Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe metody modelowania płatowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/A-DU>KMMP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe metody modelowania płatowców
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - lotnictwo i kosmonautyka - płatowce st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach przedmiotu komputerowe wspomaganie projektowania samolotów wiedza przekazywana będzie studentom poprzez zajęcia projektowe. Wiedza przekazywana na zajęciach projektowych ma charakter praktyczny i ma przygotować studenta do samodzielnego rozwiązywania zadań technicznych.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstaw wiedzy z zakresu metod komputerowych stosowanych w budowie i projektowaniu samolotów, w szczególności koncentrujących się na: wyznaczaniu charakterystyk aerodynamicznych profilu, skrzydła i samolotu, wykorzystaniu systemów CAD do modelowania geometrii różnych zespołów płatowca, modelowaniu charakterystyk samolotu (geometrycznych, aerodynamicznych, masowych i osiągowych) oraz optymalizacji podstawowych parametrów konstrukcyjnych samolotu na etapie projektowania.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie. Ogólna charakterystyka procesu projektowania samolotu, etapy, algorytmy, rola modelu obliczeniowego, efektywne i zautomatyzowane narzędzia i metody modelowania charakterystyk samolotu, multidyscyplinarny model obliczeniowy, optymalizacja modelu obliczeniowego.

- Rodzaje modeli stosowanych w projektowaniu samolotu. Model topologiczny, wybór układu samolotu, modele parametryczne.

- Modelowanie parametryczne geometrii samolotu. Modelowanie elementów konstrukcyjnych i strukturalnych. Wybór układu konstrukcyjnego i strukturalnego. Metody optymalizacji.

- Modelowanie konstrukcji - wykorzystanie technik MES. Modelowanie charakterystyk masowych samolotu.

- Modelowanie charakterystyk aerodynamicznych. Wykorzystanie technik CFD.

- Modelowanie charakterystyk zespołu napędowego. Wybór i optymalizacja zespołu napędowego.

- Modelowanie charakterystyk osiągowych. Model misji. Optymalizacja charakterystyk operacyjnych samolotu.

- Wykorzystanie modeli obliczeniowych w procesie projektowania samolotu. Techniki MDO oraz optymalizacji multikryterialnej.

- Narzędzia i metody modelowania charakterystyk technicznych samolotu.

- Geometryczny model parametryczny samolotu.

- Parametryczny model CAD.

- Modelowanie elementów strukturalnych. Model MES.

- Modelowanie charakterystyk aerodynamicznych. Profil, skrzydło.

- Model aerodynamiczny samolotu.

- Model zespołu napędowego.

- Model osiągów, model misji.

- Model kryteriów oceny. Model kosztów.

- Model MDO samolotu.

- Wybór wybranych parametrów samolotu stosując technikę MDO oraz podejście multikryterialne.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Gudmundsson S. - General aviation aircraft design: applied methods and procedures - Elsevier, Oxford. - 2013

Raymer D. P. - Aircraft Design: A Conceptual Approach - AIAA Education Series, Washington, D.C.. - 2012

Roskam J. - Airplane Design, Part I - VIII - DARcorporation, The University of Kansas. - 1990

Torenbeek E. - Synthesis of Subsonic Airplane Design - Delft University Press. - 1976

Katz J., Plotkin A. - Low-Speed Aerodynamics - Cambridge Aerospace Series. - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

Raymer D.P. - Aircraft Design: A Conceptual Approach - AIAA Educa¬tion Series, Reston, Virginia. - 2012

Roskam J. - Airplane Design, Part I - VIII - DARcorporation, The University of Kansas. - 1990

Torenbeek E. - Synthesis of Subsonic Airplane Design - Delft University Press. - 1976

Literatura uzupełniająca

Anderson J. D. Jr. - Aircraft performance and design - McGraw-Hill. International Editions. - 1999

McCormick B. W. - Aerodynamics, aeronautics and flight mechanics - Wiley. New York. - 1994

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada uporządkowaną, szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie modelowania charakterystyk samolotu (technicznych i operacyjnych), metod numerycznych i technik komputerowych oraz systemów CAD w procesie projektowania samolotów. Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych w projektowaniu samolotów.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. ustna, raport pisemny
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opiniewykład, laboratoriumzaliczenie cz. ustna, raport pisemny
Potrafi porozumiewać się przy użyciu specjalistycznego języka technicznego stosując nazwy i określenia właściwe dla aerodynamiki i mechaniki lotu. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i omówienie wyników realizacji tego zadania a także wyników i wniosków.laboratoriumraport pisemny
Realizując projekty w zespole zdobywa umiejętność odpowiedzialności za pracę własną, potrafi podporządkować się zasadom pracy w zespole, potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego zadania w grupielaboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi dobierać a także posługiwać się technikami oraz narzędziami informatycznymi do realizacji zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych. Potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie i proste problemy badawcze wykorzystując metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne.laboratoriumraport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada uporządkowaną, szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie modelowania charakterystyk samolotu (technicznych i operacyjnych), metod numerycznych i technik komputerowych oraz systemów CAD w procesie projektowania samolotów. Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych w projektowaniu samolotów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada szeroką wiedzę na temat współcześnie wykorzystywanych metod modelowania charakterystyk samolotu, wykorzystywanych technik obliczeniowych i systemów CAD w projektowaniu samolotów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada pogłębioną wiedzę na temat modelowania charakterystyk samolotu z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i operacyjnych, zna zaawansowane techniki obliczeniowe, w tym optymalizacyjne, stosowane w projektowaniu samolotów, posiada pogłębioną wiedzę na temat systemów CAD wykorzystywanych w procesie projektowania obiektów latających.
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje dużą swobodę i dobre rozeznanie przy studiowaniu źródeł literaturowych, zarówno polskojęzycznych jak i obcojęzycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje się dużą dociekliwością przy pozyskiwaniu i interpretacji informacji na podstawie różnych źródeł. Potrafi kojarzyć i weryfikować różne obszary wiedzy związane z mechaniką lotu.
Potrafi porozumiewać się przy użyciu specjalistycznego języka technicznego stosując nazwy i określenia właściwe dla aerodynamiki i mechaniki lotu. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i omówienie wyników realizacji tego zadania a także wyników i wniosków.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawową terminologię w języku polskim dotyczącą modelowania charakterystyk, budowy i projektowania samolotu oraz pokładowych instalacji i systemów a także innych elementów. Potrafi tworzyć dokumentację techniczną w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi normami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zaawansowaną terminologię dotyczącą konstrukcji, budowy i projektowania samolotu oraz pokładowych instalacji, systemów oraz innych elementów wyposażenia samolotu również w języku obcym (np. w j. angielskim). Potrafi tworzyć dokumentację techniczną w języku obcym, zgodnie z obowiązującymi normami.
Realizując projekty w zespole zdobywa umiejętność odpowiedzialności za pracę własną, potrafi podporządkować się zasadom pracy w zespole, potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego zadania w grupieCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi dobierać a także posługiwać się technikami oraz narzędziami informatycznymi do realizacji zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych. Potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie i proste problemy badawcze wykorzystując metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować różne techniki (analityczne, symulacyjne, eksperymentalne) oraz narzędzia informatyczne do praktycznych obliczeń w typowych zadaniach inżynierskich oraz prostych problemach badawczych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje twórcze podejście do rozwiązywanego problemu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)