Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symulacja numeryczna procesów technologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DU>SNPT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Symulacja numeryczna procesów technologicznych
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot pozwoli studentom zapoznać się z metodami symulacji numerycznych procesów technologicznych. Opisane zostaną metody numeryczne pozwalające na opis zjawisk fizycznych. Przedstawione zostaną zagadnienia początkowo-brzegowe oraz przykładowe rozwiązania.

Treści kształcenia

- Wybrane zagadnienia z algebry liniowej. Algebra macierzy. Rozwiązywanie układów równań liniowych. Rozwiązywanie równań nieliniowych.

Zagadnienia numerycznego rachunku różniczkowego i całkowego. Ilorazy różniczkowe, metody Eulera.

Metody numerycznego rozwiązywania problemów początkowo-brzegowych i brzegowych. Metoda różnic skończonych.

- Podstawowe definicje oraz zapoznanie z metodami optymalizacji

- Definicja metody odwrotnej oraz jej wykorzystanie w inżynierii materiałowej

- Modelowanie fenomenologiczne. Przykład zamodelowania metody Darkena.

- Student zaprojektuje oraz zasymuluje materiał na odporny na korozję

- Student zaprojektuje i zasymuluje materiał gradientowy.

- Student zaprojektuje i zasymuluje materiał na koło zębate - nawęglanie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Z. Opial - Algebra Wyższa - PWN Warszawa . - 1974

T. Szirtes - Applied dimensional analysis and modeling - Elsevier; Amsterdam. - 2007

R. Tadeusiewicz - Sieci neuronowe - Akademicka Oficyna Wyd. Warszawa. - 1993

C.O. Bennett, J.E. Myers - Przenoszenie pędu, ciepła i masy - WNT, Warszawa. - 1967

S.S.E.H. Elnashaie; P. Garhyan - Conservation equations and modeling of chemical and biochemical processes - Marcel Dekker, Inc.; New York, Basel. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Z. Opial - Algebra Wyższa - PWN Warszawa. - 1974

T. Szirtes - Applied dimensional analysis and modeling - Elsevier; Amsterdam. - 2007

R. Tadeusiewicz - Sieci neuronowe - Akademicka Oficyna Wyd. Warszawa. - 1993

C.O. Bennett, J.E. Myers - Przenoszenie pędu, ciepła i masy - WNT, Warszawa. - 1967

S.S.E.H. Elnashaie, P. Garhyan - Conservation equations and modeling of chemical and biochemical processes - Marcel Dekker, Inc.; New York, Basel. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów i wykonywania obliczeń.wykład, laboratorium problemowesprawozdanie z projektu
posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania. Ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałów.laboratorium, wykładsprawozdanie z projektu
Student posiada pogłębioną wiedzę. Student posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumsprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów i wykonywania obliczeń.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedze z zakresu metod numerycznych wykorzystywanych w modelowaniu procesów technologicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma wiedzę w zakresie napisania prostego programu symulującego proces technologiczny
posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania. Ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada wiedzę z zakresu wykorzystywania podstawowego aparatu matematycznego do prostych zadań różniczkowania i całkowania numerycznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada wiedzę z zakresu metod numerycznych dotyczących rozwiązywania zagadnień początkowo brzegowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Wierzba
Prowadzący grup: Wojciech Nowak, Kamil Ochał, Bartłomiej Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Wierzba
Prowadzący grup: Daria Serafin, Bartłomiej Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Drajewicz
Prowadzący grup: Marcin Drajewicz, Kamil Dychtoń, Kamil Ochał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)