Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pokładowe systemy sterowania 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/S-DI/14>PSS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pokładowe systemy sterowania 1
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy: Przedmioty 5 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-awionika st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Student zapoznaje się z opisem właściwości dynamicznych samolotu w wybranych układach współrzędnych, jego opisem w przestrzeni operatora Laplace'a i przestrzeni z oraz metodami analizy zachowań samolotu: analitycznymi i przy użyciu programu informatycznego Matlab. Poznaje metody projektowania struktur sterowania samolotem oraz ich właściwości. W dalszej części poznaje współczesne metody sterowania: sterowanie bezpośrednie siłą nośną, układy sterowania w fazie podejścia do lądowania oraz układy sterowania adaptacyjnego.

Treści kształcenia

- Struktury układów sterowania samolotem

- Układy współrzędnych

- Równania ruchu samolotu: równania ogólne ruchu, równania ruchu podłużnego,

i bocznego, aproksymacja ruchu podłużnego i bocznego

- Uwagi o pochodnych aerodynamicznych. Transmitancja samolotu. Identyfikacja właściwości statycznych i dynamicznych samolotu

- Właściwości atmosfery. Ocena właściwości pilotażowych samolotu

- Sterowanie lotem przez operatora: elementy układu sterowania ręcznego ( lotki, ster wysokości, ster kierunku ), ręczne i automatyczne trymowanie samolotu, urządzenia podnośnikowe. Tłumiki drgań krótkookresowych i holendrowania, ograniczniki sterów, blokady podmuchu, busterwzmacniacz

- Systemy ochrony przed przeciągnięciem: rozwiązania mechaniczne i automatyczne. Hamulce: aerodynamiczne, hydrauliczne, powietrzne.

- Autopilot. Sterowanie samolotem w ruchu podłużnym: czujniki nawigacyjne, przetworniki sygnałów, mechanizmy wykonawcze, mechanizmy wykonawcze dla płaszczyzn sterowych, układy stabilizacji wysokości lotu.

- Sterowanie samolotem w ruchu bocznym: automat stateczności bocznej, układy sterowania kątem przechylenia, układy sterowania kursem samolotu. Sterowanie samolotem wg VOR.

- Systemy automatycznego lądowania. Systemy automatycznej regulacji mocy silnika przy podchodzeniu do lądowania

- Systemy monitorowania położenia samolotu: zasady i kryteria, tryby działania, podejście, lot ślizgowy, lądowanie, kołowanie. Systemy monitorowania samolotu i  warunki niepowodzenia wykonania misji

- Aktywne sterowanie samolotem

- Metody adaptacyjne i optymalizujące sterowanie samolotem.

- Panel dyskusyjny na temat współczesnych systemów sterowania samolotem zwłaszcza informatycznymi systemami rozproszonymi

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bociek S., Gruszecki J. - Układy sterowania automatycznego samolotem - Oficyna wydawnicza PRz. Rzeszów. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kiusalaas J. - Numerical Methods in Engineering with MATLAB - Cambridge University Press, New York. - 2005

Ogata K. - Modern Control Engineering - Prentice Hall, New Jersey. - 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

b.n. - Referaty konferencji z zakresu sterowania obiektami latającymi - Awionika, AIAA ( USA ),.... - 1990.

Literatura uzupełniająca

Stevens B.L., Lewis F.L. - Aircraft Control and Simulation - John Wiley & Sons, New York. - 1982

Mc Lean D. - Automatic Flight Control Systems - McGraw - Hill, New York. - 1981

McRuen D., Ashkenas I., Graham D. - Aircraft Dynamics and Automatic Control - Princeton University Press, New Jersey. - 1973

Etkin B. - Dynamics of Flight - John Wiley & Sons, New York. - 1964

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.wykłade, egzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno- komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.ćwiczenia problemowesprawdzian pisemny
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioskilaboratorium problemoweraport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi syntetyzować ukłądy sterowania bez pełnej znajomości metod syntezy praw sterowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie dokonać syntezy i sprawdzić poprawność działania układu na przykładzie układu fizycznego lub systemem symulacyjnym
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno- komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi posługiwać się systemami informatycznymi wymaganymi przy syntezie systemów sterowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi biegle wykorzystywać systemy informatyczne do syntezy i oceny poorawności działania układów sterowania samolotem.
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioskinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi posługiwać się urządzeniami do symulacji układów sterowania samolotem ( symulatory )nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykorzystywać wszystkie środki do syntezy i analizy systemów sterowania na sprzęcie dostępnym w laboratoriach Katedry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Tomasz Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Tomasz Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Tomasz Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Tomasz Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Tomasz Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)