Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne w budowie i eksploatacji konstrukcji lotniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/AB-DU>MNWBIEKL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne w budowie i eksploatacji konstrukcji lotniczych
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - lotnictwo i kosmonautyka - płatowce st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Przedmiot obejmuje omówienie wybranych metod numerycznych oraz praktycznego wykorzystania ich do rozwiązywania problemów technicznych

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do problematyki obliczeń numerycznych

- Wprowadzenie do modelowania w środowisku Matlab

- Rozwiązywanie równań liniowych w odniesieniu do problemów projektowania

- Metody rozwiązywania układów równań liniowych

- Problemy aproksymacji i interpolacji w zastosowaniu do zagadnień technicznych (projektowanie i badania)

- Całkowanie numeryczne oraz jego techniczne wykorzystanie

- Różniczkowanie numeryczne z aspektami wykorzystania w zagadnieniach technicznych

- Wykorzystanie środowiska Matlab Simulink do rozwiązania problemów modelowania i symulacji procesów technicznych

- Zapoznanie ze środowiskiem Matlab oraz jego możliwosciami

- Opracowanie programu rozwiązywania równania liniowego jednej zmiennej w środowisku Matlab

- Opracowanie programu rozwiązania układu równań o określonych cechach (macierz pełna, macierz rzadka, macierz diagonalna)

- Rozwiązywanie problemów aproksymacji i interpolacji wyników badań

- Opracowanie programów całkowania numerycznego wybrana metodą

- Procedury różniczkowania numerycznego i ich wykorzystanie do rozwiązania zadań z eksploatacji

- Wprowadzenie do środowiska Simulink

- Tworzenie prostych schematów symulacyjnych urządzeń technicznych i wykonywanie symulacji

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Łukaszewicz J., Warmus M. - Metody Numeryczne i Graficzne - PWN. - 1956

Fortuna Z, Macukow B, Wąsowski J - Metody numeryczne - Wydawnictwa Techniczne. - 2001

Brzózka J.,Dorobczyński L. - Matlab - środowisko obliczeń naukow-technicznych - PWN. - 2008

Lewitowicz J, Kustroń K - Podstawy eksploatacji statków powietrznych - Własności i właściwości eksploatacyjne statku powietrzn - Wydawnictwo ITWL. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

jak na wykładzie - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada umiejętność stosowania technik numerycznych w obliczeniach technicznychwykład, laboratorium kolokwium
Posiada umiejętność posługiwania się środowiskiem Matlab do prowadzenia obliczeń numerycznych i symulacji komputerowych zagadnień technicznychwykład, laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Potrafi opracować programy numeryczne do rozwiązania zagadnień technicznychwykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna
Zna kilka alternatywnych rozwiązań danego zagadnienia numerycznego, przez co może porównać i ocenić metodę rozwiązania ze względu na oczekiwane efektywykład, laboratoriumkolokwium
Umie pracować w zespole osób nad rozwiązaniem złożonego zadania technicznego połączonego z koniecznością wykorzystania metod numerycznychćwiczenia problemowereferat pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada umiejętność stosowania technik numerycznych w obliczeniach technicznych
Posiada umiejętność posługiwania się środowiskiem Matlab do prowadzenia obliczeń numerycznych i symulacji komputerowych zagadnień technicznych
Potrafi opracować programy numeryczne do rozwiązania zagadnień technicznych
Zna kilka alternatywnych rozwiązań danego zagadnienia numerycznego, przez co może porównać i ocenić metodę rozwiązania ze względu na oczekiwane efekty
Umie pracować w zespole osób nad rozwiązaniem złożonego zadania technicznego połączonego z koniecznością wykorzystania metod numerycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Adam Marciniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Strojny
Prowadzący grup: Piotr Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)