych elementów konstrukcyjnych

- Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym - kształtowanie nadplastyczne, zgrzewanie dyfuzyjne

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański L.A. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2006

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Sieniawski J.(red) - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

Zallen R. - Fizyka ciał amorficznych - PWN, Warszawa. - 1994

Marciniak J. - Biomateriały - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice. - 2002

Kurzydłowski K.J., Lewandowska M. - Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne - PWN, Warszawa. - 2010

Kelsall R.W., Hamley I.W., Geoghegan M. - Nanotechnologie - PWN, Warszawa. - 2009

Bojar Z., Przetakiewicz W. - Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych - Wyd. WAT, Warszawa. - 2006

Hernas A. - Żarowytrzymałość stali i stopów - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice. - 1992

Nieh T.G., Wadsworth J., Sherby.O.D. - Superplasticity in Metals and Ceramics - Cambridge University Press, Cambridge. - 1997

Literatura uzupełniająca

Inoue A., Hashimoto K. - Amorphous and nanocrystalline materials - Springer-Verlag, Berlin. - 2001

Ślósarczyk A. - Bioceramika hydoksyapatytowa - Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. - 1997

Burakowski T., Wierzchom T. - Inżynieria powierzchni metali - WNT, Warszawa. - 1995

Kulik T. - Nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie otrzymywane przez krystalizację szkieł metalicznych - Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa. - 1998

Vollath D. - Nanomaterials - Wiley-VCH, Weinheim. - 2008

Valiev R.Z., Islamgaliev R.K., Alexandrov I.V. - Bulk nanostructured materials from severe plastic deformation - Progress in Materials Science, vol. 45, pp. 103-189. - 2000

Szkliniarz W. - Stopy na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice. - 2007

Sieniawski J. - Kryteria i sposoby oceny materiałów na elementy lotniczych silników turbinowych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1995

Reed R.C. - Superalloys: fundamentals and applications - Cambridge University Press, Cambridge. - 2006

Donachie M.J., Donachie S.J. - Superalloys – a technical guide - ASM Int., Materials Park. - 2002

Hadasik E. - Przetwórstwo metali. Plastyczność a struktura - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice . - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna właściwości nowoczesnych materiałów inżynierskich i umie je powiązać zestrukturą i mikrostrukturą oraz umie opisać zaawansowane technologiekształtowania ich właściwościwykład, laboratoriumsprawdzian pisemny, kolokwium
Zna metody badawcze do oceny mikrostruktury (mikroskopiaświetlna i elektronowa, metalografia ilościowa), właściwości mechanicznych (próba statyczna rozciągania,pełzania)laboratoriumsprawdzian pisemny, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna właściwości nowoczesnych materiałów inżynierskich i umie je powiązać zestrukturą i mikrostrukturą oraz umie opisać zaawansowane technologiekształtowania ich właściwościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scharakteryzować budowę wewnętrzną, składniki mikrostruktury nowoczesnych materiałówinżynierskich i ocenić ich wpływ na właściwości mechaniczne, umieuzasadnić zakres zastosowania poszczególnych materiałówinżynierskich, potrafi szczegółowo scharakteryzowaćzaawansowane technologie kształtowania ich właściwości, zuwzględnieniem opisu zjawisk fizycznych i chemicznych, których efekty wykorzystująnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna kryteria doboru współczesnych materiałów inżynierskich i technologii kształtowania ich właściwości, umie opisać aktualnetrendy rozwojowe w inżynierii materiałów inżynierskich (technologie wytwarzania i przetwarzania)
Zna metody badawcze do oceny mikrostruktury (mikroskopiaświetlna i elektronowa, metalografia ilościowa), właściwości mechanicznych (próba statyczna rozciągania,pełzania)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętnie je stosuje i poprawnie interpretujewynikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również szczegółowo opisaćstosowane metody oraz zjawiska fizyczne, których efekty wykorzystują

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Maciej Motyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Maciej Motyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Maciej Motyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Maciej Motyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)