Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo lotnicze A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/A-DI/14>MLA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo lotnicze A
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 5 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-płatowce st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia z zakresu: kryteriów i sposobów oceny materiałów lotniczych, mechanizmów ich zniszczenia, sposobów kształtowania i zwiększenia ich właściwości użytkowych,.

Treści kształcenia

- Wymagania stawiane materiałom przeznaczonym na konstrukcje lotnicze

- Ogólna charakterystyka materiałów stosowanych w konstrukcjach lotniczych

- Stopy tytanu stosowane w lotnictwie

- Stopy aluminium stosowane w lotnictwie

- Materiały kompozytowe w konstrukcjach lotniczych

- Podatność na korozję materiałów stosowanych do wytwarzania elementów konstrukcji

lotniczych

- Zabezpieczenia antykorozyjne stosowane w przemyśle lotniczym

- Mechanizmy zniszczenia materiałów lotniczych - pękanie, zmęczenie, pełzanie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2009

Sienawski J. - Kryteria i sposoby oceny materiałów na elementy lotniczych silników turbinowych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 1995

Wyrzykowski J., Pleszakow E., Sieniawski J. - Odkształcanie i pękanie metali - WNT, Warszawa. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Sieniawski J.(red) - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

Dobrzański L. A. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2006

Boczkowska A. i inni - Kompozyty - Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa. - 2003

Literatura uzupełniająca

Chodorowski J., Ciszewski A., Radomski T. - Materiałoznawstwo lotnicze - Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna właściwości użytkowe materiałów lotniczych i umie je powiązać zestrukturą i mikrostrukturą wykład, zna zjawiska i procesy stosowane w technologiach kształtowaniawłaściwości materiałów lotniczychwykład, laboratoriumsprawdzian pisemny, kolokwium, zaliczenie cz. pisemna
zna podstawowe metody badawcze do oceny jakości imikrostruktury materiałów inżynierskich (metalografia, badania właściwości mechanicznych - statyczne i dynamiczne, metodynieniszczące)laboratoriumsprawdzian pisemny, kolokwium, raport pisemny, obserwacja wykonawstwa
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna właściwości użytkowe materiałów lotniczych i umie je powiązać zestrukturą i mikrostrukturą wykład, zna zjawiska i procesy stosowane w technologiach kształtowaniawłaściwości materiałów lotniczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scharakteryzować budowę wewnętrzną, składnikimikrostruktury materiałów lotniczych i ocenić ich wpływ na właściwościmechaniczne, umie uzasadnić zakres zastosowania poszczególnychmateriałów lotniczych, potrafi scharakteryzować zjawiska zachodzące w materiałach podczas eksploatacji i ich wpływ na trwałość konstrukcji lotniczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna kryteria i sposoby oceny doboru materiałów lotniczych,orientuje się wnajnowszych trendach rozwojowych w inżynieriimateriałów lotniczych
zna podstawowe metody badawcze do oceny jakości imikrostruktury materiałów inżynierskich (metalografia, badania właściwości mechanicznych - statyczne i dynamiczne, metodynieniszczące)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętnie je stosuje i poprawnie interpretuje wynikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafiszczegółowo opisać stosowane metody oraz zjawiskafizyczne, których efekty wykorzystują

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Wojciech Nowak, Andrzej Nowotnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Andrzej Nowotnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Andrzej Nowotnik, Dariusz Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)