Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Współczesne lotnicze zespoły napędowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/A-DU>WLZN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne lotnicze zespoły napędowe
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - lotnictwo i kosmonautyka - płatowce st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia związane z podstawowymi informacjami odnośnie kierunków zmian w konstrukcji, technologii i technice wytwarzania oraz uwarunkowania prawne wymuszające te zmiany

Treści kształcenia

- historia i tendencje rozwojowe silników lotniczych

- Rozwój silników tłokowych

- rozwój silników turbinowych

- Akty prawne wymuszające zmianę w konstrukcji silników lotniczych

- sprawdzian zaliczeniowy

- ćwiczenia rachunkowe z oceny uwarunkowań eksploatacyjnych silnika tłokowego i turbinowego

- projekty z zagadnień dotyczących rozwoju silników turbinowych

- projekty z zakresu zagadnień dotyczących rozwoju silników turbinowych

- projekty z zakresu rozwoju technik eksploatacji silnika

- Laboratorium z zakresu rozwoju konstrukcji lotniczych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Balicki W. i in. - Historia i perspektywy rozwoju napędów lotniczych - Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
ma wiedzę z zakresu tłokowych silników lotniczych, ich budowy, charakterystyk i procedur eksploatacyjnychwykładkolokwium, referat pisemny
ma wiedzę z zakresu silników turbinowych, ich budowy i charakterystyk eksploatacyjnychwykładzaliczenie cz. pisemna
Zna trendy rozwojowe silników lotniczychwykładzaliczenie cz. ustna, zaliczenie cz. pisemna
Orientuje się w oddziaływaniu lotniczych zespołów napędowych na środowiskowykład, ćwiczenia problemowekolokwium
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu napędów lotniczychćwiczenia, wykładprezentacja projektu
posiada umiejętność prowadzenia badań eksperymentalnych i numerycznych zespołów silników lotniczychćwiczeniaprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
ma wiedzę z zakresu tłokowych silników lotniczych, ich budowy, charakterystyk i procedur eksploatacyjnych
ma wiedzę z zakresu silników turbinowych, ich budowy i charakterystyk eksploatacyjnych
Zna trendy rozwojowe silników lotniczych
Orientuje się w oddziaływaniu lotniczych zespołów napędowych na środowisko
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu napędów lotniczych
posiada umiejętność prowadzenia badań eksperymentalnych i numerycznych zespołów silników lotniczych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)