Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane procesy wytwarzania warstw wierzchnich 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/T-DU>ZPWWW2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane procesy wytwarzania warstw wierzchnich 2
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W drugim bloku przedmiotu studenci zapoznają się szczegółowo z najbardziej zaawansowanymi procesami natryskiwania cieplnego oraz metoda PVD i CVD stosowanymi w przemyśle

Treści kształcenia

- Natryskiwanie cieplne – zasady, technologie, aplikacje

- Budowa palników plazmowych do natryskiwania plazmowego w warunkach ciśnienia atmosferycznego (APS)

- Budowa systemu do natryskiwania plazmowego w warunkach obniżonego ciśnienia

- Fizyczne osadzanie z fazy gazowej z odparowaniem za pomocą palnika plazmowego (PS-PVD)

- Przygotowanie powierzchni przed procesami natryskiwania cieplnego

- Technologia azotowania jarzeniowego

- Natryskiwanie plazmowe materiałów w formie zawiesiny - SPS

- Natryskiwanie plazmowe w warunkach obniżonego ciśnienia - LPPS miedzywarstw typu MeCrAlY

- Technologia Thin Film

- Technologia PS-PVD- wytwarzanie powłokowych barier cieplnych

- Regeneracja części metodami natryskiwania cieplnego

- Technologia natryskiwania cieplnego powłok węglikowych

- Zaawansowane procesy aluminiowania łopatek turbin

- Chromowanie dyfuzyjne

- Modyfikowane warstwy aluminidkowe

- Technologia chromo-aluminiowania oraz krzemo-aluminiowania

- Zaawansowane technologie natryskiwania plazmowego

- Możliwości technologii natryskiwania plazmowego materiału w formie zawiesiny

- Technologia cold spray, worm spray

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Y. Tamarin - Protective Coatings for Turbine Blades - ASM International. - 2002

J.R. Davis - Handbook of Thermal Spray Technolog - ASM International. - 2004

Yongdong Xu, Xiu-Tian Yan - Chemical Vapour Deposition - Springer. - 2010

Jerzy Brennek, Witold Milewski, - NATRYSKIWANIE CIEPLNE POWŁOK OCHRONNYCH - Instytut Wydawniczy CRZZ. -

Klimpel Andrzej - NAPAWANIE I NATRYSKIWANIE CIEPLNE TECHNOLOGIE - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. - 2000

1Tadeusz Burakowski, Tadeusz Wierzchoń - Inżynieria powierzchni metali : podstawy, urządzenia, technologie - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. - 1995

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Hugh O. Pierson - Handbook of Chemical Vapor Deposition, 2nd Edition Principles, Technology and Applications - William Andrew Inc . - 1999

Lech Pawlowski - The Science and Engineering of Thermal Spray Coatings, Second Edition - John Wiley & Sons, Ltd. - 2008

Blicharski Marek - Inżynieria powierzchni - Wydawnictwo: WNT. - 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Stokes - “Theory and Application of the High Velocity Oxy-Fuel (HVOF) Thermal Spray Process” - Dublin City University. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych procesów natryskiwania cieplnego, CVD oraz PVDwykład problemowyegzamin cz. pisemna
Student posiada pogłębioną wiedzę. Student posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych procesów natryskiwania cieplnego, nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność analizowania oddziaływania warunków technologicznych procesów kształtowania warstwy wierzchniej na ich własciwości eksploatacyjnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również w stopniu bardzo dobrym opanował wiedzę na temat fizykochemicznych zjawisk warunkujących procesy kształtowania oraz degradacji warstwy wierzchniej
osiada wiedzę z zakresu azotowania jarzeniowegojnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna konstrukcję urządzenia do azotowania jarzeniowego oraz mikrostrukturę warstwy azotowanejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna wartości parametrów azotowania jarzeniowego pozwalające na zmianę mikrostruktury powstającej warstwy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Marek Góral, Tadeusz Kubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)