Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekladnie lotnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/B-DI/14>PL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekladnie lotnicze
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 6 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-silniki lotnicze st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształceni, oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Treści kształcenia

- Klasyfikacja napędów, charakterystyczne wskaźniki napędów. Zespół napędowy samolotu i śmigłowca. Wymagania stawiane zespołom napędowym, miejsce zabudowy zespołu napędowego w samolotach i śmigłowcach.

- Przekładnie mechaniczne jako części składowe zespołów napędowych samolotów i śmigłowców. Schematy kinematyczne złożonych przekładni napędowych. Podział przekładni złożonej na przekładnie proste walcowe, stożkowe i obiegowe jedno i wielodrożne.

- Dobór przełożeń przekładni złożonych i poszczególnych stopni przekładni prostych. Wyznaczanie prędkości i momentów obrotowych.

- Wybrane zagadnienia z teorii uzębień i zazębień. Dobór podstawowych cech przekładni.

- Metody obliczeń wytrzymałościowych zębów kół. Kostrukcja wybranych przekładni napędowych: samolotowych i śmigłowcowych głównych, pośrednich i ogonowych. Konstrukcja zespołów i elementów tych przekładni.

- Konstrukcja kół i sposoby łączenia ich z wałami, łożyskowanie i uszczelnianie wałów.

- Materiały na części przekładni iich obróbka cieplna. Dokładność wykonania części i zespołów przekładni. Smarowanie przekładni.

- Badania stanowiskowe przekładni.

- Projekt I. Wykonać projekt przekładni pośredniej. Praca obejmuje obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych. dobór łożysk, obliczenia wałów, dobór układu smarowania, rysunek złożeniowy przekładni i rysunek wykonawczy wskazanego elementu.

- Projekt II. Wykonać projekt przekładni planetarnej. Praca obejmuje obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych, dobór łożysk, obliczenia wałów, dobór układu smarowania, rysunek złożeniowy przekładni i rysunek wykonawczy wskazanego elementu.

- Projekt III. Wykonać projekt przekładni stożkowej z zębami kołowo-łukowymi. Praca obejmuje obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych. dobór łożysk, obliczenia wałów, dobór układu smarowania, rysunek złożeniowy przekładni i rysunek wykonawczy wskazanego elementu.

- Projekt IV. Wykonać projekt istniejącego reduktora i przekładni lotniczej. Praca obejmuje obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych. dobór łożysk, obliczenia wałów, dobór układu smarowania, rysunek złożeniowy przekładni i rysunek wykonawczy wskazanego elementu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Szczeciński S. - Lotnicze silniki tłokowe - MON Warszawa. - 1969

Szczeciński S. - Lotnicze silniki turbinowe - MON Warszawa. - 1965

Dietrich M. (red.) - Podstawy konstrukcji maszyn. Tom I, II, III. - PWN Warszawa. - 1986

Markowski T., Mijał M., Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Napędy mechaniczne. Część I i II - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów. - 1996

Bugakow E. B. - Awiacjonnije zubczatyje pieriedaczi irieduktory - Maszinostrojenije Moskwa. - 1981

Mazanek E. (red.) - Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. Tom I, II - WNT Warszawa. - 2005

Boliński B., Stelmaszczyk Z. - Napędy lotnicze. Eksploatacja silników turbinowych - WKił Warszawa. - 1981

Cichosz E i inni - Charakterystyka i zastosowanie napędów - WKił Warszawa. - 1980

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Muller L. - Przekładnie zębate, projektowanie - WNT Warszawa. - 1996

Muller L., Wilk A. - Zębate przekładnie obiegowe - PWN Warszawa. - 1996

Ochęduszko K. - Koła zębate - WNT Warszawa. - 1985

- Przekładnia główna WR-2 dla śmigłowca Mi-2. Opis techniczny - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL RZESZÓW". - 1976

Mazanek E. (red.) - Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. Tom I, II. - WNT Warszawa. - 2005

Maziarz M., Kuliński S. - Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych wg norm ISO - AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Kraków. - 2007

Literatura uzupełniająca

Kiestelman W. N. - Miechaniczaskije pieriedaczi wiertolietow - Maszinostrojenije Moskwa. - 1983

Looman I. - Zahnradgetriebe - Springer Berlin. - 1970

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi uzyskiwać i wykorzystywać informacje zawarte w literaturze technicznej.projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa
Rozumie konieczność i potrzebę przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych współczesnych napędów stosowanych w lotnictwie.wykład, projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa
Posiada wiedzę ze sposobu przekazywania napędu w samolocie i śmigłowcu do śmigła i wirniki nośnego, a także do urządzeń pomocniczych.wykład,projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna
Zna rodzaje napędów stosowanych w samolotach i śmigłowcach i potrzebę ich stosowania.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna
Zna typowe schematy kinematyczne przekładni zębatych stosowanych w napędach lotniczych.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna
Posiada wiedzę z zakresu obliczania i projektowania części składowych przekładni i napędów lotniczych.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, sprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi uzyskiwać i wykorzystywać informacje zawarte w literaturze technicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Rozumie konieczność i potrzebę przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych współczesnych napędów stosowanych w lotnictwie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Posiada wiedzę ze sposobu przekazywania napędu w samolocie i śmigłowcu do śmigła i wirniki nośnego, a także do urządzeń pomocniczych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Zna rodzaje napędów stosowanych w samolotach i śmigłowcach i potrzebę ich stosowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Zna typowe schematy kinematyczne przekładni zębatych stosowanych w napędach lotniczych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy). nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Posiada wiedzę z zakresu obliczania i projektowania części składowych przekładni i napędów lotniczych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Rejman
Prowadzący grup: Wiesław Budzisz, Adam Marciniec, Edward Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Rejman
Prowadzący grup: Wiesław Budzisz, Adam Marciniec, Edward Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Rejman
Prowadzący grup: Edward Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Rejman
Prowadzący grup: Edward Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Rejman
Prowadzący grup: Edward Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)