Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>SŻiŻ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 6 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zapoznanie studentów z wymaganiami stawianymi grupie materiałów żaroodpornych i żarowytrzymałych. Przedstawienie pojęć żaroodporności i żarowytrzymałości jako właściwości materiałów. Nabycie wiedzy na temat metod badania żaroodporności oraz oceny żarowytrzymałości metali i stopów jak również odporności na pełzanie i relaksację. Charakterystyka żarowytrzymałych stopów metali: żelaza, niklu, kobaltu, tytanu. Przekazanie podstawowej wiedzy o nowoczesnych materiałach żaroodpornych i żarowytrzymałych (ceramika, kompozyty, fazy międzymetaliczne, warstwy i powłoki uzyskiwane metodami inżynierii powierzchni).

Treści kształcenia

- Żarowytrzymałość, żaroodporność i metody oceny

- Odkształcenie plastyczne, umocnienie i dekohezja w procesie pełzania stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych

- Żarowytrzymałe stopy metali lekkich

- Stale do pracy w wysokiej temperaturze

- Żarowytrzymałe stopy na osnowie niklu, żelaza i kobatlu

- Stopy metali wyskotopliwych i materiały na osnowie faz międzymetalicznych

- Metody oceny żarowytrzymałości - statyczna próba rozciągania w wysokiej temperaturze, próba pełzania, zmęczenie w podwyższonej temperaturze - nisko- i wysokocyklowe.

- Żarowytrzymałe stale węglowe i stopowe

- Żarowytrzymałe stale austenityczne

- Stale i stopy metali na zawory silników

- Żarowytrzymałe stopy na osnowie niklu i kobaltu

- Stopy krystalizujące kierunkowo i monokrystaliczne

- Stopy wanadu i chromu

- Stopy niobu i molibdenu

- Stopy tantali i wolframu

- Materiały na osnowie faz międzymetalicznych

- Warstwy i powłoki uzyskiwane metodami inżynierii powierzchni

- Dobór materiału i technologii wykonania elementów pracujących w wysokiej temperaturze

- Badania utleniania wysokotemperaturowego stopów żaroodpornych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Mrowec S., Werber T. - Nowoczesne materiały żaroodporne - Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa. - 1982

Mikułowski B. - Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe- nadstopy - Wyd. AGH, Kraków . - 1997

Maciejny A., Hernas A. - Żarowytrzymałe stopy metali - Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. - 1989

Reed R.C. - The Superalloys: Fundamentals and applications - Cambridge University Press, New York. - 2006

Hernas A. - Żarowytrzymałość stali i stopów - Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Karty Materiałowe - . -

- Normy materiałowe - PN i EN - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Sieniawski J. - Kryteria i sposoby oceny materiałów na elementy lotniczych silników turbinowych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 1995

Literatura uzupełniająca

Durand-Charre M. - The Microstructure of superalloys - OPA Publishers, Amsterdam. - 1997

Donachie M. - Superalloys: A Technical Guide, 2nd Edition - ASM, Materials Park. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student identyfikuje właściwości i kryteria doboru materiału do zastosowań na elementy pracujące w wysokiej temperaturze. Klasyfikuje stale o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości. wykładkolokwium
Umiejętnie dobiera materiał i technologię wykonania elementów pracujących w wysokiej temperaturze.laboratoriumsprawdzian pisemny, zaliczenie cz. ustna
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowychwykład, laboratoriumsprawdzian pisemny, zaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student identyfikuje właściwości i kryteria doboru materiału do zastosowań na elementy pracujące w wysokiej temperaturze. Klasyfikuje stale o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętnie określa wpływ dodatków stopowych na korozję wysokotemperaturową, żaroodporność i żarowytrzymałość. Umiejętnie wskazuje rozwiązania alternatywne procesów technologicznych stosowanych przy produkcji elementów pracujących w wysokiej temperaturzenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada wiedzę na temat współczesnych kierunków rozwoju żarowytrzymałych materiałów nowej generacji oraz problemów materiałowych i technologicznych wynikających z rozwoju przemysłu.
Umiejętnie dobiera materiał i technologię wykonania elementów pracujących w wysokiej temperaturze.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna wymagania stawiane stopom przeznaczonym na elementy pracujące w wysokiej temperaturze. Dobiera metody badań żaroodpornych właściwości metali i stopów, techniki badawcze i metody oceny żarowytrzymałości, odporności na pełzanie i relaksacjęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również identyfikuje i opisuje przemiany fazowej i zjawiska fizyczne kształtujące właściwości odpowiednie dla stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Dawid Łagowski, Andrzej Nowotnik, Anna Pytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Grzegorz Maciaszek, Andrzej Nowotnik, Anna Pytel, Elżbieta Wichowska, Krzysztof Wichowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Andrzej Nowotnik, Krzysztof Wichowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Andrzej Nowotnik, Elżbieta Wichowska, Krzysztof Wichowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)