Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badania materiałów 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>MBM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badania materiałów 1
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące sposobu realizacji i analizy wyników podstawowych prób wytrzymałościowych stosowanych w obszarze metalicznych materiałów konstrukcyjnych.

Treści kształcenia

- Próba statyczna rozciągania w temperaturze pokojowej i podwyższonej – metodyka pobierania próbek materiału do badań, metodyka badań i analiza wyników próby. Wyznaczanie wielkości charakteryzujących właściwości mechaniczne materiału w warunkach obciążeń statycznych.

- Próba udarności – metodyka badań i analiza wyników próby,

- Pomiary twardości – metodyka i zakres stosowania statycznych metod pomiaru twardości (Brinella, Vickersa. Rockwella), pomiar „mikrotwardości”

- Próba odporności na pękanie w płaskim stanie odkształcenia – metodyka badań, rodzaje próbek, kryteria oceny wyników próby.

- Podstawy metodyki próby zmęczeniowej i próby pełzania – wielkości charakteryzujące wytrzymałość zmęczeniową i wytrzymałość na pełzanie.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M.F. Ashby, D.R.H. Jones - Materiały inżynierskie - WNT, Warszawa. - 1995

ASM - ASM Handbook vol.8 Mechanical Testing and Evaluation - ASM International. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J.Sieniawski, A.Cyunczyk - Właściwości ciał stałych - Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2009

- PN-EN ISO 377 Stal i wyroby stalowe. Pobieranie i przygotowanie odcinków próbnych i próbek do badań - PKN Warszawa. -

- PN-EN ISO 6892-1 Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej. - PKN Warszawa. -

- PN-EN ISO 10275 Metale – Blachy i taśmy – Wyznaczanie wykładnika umocnienia przy rozciąganiu. - PKN Warszawa. -

- PN-EN ISO 10113 Metale - Blachy i taśmy - Wyznaczanie współczynnika anizotropii plastycznej - PKN Warszawa. -

- PN-EN ISO 148-1 Metale – Próba udarności sposobem Charpy'ego – Część 1: Metoda badania - PKN Warszawa. -

- PN-EN ISO 6506-1 Metale – Pomiar twardości sposobem Brinella – Część 1: Metoda badań. - PKN Warszawa. -

- PN-EN ISO 6507-1 Metale – Pomiar twardości sposobem Vickersa – Część 1: Metoda badań. - PKN Warszawa. -

- PN-EN ISO 6508-1 Metale – Pomiar twardości sposobem Rockwella – Część 1: Metoda badań (skale A, B, C - PKN Warszawa. -

- PN-EN ISO 204 Metale – Próba pełzania – Część 1: Metoda badania - PKN Warszawa. -

- PN-H-04325:1976 Badanie metali na zmęczenie - Pojęcia podstawowe i ogólne wytyczne przygotowania pró - PKN Warszawa. -

- ASTM E399 Określanie odporności na pękanie metali w płaskim stanie odkształcenia - ASTM. -

Literatura do samodzielnego studiowania

N.E.Dowling - Mechanical behavior of materials: Engineering methods for deformation, fracture and fatigue - Pearson Prentice Hall, . - 2007

Literatura uzupełniająca

J.W. Wyrzykowski, J. Sieniawski, E. Pleszakow - Odkształcanie i pękanie metali - WNT, Warszawa . - 1999

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą metodyki badań właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych, wielkości charakteryzujących materiał oraz sposobu ich określania na podstawie wyników próby statycznej rozciągania;wykład, laboratoriumkolokwium, sprawozdanie z projektu
Posiada wiedzę dotyczącą metodyki pomiarów twardości metalicznych materiałów konstrukcyjnych, związków między wielkościami będącymi miarą twardości określanej różnymi metodami;wykład, laboratoriumkolokwium, sprawozdanie z projektu
Posiada wiedzę na temat kryteriów oceny i metod badania odporności na pękanie materiałów metalicznych przy różnych sposobach obciążenia i warunkach środowiskowych (udarność, odporność na pękanie w płaskim stanie odkształcenia, zmęczenie, pełzanie);wykład, laboratoriumkolokwium, sprawozdanie z projektu
Student posiada pogłębioną wiedzę.i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumkolokwium, sprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę dotyczącą metodyki badań właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych, wielkości charakteryzujących materiał oraz sposobu ich określania na podstawie wyników próby statycznej rozciągania;nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na przebieg i wyniki prób wytrzymałościowych oraz ocenić poprawność uzyskanych wyników w kontekście spełnienia wymagań proceduralnych odpowiednich norm.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić dobór zakresu badań wytrzymałościowych, warunków i parametrów prób wytrzymałościowych oraz wyznaczanych wielkości w zależności od rodzaju badanego materiału i warunków pracy przykładowych elementów wykonywanych z danego materiału.
Posiada wiedzę dotyczącą metodyki pomiarów twardości metalicznych materiałów konstrukcyjnych, związków między wielkościami będącymi miarą twardości określanej różnymi metodami;nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na przebieg i wyniki pomiarów twardości oraz ocenić poprawność uzyskanych wyników w kontekście spełnienia wymagań proceduralnych odpowiednich norm.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić dobór metody i warunków pomiarów twardości w zależności od rodzaju badanego materiału i celu pomiaru twardości.
Posiada wiedzę na temat kryteriów oceny i metod badania odporności na pękanie materiałów metalicznych przy różnych sposobach obciążenia i warunkach środowiskowych (udarność, odporność na pękanie w płaskim stanie odkształcenia, zmęczenie, pełzanie);nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na przebieg i wyniki prób wytrzymałościowych oraz ocenić poprawność uzyskanych wyników w kontekście spełnienia wymagań proceduralnych odpowiednich norm.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić dobór zakresu badań wytrzymałościowych, warunków i parametrów prób wytrzymałościowych oraz wyznaczanych wielkości w zależności od rodzaju badanego materiału i warunków pracy przykładowych elementów wykonywanych z danego materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Wojciech Nowak, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)